Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego systemu

gospodarki odpadami, który zaczął obowiązywać w gminie Bogatynia 1 stycznia 2021 roku.

Najczęściej zadawane pytania

Tak. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2021 roku segregacja odpadów jest obowiązkowa.

Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy zbierane selektywnie są następujące frakcje:
1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pozostałości po segregacji;
2. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;
3. papier i tektura;
4. bioodpady;
5. szkło bezbarwne;
6. szkło kolorowe;
7. odpady wielkogabarytowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych;
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wytworzony na nieruchomościach zamieszkałych.

Nie. Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości właściciel nieruchomości odpowiada za zapewnienie pojemników na śmieci.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Przez właściciela nieruchomości ustawodawca rozumie także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itd.) – art. 6m ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Deklaracje są składane przez właścicieli nieruchomości m.in. domów jednorodzinnych.
W przypadku budynków wielorodzinnych w imieniu wszystkich właścicieli wyodrębnionych lokali jedną deklarację składa wspólnota mieszkaniowa (zarząd) albo zarządca.

Deklaracje (załącznik do uchwały Rady Miejskiej)  można pobrać tutaj <kliknij>

Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia dla zabudowy jednorodzinnej obowiązkowe są pojemniki na frakcję BIO i odpady zmieszane a w przypadku braku miejsca na posadowienie pozostałych pojemników dopuszcza się worki dla frakcji papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Worki muszą być w odpowiedniej kolorystyce: papier – koloru niebieskiego, szkło bezbarwne – koloru białego, szkło kolorowe – koloru zielonego oraz metale i tworzywa sztuczne – koloru żółtego.

Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obowiązkowym wyposażeniem nieruchomości wielolokalowych są pojemniki na wszystkie frakcje.

Szkło w zabudowie jednorodzinnej w przypadku braku miejsca na posadowienie pojemnika można zbierać w workach o odpowiedniej kolorystyce, zanieść do ogólnodostępnych punktów do selektywnej zbiórki rozlokowanych na terenie miasta tzw. dzwonów lub zawieźć do PSZOK-u.

Tak. Obowiązkowym wyposażeniem nieruchomości wielolokalowych są pojemniki na wszystkie frakcje.

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary – dwukrotności stawki jak za odpady selektywne.

Tak, opłata 24 zł za osobę obejmuje odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości. W ramach poniesionej opłaty mieszkaniec może oddać odpady: bezpośrednio z miejsca ich wytworzenia (z nieruchomości – 6 frakcji), podczas Objazdowych Zbiórek – odpady wielkogabarytowe, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do pojemników typu „dzwon” zlokalizowanych na terenie gminy.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Jednolity System Segregowania Odpadów (JSSO) na terenie całego kraju. Od tego czasu odpady komunalne podzielone są na:
• papier (kolor niebieski)
• metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
• opakowania szklane szkło bezbarwne (kolor biały), szkło kolorowe (kolor zielony),
• odpady „BIO”- biodegradowalne (kolor brązowy),
• odpady zmieszane.

Nie. Należy jedynie usunąć z opakowania jego zawartość.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych winno być prowadzone tak, aby w poszczególnych frakcjach udostępnionych do odebrania nie znajdowało się więcej niż 5% udziału masowego innych frakcji w stosunku do pobranej reprezentatywnej próby.
Proporcje te dotyczą zarówno mieszkańców jak i działalności gospodarczych.
Prawidłowa segregacja polega na tym aby w pojemniku na odpady nienadające się do segregacji nie znalazło się nic co nadaje się do segregacji.

Części samochodowe nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są również przyjmowane w PSZOK-u, ponieważ nie jest to odpad komunalny. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zorganizowania odbioru wskazanych odpadów we własnym zakresie. Właściciel nieruchomości winien skorzystać z usług firm działających na zasadach komercyjnych (stacji demontażu pojazdów).

Tak. Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w zabudowie jednorodzinnej właścicielowi nieruchomości, który kompostuje bioodpady przysługuje zniżka w wysokości 2 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli będą kompostowane wszystkie bioodpady w przydomowym kompostowniku, wówczas nie ma obowiązku wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik.

Na chwilę obecną nie są przewidziane zniżki w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny.

Odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z indywidualnie prowadzonych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – odpady niespełniające tej definicji nie będą przyjmowane.

Zimny popiół należy wrzucić do pojemnika koloru czarnego/szarego. Bardzo ważne, by popiół był faktycznie w całości ostudzony, w przeciwnym wypadku może dojść do zapalenia się odpadów i pożaru pojemnika.
W przypadku kiedy w dniu odbioru odpadów w pojemniku znajduje się gorący popiół, podmiot odbierający odpady nie odbierze tego odpadu.

Za stworzenie punktów zbiórki odpadów na osiedlach odpowiada zarządca/właściciel nieruchomości, na której powstają odpady.

Na pewno nie wylewać do toalety, ani zlewozmywaka. W zetknięciu z zimną wodą tłuszcz tężeje i osadza się na rurach i zapycha kanalizację. Jeśli chcemy się oleju pozbyć, to zbierzmy go z patelni papierem i wyrzućmy do kosza na odpady zmieszane.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zwany w skrócie PSZOK, jest miejscem, w którym można bezpłatnie zostawić wytwarzane przez mieszkańców, selektywnie zebrane problemowe odpady komunalne np. zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metal, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady zielone itp. – uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Stare meble, odpady wielkogabarytowe – można przekazać bezpośrednio odbiorcy odpadów w trakcie ich zbiórki, zgodnie z przyjętym harmonogramem – przez wystawienie ich, nie wcześniej jednak niż na 24 godziny przed terminem odbioru lub oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać bezpośrednio odbiorcy odpadów w trakcie ich zbiórki, zgodnie z przyjętym harmonogramem – przez wystawienie ich, nie wcześniej jednak niż na 24 godziny przed terminem odbioru lub oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również bezpłatnie oddać do sklepu w momencie zakupu nowych urządzeń, trzeba to tylko zgłosić sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć urządzenie pochodzące z gospodarstwa domowego tego samego rodzaju i ilości co kupowane. Sklepy mające 400 m2 powierzchni sprzedaży i większej, przeznaczonej do sprzedaży sprzętu AGD, są zobowiązane przyjmować wszystkie zużyte urządzenia (tzw. elektrośmieci) z gospodarstw domowych, jeśli żaden z ich wymiarów nie przekracza 25 cm, bezpłatnie oraz bez konieczności zakupu nowego sprzętu – art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Demontaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych poza wyspecjalizowanymi zakładami jest nielegalny.

Ocena prawidłowości prowadzenia selektywnej zbiórki wykonywana jest przez pracowników firm odbierających odpady w trakcie realizowania usługi odbioru oraz upoważnionych pracowników Urzędu Miasta lub Straży Miejskiej. Kontroli podlega zarówno zawartość poszczególnych pojemników na odpady jak i wypełnienie przez właściciela konkretnej nieruchomości obowiązków w zakresie stworzenia mieszkańcom odpowiednich warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów przez właściciela nieruchomości, pracownicy firmy wywozowej zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przekazania jej pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Liczba gniazd na terenie gminy zostanie jak najkorzystniej zaplanowana, ale będzie zmienna.
Z doświadczenia dotychczasowego wynika bowiem, że mieszkańcy w sposób niewłaściwy korzystają z tych pojemników, tzn. wrzucają do nich wszystkie odpady komunalne typu np. popiół, potłuczone lustra, szyby okienne, opakowania po farbach i lakierach, odpadki biodegradowalne pochodzące z kuchni, a także zdemontowane stare umywalki, sedesy oraz części samochodowe itp. przedmioty. W takich przypadkach, tam gdzie będzie się to stale powtarzało – pojemniki zostaną zabrane. Informacja dotycząca lokalizacji dzwonów będzie na bieżąco aktualizowana na stronie Urzędu Miasta w zakładce Gospodarka Odpadami.

Tyle, ile jest potrzebne. W Gminie Bogatynia obowiązuje segregacja w podziale na 6 frakcji: odpady zmieszane, bio, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło z podziałem na białe i kolorowe. Liczba i wielkość pojemników powinna być dostosowana do przewidywanej ilości odpadów z danej nieruchomości.
Przypominamy, że opłata za odbiór odpadów jest ponoszona w oparciu o liczbę mieszkańców danej nieruchomości, niezależnie od liczby pojemników na śmieci.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych – art. 6m ust. 1ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nieruchomości niezamieszkałe to każda nieruchomość, która nie jest przeznaczona do zamieszkiwania przez osoby fizyczne. Jako nieruchomości niezamieszkałe traktujemy np. domki letniskowe, ogródki działkowe, zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa, sklepy, szkoły przedszkola, restauracje itp.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dobrowolnie przystępuje do systemu gospodarki odpadami komunalnymi organizowanego przez gminę. Chęć przystąpienia do systemu wiąże się ze złożeniem stosownego oświadczenia oraz wypełnieniem na nowo deklaracji, która wskazywać będzie precyzyjnie zapotrzebowanie na odbiory konkretnych frakcji z określoną częstotliwością i na tej podstawie wskazywać aktualną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zgodnie z powyższą ustawą może również nie przystąpić do systemu gminnego wówczas zobowiązany jest zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bogatynia. Kserokopię umowy zawartej z przedsiębiorcą należy przedłożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia. Przypominamy, że pomimo wystąpienia z systemu gminnego Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia kontroluje posiadanie takich umów, jak i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej winien zawrzeć również odrębną umowę na odbiór odpadów powstających z funkcjonowania jego działalności.
Pod adresem, pod którym aktualnie mieszkam zarejestrowaną mam również działalność gospodarczą. Jest to firma świadcząca usługi biurowe i praktycznie nie wytwarzam żadnych dodatkowych odpadów z tytułu prowadzenia firmy.
W takim przypadku należy wypełnić deklarację tak jak dla nieruchomości zamieszkałej ponieważ prowadzący działalność biurową w miejscu zamieszkania nie muszą składać odrębnej deklaracji na działalność gospodarczą jeżeli jest to działalność jednoosobowa. W przypadku, gdy są zatrudnieni pracownicy wówczas należy niezwłocznie złożyć stosowny dokument – art.6 j ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych nie ma znaczenia ile odpadów zostanie wytworzonych przez mieszkańców danej nieruchomości, gdyż w nowym systemie odebrana zostanie każda ich ilość. Opłata jest naliczana jednakowo dla wszystkich – w zależności od ilości mieszkańców, a nie realnej ilości wytworzonych odpadów.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. działalności gospodarcze, ogródki działkowe, szkoły itd.) opłaty naliczane są na podstawie ilości zadeklarowanych pojemników.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są dostosować do swoich indywidualnych potrzeb pojemność pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając przy tym minimalne normatywy dostosowane do cyklu odbioru wynikającego z obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku. W kwestii nieregularnej ilości wytwarzanych odpadów istnieje możliwość, aby w miesiącach kiedy ilość odpadów będzie diametralnie różna, złożyć ponownie deklarację, w której określona zostanie nowa zweryfikowana ilość odpadów, odbieranych z danej nieruchomości.

Informacji w sprawie opłat (nadpłaty, niedopłaty itp.) oraz deklaracji za gospodarowanie odpadami można zasięgnąć w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w godzinach pracy Urzędu.
Informacji w sprawach technicznych tzn. kolorystyki pojemników, „jaki odpad do jakiego kosza”, odbioru odpadów przez operatora oraz PSZOK-u można zasięgnąć w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.