Projekty

Projekt pn. „W drodze przez kulturę trójstyku”
Beneficjent: Gmina Bogatynia
Partner projektowy: Miasto Zittau

Czas trwania projektu:
1.07.2020 r.-30.09.3020 r. (w związku z sytuacją pandemiczną czas trwania projektu może ulec zmianie)

Cel projektu:
Wzmocnienie działalności urzędów miast, a także instytucji kultury i sportu oraz organizacji społecznych, działających na rzecz mieszkańców pogranicza oraz poprzez różnorodne działania wzmocnienie integracji i wspólnoty mieszkańców trójstyku.

Działania projektowe:
Projekt dotyczy partnerskiej współpracy Gminy Bogatynia z niemieckim miastem Zittau oraz udziałem trzeciego czeskiego partnera z Hrádka nad Nisou jako gościa w projekcie. W ramach projektu planuje się 9 działań dotyczących kultury, promujących przygraniczną twórczość różnego rodzaju. Według zasady równości szans i niedyskryminacji uczestnikami działań projektowych mogą być wszyscy bez jakiegokolwiek różnicowania, wykluczania lub ograniczania ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd).

Działania zaplanowane w projekcie:
1. Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy” (październik 2020)
2. Międzynarodowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych (listopad 2020) (anulowane z powodu COVID-19)
3. Międzynarodowe świąteczne warsztaty artystyczne „Ponad Podziałami” osób niepełnosprawnych (grudzień 2020) (anulowane z powodu COVID-19)
4. Noworoczne przesłanie życzeń na Nysie. Międzynarodowe spotkanie na trójstyku na zakończenie roku. (grudzień 2020)
5. Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych „Kolęda 2021” – Konkurs Tradycji (styczeń 2021)
6. Wieczór z poezją i muzyką sąsiadów. (luty 2021)
7. Festyn „Na Wspólnej Drodze” – spotkanie mieszkańców trójstyku. (czerwiec 2021)
8. Międzynarodowy Jarmark Św. Bartłomieja w Działoszynie. (sierpień 2021).
9. XIX Europejski Odpust Ekumeniczny Kopaczów – Oldřichov. Integracyjna, kulturalna uroczystość dla mieszkańców trójstyku. (wrzesień 2021)

Łączne wydatki: 13.255,71 EUR

Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR: 11.267,35 EUR

Projekt jest koordynowany przez Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

O działaniach projektowych na stronie: bogatynia.pl

Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy”

Noworoczne przesłanie życzeń na Nysie. Międzynarodowe spotkanie na trójstyku na zakończenie roku

Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych „Kolęda 2021” – Konkurs Tradycji

Wieczór z poezją i muzyką sąsiadów

Międzynarodowy Jarmark Św. Bartłomieja w Działoszynie

XIX Europejski Odpust Ekumeniczny Kopaczów – Oldřichov. Integracyjna, kulturalna uroczystość dla mieszkańców trójstyku

.

„Region trójziemi – sport bez granic / sport bez barier” to kolejny lustrzany mikroprojekt wspierający integrację mieszkańców trójstyku, dofinansowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Środki przeznaczone na działania zapisane w projekcie wyniosły 18.007,00 euro i zgodnie z zasadami programu unijnego, gmina poniesie jedynie koszty w wysokości 10% całej kwoty.

Celami projektu jest między innymi: rozwój i wzmacnianie transgranicznych działań na pograniczu polsko-czeskim w obszarze Trójstyku, nawiązanie nowych kontaktów partnerskich z osobami uprawiającymi sport w trzech krajach partnerskich, popularyzacji atrakcji turystycznych i infrastruktury sportowej w regionie, organizacja wspólnych międzynarodowych imprez sportowych, promocja biegania wśród osób zastanawiających się nad wyborem formy aktywności fizycznej, jako pozytywnej i zdrowej formy spędzania czasu w regionie trójstyku. Realizatorem zapisanych działam, przy wsparciu formalnym i technicznym Gminy będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

Umowa została podpisana w dniu 22 marca 2021 r. a rozpoczęcie realizacji działań projektu, pierwotnie zaplanowane na marzec 2021, rozpocznie się w zależności od sytuacji epidemiologicznej. W projekcie zaplanowano następujące międzynarodowe działania:
– warsztaty treningowe,
– Bieg Tropem Wilczym,
– Bieg na Guślarz,
– Bogatyńska Dycha.

Strona polska weźmie również udział w działaniach zaplanowanych przez partnera z Czech takich jak szkolenia, bieg sylwestrowy, bieg „Cesarską doliną”, bieg „Hradecka cegielnia”.

https://bogatynia.pl/aktualnosci/na-guslarz/

https://bogatynia.pl/aktualnosci/warsztaty-treningowe-z-olimpijka/

https://bogatynia.pl/aktualnosci/bieg-tropem-wilczym/

https://bogatynia.pl/aktualnosci/sport-bez-granic-sport-bez-barier-spotkanie-podsumowujace/ 

https://bogatynia.pl/aktualnosci/bogatynska-10/

Przedmiotem  projektu jest wdrożenie działań na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, tematycznie ukierunkowanych na geologię i wydobywanie surowców w obszarze Trójstyku. Działalność projektu polega na budowie Geoparku przyrodniczego w miejscowości Hrádek n/N, jego naturalnym połączeniu z dawną cegielnią i wirtualnym połączeniu z istniejącym geoparkiem na Jasnej Górze k. Bogatyni. Działania w ramach projektu obejmują również promowanie geoparków po obydwu stronach, zwiększenie atrakcyjności produktu turystycznego, a tym samym całego terytorium Hrádka n/N i Bogatyni dla gości krajowych i zagranicznych, a także mieszkańców obszarów przygranicznych – przede wszystkim rodzin z dziećmi i seniorów.

Częściowymi celami projektu są:

– stworzenie nowej jakościowej i bezpiecznej infrastruktury tematycznej dla turystów – lokalny Geopark dla rodzin z dziećmi i dorosłymi / zwiększenie atrakcyjności produktu turystycznego „Ścieżka drzew Hrádek n/N – Bogatynia”

– połączenie lokalnego Geoparku z rewitalizowanym terenem dawnej cegielni – zwiększenie atrakcyjności miejsca / zwiększenie atrakcyjności produktu turystycznego „Ścieżka drzew Hrádek n/N – Bogatynia”

– połączenie lokalnych Geoparków Hrádek n/N i Jasnej Góry k. Bogatyni w formie promocji obu miejsc dziedzictwa przyrodniczego na stronie partnerów projektu

– Ulepszenie promocji dziedzictwa przyrodniczego przy  produkcie turystycznym  „Ścieżka drzew Hrádek n/N – Bogatynia” – 2 nowe trasy questowe (wyszukiwanie), które bezpośrednio angażują zwiedzających w atrakcje trasy – w formie drukowanej w CZ, PL w formacie maks. A3, wersja pdf na stronach internetowych partnerów.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się następujące zmiany:

– zwiększenie liczby turystów / rowerzystów zagranicznych i krajowych, motywowanie do zapoznania się z dziedzictwem przyrodniczym  po obu stronach granicy dzięki  wskazaniu interesujących i bezpiecznych atrakcji turystycznym po obu stronach granicy.

– poprawa dostępności do informacji dla zagranicznych / krajowych turystów / rowerzystów w temacie  ciekawych miejsc turystycznych – informacje na stronach internetowych obu miast

– zwiększenie motywacji zagranicznych / krajowych turystów / rowerzystów do odwiedzenia tych miejsc poprzez   promocję  utworzonych tras z  pytaniami (questami) w CZ i PL,  na trasie „Ścieżka drzew Hrádek n/N – Bogatynia” , wersja drukowana i elektroniczna

Realizacja projektu   wesprze  rozwój gospodarczy pogranicza polsko-czeskiego, wpłynie na zwiększenie  poziomu wiedzy  o miastach partnerskich Hrádek n/N i Bogatynia, ich atrakcyjności turystycznej oraz     zacieśnieni współpracę transgraniczną między Hrádkiem n/N i Bogatynią.

Promocja projektu

Promocja projektu polega na prezentacji projektu na stronach internetowych miast Hrádek n/N

https://www.hradek.eu/page4.aspx?zaz=898-30383

https://www.hradek.eu/page4.aspx?zaz=897-4506

 

Artykuł na stronie: https://bogatynia.pl/aktualnosci/park-geologiczny-hradek-n-n-jasna-gora/

Projekt pn.: Rowerowa przygoda na Trójstyku – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia
Beneficjent: Gmina Bogatynia
Partner: Miasto Zittau

Czas trwania projektu: 21.12.2020-23.09.2021

Cel projektu:
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, stworzenie nowych możliwości aktywnego spędzania czasu i poznawania atrakcji pogranicza, a także wzmocnienie integracji mieszkańców „Trójstyku”.

Działania projektowe:
Podstawowym elementem projektu jest opracowanie – w partnerstwie z Miastem Zittau oraz we współpracy z władzami Powiatu Goerlitz – koncepcji przebiegu odcinka trasy rowerowej ER3b na terenie Gminy Bogatynia, tj. od styku trzech granic w miejscowości Porajów do miejscowości Krzewina, gdzie planowane jest włączenie tego odcinka do pozostałej części trasy, biegnącej wzdłuż Nysy Łużyckiej aż do granicy z województwem lubuskim.
Koncepcja ma uwzględniać połączenie trasy z istniejącymi już trasami rowerowymi zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej i czeskiej, a także umożliwić rowerzystom dotarcie do atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze Gminy Bogatynia.

Przyczyni się to do powstania w tej części pogranicza spójnej sieci tras rowerowych, oferujących miłośnikom „dwóch kółek” możliwość poznania zarówno tego regionu, jak i pobliskich zakątków Saksonii i Kraju Libereckiego.
W ramach Projektu zaplanowano również konferencję wdrożeniową koncepcji, a także działania promocyjne.

Budżet Projektu: 23.927,19 euro

Wartość dofinansowania: 21.196,36 euro

Projekt jest koordynowany przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

O projekcie w mediach:
https://bogatynia.pl/content/view/full/81517
https://nagranicy.nastyku.pl/artykul/rowerowa-przygoda-na-trojstyku-beda-nowe-trasy-rowerowe-w-bogatyni,3266,1,20659.html

 

Oldřichov na Hranicích – nowa infrastruktura na trasie międzynarodowej Grzebieniówka,
nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002334
Partner projektu: Miasto Bogatynia
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 44 952,44 EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 30 000 EUR
Wkład miasta Hrádek nad Nisou: 14 952,44 EUR

Przedmiotem projektu realizowanego przez Miasto Hradek n. Nysą jest realizacja zamiaru infrastrukturalnego mającego na celu transgraniczne udostępnienie i wykorzystanie dziedzictwa naturalnego Euroregionu Nysa dla rodzin z dziećmi. Celem projektu jest rewitalizacja parku przyrodniczego w Oldřichovie na Hranicích, przeznaczonego dla wypoczynku turystów i rowerzystów, w tym rodzin z dziećmi. Park znajduje się na międzynarodowej trasie 3039 Grzebienówka, która łączy polską, czeską i niemiecką część Euroregionu Nysa. Północne i południowe gałęzie trasy rozpoczynają się identycznie na czesko-polskim przejściu dla pieszych w Orle w Górach Izerskich. Trasa północna dalej prowadzi przez szczyty Gór Izerskich, przez Smědavę, obok Oldřichova v Hájích, trasa dalej prowadzi do Albrechtic koło Frýdlantu, Václavic i Hradka n/n. W Hartau przekracza granicę państwową i biegnie dalej na terytorium Niemiec wzdłuż jeziora Olbersdorfer See i rzeki Mandau do Oybin, na szczyt Hochwald (CZ Hvozd), przez który prowadzi czesko-niemiecka granica państwowa i dalej do Jonsdorfu. Trasa wraca na stronę czeską na przejściu granicznym Dolni Podluží / Waltersdorf i kończy się w Nová Huť na granicy z Województwem Ústí n/L.
Euroregionalna ścieżka rowerowa ER 2 prowadzi przez sąsiedni polski Kopaczów. Oba produkty turystyczne spotykają się w Oldřichovie na Hranicích, więc miłośnicy pieszych i rowerowych przejazdów z obu tras będą mogli wypoczywać w parku przyrodniczym.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się następujące zmiany:

– nowa infrastruktura turystyczna przyczyniająca się do transgranicznego dostępu do dziedzictwa naturalnego i korzystania z niego, zwiększając w ten sposób atrakcyjność przygranicznej miejscowości Oldřichov na Hranicich / Kopaczów

– zwiększenie liczby turystów zagranicznych i krajowych / turystów rowerowych, motywowanie społeczeństwa do odwiedzenia dziedzictwa przyrodniczego po obu stronach granicy dzięki interesującemu i bezpiecznemu celowi turystycznemu z możliwością aktywnego wypoczynku na międzynarodowej trasie 3039 Grzebienówka i na ER 2

– skuteczniejsza promocja międzynarodowych produktów turystycznych

– podnoszenie świadomości o miastach partnerskich Hrádek n/N i Bogatynia po obu stronach granicy, ich atrakcyjności turystycznej i ofertach, nie tylko wśród odwiedzających ale także wśród mieszkańców

– wzmocniona współpraca transgraniczna między miastami Hrádek n/N i Bogatynia

– informacje o projekcie https://www.hradek.eu/page3.aspx?zaz=897-4505

– wędrówki transgraniczne https://www.hradek.eu/index4.aspx?rub=790

 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001487
Projekt jest skierowany na przetrwanie dziedzictwa przyrody i jego promowanie, co przyczyni się do zwiększenia ilości gości obszarze czesko-polskim.

W mieście Hrádek n.N. na połączeniu pomiędzy Republiką Czeską i Polską, w pobliżu atrakcyjnego turystycznie punktu Trójstyku znajduje się historyczna alej dębowa, rejestrowana jako znaczący element krajobrazowy. Aleja ta, łącząca oba kraje będzie rewitalizowana w jego ramach. Konkretnie zostaną wykonane następujące środki; usunięcie nieprzyjętych drzew, wycinka starych drzew, wysadzanie nowych drzew, pielęgnacja istniejących drzew. Będzie rozwiązywany problem niekorzystnego stanu elementów dziedzictwa przyrody, dzięki czemu zwiększy się atrakcyjność miejsca, a równocześnie bezpieczeństwo gości i mieszkańców, którzy korzystają z miejsca Trójstyk w celach turystycznych i działaniach wolnoczasowych i sportowych.

Równocześnie projekt jest skierowany na połączenie miast partnerskich Hrádek n.N. i Bogatynia nowym produktem turystycznym, transgraniczą ścieżką rowerową, skierowaną tematycznie na drzewa i krzewy w Trójstyku. Powstanie w ten sposób nowa turystyczna, transgraniczna i trzyjęzyczna oferta, skierowana przede wszystkim na turystów rowerowych. Transgraniczna trasa, prowadząca przez miasto Hrádek n.N i jego okolicę i miasto Bogatynia i jego okolica będzie miała minimalnie 13 stanowisk, w tym 11 znajdujących się po stronie czeskiej, min. 2 stanowiska będą po stronie obszaru polskiej. Projekt rozwiązuje więc wzajemne turystyczne połączenie obu miast a więc i pogranicze czesko – polskie.

Rozwiązuje też promocję dziedzictwa przyrody po obu stronach granicy i niedostateczne informowanie gości i mieszkańców o przyrodniczych atrakcjach turystycznych. Zostanie dlatego wydana mapa trzyjęzyczna dotycząca nowego turystycznego produktu transgranicznego – okrężna trasa rowerowa w formacie A3, która będzie prezentować dziedzictwo przyrody po obu stronach granicy i będzie dystrybuowana po czeskiej i polskiej stronie obszaru.

 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001486

Przedmiotem projektu jest zwiększenie ilości odwiedzin, przetrwanie i wspólna promocja dziedzictwa naturalnego w miastach Hradek n. N. i Bogatynia oraz ich okolicach a także poszerzenie informacji o dziedzictwie przyrodniczym w Trójstyku. Dlatego planowana jest rewitalizacja zabytkowej alei drzew lipowych w Uhelnej, stworzenie nowej infrastruktury turystycznej dla dzieci i dorosłych, tworzenie i promowanie nowego transgranicznego produktu turystycznego na rzecz dziedzictwa naturalnego.

Projekt jest skierowany na utrzymanie dziedzictwa naturalnego i jego promocję, co przyczyni się do zwiększyć ilość odwiedzających ten obszar z kraju i zagranicy. W mieście Hradek n.N./dzielnicy Uhelna, która znajduje się w pobliżu granicy czesko – polskiej zostanie zrewitalizowana historyczna alei drzew lipowych, konkretnie zostanie zrealizowana za pośrednictwem profesjonalnej konserwacji 26 drzew i 16 krzewów.
Biorąc pod uwagę, że częścią Uhelnej prowadzi transgraniczna trasa rowerowa 3039 (Grzbietówka) i ścieżka dydaktyczna drzew (tylko po stronie czeskiej), stworzona zostanie nowa infrastruktura turystyczna dla rodzin z dziećmi (huśtawka, karuzela, prosty zestaw do gier), dla dorosłych pieszych i rowerzystów ( ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci).

Problemem w tej przygranicznej części Hrádka n.N. i na polskiej stronie obszaru jest brak świadomości turystów i mieszkańców o wspólnym dziedzictwie naturalnym w regionie przygranicznym oraz o istniejących ofertach turystycznych. Chodzi o brak wiedzy / umiejętności nabytych np. w terenie poprzez ścieżki dydaktyczne, jak i za pośrednictwem wielojęzycznych materiałów informacyjnych, które informują o dziedzictwie naturalnym.
Stworzony zostanie nowy turystycznych produkt transgraniczny / szlak drzew, który prowadzi tylko po stronie Czeskiej, po obszarze katastralnym miasta Hradek n. N. Obecnie po stronie czeskiej znajduje się 11 punktów, tematycznie skierowanych na temat „Drzewa w Trójstyku”. Trasa ta zostanie powiększona o 2 punkty po stronie polskiej obszaru z tablicami informacyjnymi w CZ/PL/DE.1 tablica informacyjna w Uhelnej (punkt nr 9) zostanie zaktualizowana i przeniesiona do nowej infrastruktury turystycznej. Do istniejącej transgranicznej trasy rowerowej 3039 zostanie stworzy nowy transgraniczny produkt turystyczny, transgraniczny szlak drzew, który zmotywuje społeczeństwo do odkrywania dziedzictwa przyrodniczego miast i wsi po obu stronach granicy.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się następujące zmiany:

– zachowanie historycznej alei lipowej (1877-1880), patrz zdjęcia historyczne w załączniku, jest zarejestrowanym elementem zabytkowym, a tym samym elementem dziedzictwa przyrodniczego w regionie przygranicznym

– zwiększenie turystyki krajowej i zagranicznej, motywowanie obywateli do zwiedzania dziedzictwa naturalnego po obu stronach granicy, dzięki ciekawemu i bezpiecznemu celu turystycznemu na granicznej trasie rowerowej 3039, nowej infrastrukturze turystycznej, nowemu produktowi turystycznemu transgranicznemu oraz skutecznej promocji – dostarczaniu nowych wielojęzycznych informacji we współczesnych mediach o naturalnych atrakcjach tego obszaru, które będą wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy terytorium programowego

– podnoszenie świadomości na temat miast partnerskich Hrádka n.N., i Bogatynie po obu stronach granicy, ich atrakcyjności turystycznej i oferty nie tylko wśród zwiedzających, ale także wśród mieszkańców

– umocniona współpraca transgraniczna między Hrádek n.N. i Bogatynia

 

Tytuł projektu: „Jedność w różnorodności Trójstyku”
Beneficjent wiodący: Gmina Bogatynia
Partner projektowy: Hrádek nad Nisou

Czas trwania projektu:
1.07.2019 r. – 30.06.2020 r. /z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z Covid 19 nie odbyło się działanie z czerwca 2020 r. pod nazwą „Festyn na Wspólnej Drodze – spotkania wielopokoleniowe mieszkańców trójstyku”

Cel projektu:
Celem projektu był rozwój i wzmacnianie transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań kulturalnych oraz inicjatyw obywatelskich na pograniczu polsko-czeskim w Trójstyku Miast Bogatyni, Hrádka nad Nisou i Zittau a także nawiązanie nowych stosunków partnerskich z innymi czeskimi gminami ościennymi.

Opis projektu:
Projekt Jedność w różnorodności Trójstyku dotyczył partnerskiej współpracy gminy Bogatynia z czeskim miastem Hrádek nad Nisou oraz niemieckim Zittau jako gościem tego projektu. Planowane inicjatywy i działania miały na celu wzmocnić współpracę transgraniczną mieszkańców trójstyku w obszarze pogranicza polsko – czeskiego a przez różnorodne działania w nim zawarte miał na celu stworzenie poczucia jedności przygranicznej ludności. W ramach projektu odbyło się 6 działań o charakterze kulturalnym, dając możliwość wielopokoleniowej integracji. Miały miejsce zarówno warsztaty twórczości kreatywnej jak i spotkania kultywujące bogatą kulturę trójstyku.

W ramach projektu przeprowadzono:

1. 5 spotkań grupy roboczej (3 w Bogatyni i 2 w Hradku nad Nisou)

2. Warsztaty twórczości kreatywnej:
– Jarmark Św. Bartłomieja – prezentacja stanowisk z rękodziełem i kulinariami (25.08.2019 r.)
– Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych (listopad 2019 r.) (19.11.2019 r.)
– Warsztaty artystyczne „Ponad Podziałami” osób niepełnosprawnych (17.12.2019 r.)

3. Spotkania wielopokoleniowe :
– Odpust Ekumeniczny Kopaczów – Oldrichov – integracyjna uroczystość dla mieszkańców trójstyku (5.10.2019 r.)
– Międzynarodowy Dzień Seniora (10.10.2019 r.)
– Kolęda 2020. Wynajęto 3 ekspertów od kultury ludowej na konsultacje i przygotowanie grup folklorystycznych do udziału w konkursie kulinarnym (25.01.2020 r.)
Planowano również realizację „Festynu Na Wspólnej Drodze – spotkania wielopokoleniowego mieszkańców trójstyku”, ale nie mógł się on odbyć z powodu pandemii koronawirusa.

Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR: 10 185,96 Euro

Wydatki kwalifikowalne przedstawione we wniosku o płatność za mikroprojekt zostały poświadczone na kwotę 7.457,98 EUR, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 6.339,29 EUR, a z budżetu państwa na kwotę 372,89 EUR.

Projekt był koordynowany przez Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Projekt „Jedność w różnorodności Trójstyku” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

O projekcie na stronie: bogatynia.pl
https://bogatynia.pl/aktualnosci/jarmark-sw-bartlomieja-w-dzialoszynie/
https://bogatynia.pl/aktualnosci/xviii-europejski-odpust-ekumeniczny-kopaczow-oldrichov/
https://bogatynia.pl/aktualnosci/spotkanie-wielopokoleniowe-w-bogatyni/
https://bogatynia.pl/aktualnosci/przeglad-tworczosci-osob-niepelnosprawnych/
https://bogatynia.pl/aktualnosci/warsztaty-artystyczne-osob-niepelnosprawnych/
https://bogatynia.pl/aktualnosci/koleda-2020/

 

 

Projekt pn. „Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku”
Beneficjent: Gmina Bogatynia
Partner projektowy: Miasto Zittau

Czas trwania projektu:
1.09.2020 r. – 31.01.2021 r.
(w związku z sytuacją pandemiczną czas trwania projektu może ulec zmianie)

Cel projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie współpracy transgranicznej między partnerami projektu na gruncie tradycji i obyczajów bożonarodzeniowych.

Działania projektowe:

W ramach projektu zostanie zorganizowany Jarmark Bożonarodzeniowy w Bogatyni. Przewidziano wspólne rozświetlenie choinki przez burmistrzów trzech miast, śpiewanie kolęd i pastorałek przez mieszkańców – przedstawicieli różnych pokoleń i narodowości. Równolegle odbędą się międzynarodowe warsztaty artystyczno-rekreacyjne o tematyce świątecznej, skierowane do całych rodzin (tzw. Rodzinny piknik świąteczny). Nie zabraknie działań scenicznych, atrakcyjnych pokazów ogniowych, konkursów, animacji, słodkich niespodzianek. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wykonania w fotobudce własnego zdjęcia z motywem świątecznym. Podczas jarmarku swoją działalność będą prezentować organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy oraz Trójstyku. Sercem wydarzeń będzie Aleja Żytawska wraz ze zbudowaną specjalnie na tę okazję szopką, przystrojoną elementami roślinnymi i świetlnymi.

Jarmark bożonarodzeniowy poprzedzą warsztaty rzeźbiarskie w Działoszynie, skierowane do dzieci oraz starszych. Uczestnicy działań poznają techniki rzeźbiarskie i spróbują swoich sił w pracy z drewnem. Podczas warsztatów rzeźbiarskich dla młodzieży i dorosłych zostaną wykonane drewniane postaci Maryi, Józefa i Dzieciątka.

Całkowity koszt projektu: 20 448,75 EUR
Projekt jest koordynowany przez Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Projekt „Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

=======================================================

Projekttitel: Weihnachtsmärkte im Dreiländereck
Beihilfeempfänger: Gemeinde Bogatynia
Projektpartner: Stadt Zittau

Laufzeit des Projektes:
1.9.2020 – 31.1.2021
/aufgrund der Corona-Situation werden die Fristen von Projektaktivitäten geändert/

Projektziel:
Ziel des Projekts ist es, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern auf der Grundlage von Weihnachtstraditionen und -bräuchen zu stärken und zu vertiefen.

Projektaktivitäten:
Im Rahmen des Projekts wird in Bogatynia ein Weihnachtsmarkt organisiert. Bei der Erleuchtung des Weihnachtsbaums durch die Bürgermeister der drei Städte werden Weihnachtslieder und Pastorale durch die Einwohner – Vertreter verschiedener Generationen und Nationalitäten gesungen. Gleichzeitig wird es einen internationalen Kunst- und Freizeit-Workshop zu Weihnachtsthemen geben, der sich an ganze Familien richtet (das so genannte Familien-Weihnachtspicknick). Darüber hinaus werden Bühnenaktivitäten, attraktive Feuershows, Wettbewerbe, Animationen und süße Überraschungen vorgesehen. Jeder der Teilnehmer wird die Gelegenheit haben, ein eigenes Foto mit einem Weihnachtsthema im Foto Box zu machen. Während des Weihnachtsmarkts werden Nichtregierungsorganisationen, Frauenvereine aus der Gemeinde und dem Dreiländereck ihre Tätigkeit vorstellen. Das Herzstück der Veranstaltung ist Aleja Żytawska mit einer speziell für diesen Anlass gebauten Krippe, mit Pflanzen- und Lichtelementen dekoriert.

Vor dem Weihnachtsmarkt fand ein Bildhauerworkshop in Działoszyn statt, der sich an Kinder und ältere Menschen richtete. Die Teilnehmer lernten Bildhauertechniken und versuchten sich in der Arbeit mit Holz. Während des Bildhauerworkshops für Jugendliche und Erwachsene werden Holzfiguren von Maria, Josef und dem Kind hergestellt.

Gesamtwert des Projektes: 20.448,75 EUR

Das Projekt wird von der Abteilung für Internationale Zusammenarbeit und Stadtmarketing der Stadt-und Gemeindeverwaltung in Bogatynia koordiniert.
Das Projekt „Weihnachtsmärkte im Dreiländereck“ wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Staatshaushaltsmitteln im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 kofinanziert.

Tytuł projektu: Zdrowo międzynarodowo w rodzinie trójstyku

Beneficjent wiodący:  Klub Puszystych w Bogatyni

Partner projektowy:  dfb – Regionalverband Sachsen Ost e.V. Frauen- und Familienzentrum Zittau

Opis projektu:

W ramach projektu zostanie przeprowadzona w Bogatyni konferencja w zakresie prawidłowego stylu odżywiania, nadwagi i jej skutków. Podczas konferencji oraz festynów „Na Wspólnej Drodze” na Trójstyku i Miejsko-Gminnego z okazji Dnia Dziecka w Bogatyni zostanie zaprezentowane  międzynarodowe stoisko promujące projekt oraz zdrowy styl życia i odżywiania rodzin z terenu Trójstyku.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie współpracy transgranicznej między partnerami projektu oraz wymiana doświadczeń i planowanie wspólnych inicjatyw w zakresie zdrowego stylu życia rodzin.

Czas trwania projektu:

1.03.2020 r. – 30.10.2020 r.

Łączne wydatki: 3 614,35 EUR

Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR: 3 072,19 EUR

Projekt „Zdrowo międzynarodowo w rodzinie trójstyku”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Projekt jest koordynowany przez Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

O projekcie na stronie www.bogatynia.pl

https://bogatynia.pl/content/view/full/77912

http://bogatynia.pl/content/view/full/80409

==================================================

Projekttitel: International gesund bleiben in der Familie am Dreiländereck

Beihilfeempfänger: Klub Puszystych w Bogatyni

Projektpartner: dfb – Regionalverband Sachsen Ost e.V. Frauen- und Familienzentrum Zittau

Projektbeschreibung:

Im Rahmen des Projekts wird in Bogatynia eine Konferenz über richtige Ernährung, Übergewicht und seine Auswirkungen abgehalten. Während der Konferenz und der Feste „Auf dem gemeinsamen Weg” am Dreiländereck und anlässlich des Kindertages in Bogatynia wird ein internationaler Infostand präsentiert, der für das Projekt und die gesunde Lebensweise und Ernährung von Familien im Dreiländereck wirbt.

Projektziel:

Ziel des Projekts ist es, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern zu stärken und zu vertiefen sowie Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Initiativen zu gesundem Familienlebensstil zu planen.

Laufzeit des Projektes:

1.03.2020 – 30.10.2020

Gesamtwert des Projektes: 3 614,35 EUR

Beantragte EFRE- Fördersumme: 3 072,19 EUR

Das Projekt „International gesund bleiben in der Familie am Dreiländereck“ wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Staatshaushaltsmitteln im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 kofinanziert.

Projekt Wspólnego Funduszu Małych Projektów pn. „Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa.

Kolejne transgraniczne przedsięwzięcie gminy, mające wpływ na rozwój współpracy partnerskiej służącej intensyfikowaniu transgranicznej wymiany informacji, komunikacji oraz współpracy pomiędzy obywatelami, stowarzyszeniami i instytucjami na wspólnym obszarze trójziemi.
Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi jest koncepcją wynikającą z długoletniej współpracy gminy w ramach partnerstwa miast Bogatyni, Zittau i Hradka nad Nysą. To czas podsumowania 10 – letniej współpracy w obszarze trójziemi, mieszkańców, instytucji oraz organizacji działających w Związku Miast Mały Trójkąt.
Wspólne inicjatywy zrealizowane w ramach projektu były prezentowane 4 listopada podczas wystawy fotograficznej w galerii Bogatyńskiego Ośrodka i konferencji poświęconej podsumowaniu przeszłości i przyszłości współpracy w regionie trójziemi.
Termin realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.12.2011.
Całkowity koszt projektu to kwota: 13491,25 EUR.
Projekt koordynowany jest przez Wydział Współpracy Regionalnej i Transgraniczej Gminy Bogatynia. Partner projektu Miasto Zittau.

 

Nazwa projektu : „Wędkarze w Trójstyku”
Czas trwania: 01.04.2010 – 30.10.2010

„Wędkarze w Trójstyku” to projekt złożony przez Wydział Współpracy Regionalnej i Transgranicznej w Bogatyni w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu „Nysa”. Rozpoczęcie działań projektu zaplanowano na kwiecień 2010 r., a zakończenie na październiku 2010 roku.

Celem projektu jest międzynarodowa integracja poprzez rywalizację sportową i zajęcia integracyjne (gry i zabawy, wykłady teoretyczne dotyczące ochrony środowiska w tym wodnego oraz cześć praktyczną obejmującą szkolenie uczestników z zakresu wędkarstwa). Zamierzeniem organizatora jest również popularyzacja wędkarstwa jako dyscypliny sportowej w regionie trójstyku oraz wspieranie rozwoju turystyki w regionie ERN. Działania zapisane w projekcie mają na celu zacieśnianie i nawiązanie przyjaźni między dziećmi i młodzieżą z trzech krajów. Projekt „Wędkarze w Trójstyku” realizuje główne cele poprzez umożliwienie częstych kontaktów, pomiędzy młodzieżą, dziećmi i partnerami projektu i zapewnienie ciągłości tych kontaktów. Spotkania skutkować będą lepszym poznaniem sąsiada, wymianą doświadczeń, wzajemnym poznawaniem regionalnych kultur i obyczajów oraz obalaniem stereotypów. W projekcie uczestniczyć będą: Gmina Bogatynia, Miejsko Gminne Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Bogatyni, Klub Wędkarstwa Sportowego „Kormoran” w Bogatyni, Miasto Hradek n. Nisou, Cesky Rybarsky Svaz oraz Straż Rybacka Bogatynia jako osoby koordynujące i wspierające.

Działania projektu obejmują : czterokrotne międzynarodowe warsztaty edukacyjne połączone z zawodami wędkarskimi w Bogatyni, 10 dniowy obóz integracyjny w Złotnikach oraz międzynarodowe podsumowujące spotkanie organizatorów i uczestników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz ze środków budżetu państwa „przekraczamy granice”

Nazwa projektu : „Nowe oblicze trójstyku”
Numer projektu : PL.3.22/3.3.01/09.01099
Czas trwania : 01.06.2009 – 31.11.2009

„Nowe oblicze trójstyku” to projekt zrealizowany w ramach masowej imprezy kulturalnej, zorganizowanej przez Gminę Bogatynia we wrześniu 2009 roku.

Program imprezy był bardzo ciekawy i różnorodny. Wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć m.in. w warsztatach rzeźbiarskich z udziałem artystów rzeźbiarzy z trójstyku, warsztatach plastycznych, ceramicznych, rekreacyjno-sportowych i wokalnych w ramach Międzynarodowego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Od Amatora do Gwiazdora” .Na scenie prezentowały się również lokalne grupy muzyczne i taneczne.

Festyn Trzech Państw zorganizowano z myślą o lokalnej społeczności w celu zainspirowania środowiska do współtworzenia nowej wizji obszaru pogranicza charakteryzującej się dobrosąsiedzkimi kontaktami, a w przyszłości stworzeniem nowego i aktywizacją już istniejącego rynku pracy.
Poprzez szereg innowacyjnych działań o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i politycznym wzmocniły się wzajemne kontakty personalne i instytucjonalne w obszarze Związku Miast Mały Trójkąt Bogatynia- Hradek n. Nysą- Zittau.

Transgraniczny charakter spotkania zaprezentował różnorodność obszaru pogranicza i umożliwił pokoleniowy i wielokulturowy dialog jego uczestników.

Festyn Trzech Państw współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska – na wniosek Wydziału Współpracy Regionalnej i Transgranicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni- oraz z budżetu Gminy Bogatynia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz ze środków budżetu państwa „przekraczamy granice”