Projekty realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

„Miasto z klimatem” – rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS

Inwestycja obejmuje rewitalizację zlokalizowanego w ścisłym centrum miasta placu po byłym dworcu PKS. W ramach prac przewiduje się usunięcie obecnej – drastycznie zdegradowanej- nawierzchni asfaltowej i betonowej i zastąpienie jej alejkami z nawierzchni przepuszczalnych oraz terenami zielonymi. Planuje się również instalację fontanny, ławek oraz pergoli i trejaży dla roślin pnących. W wyniku działań w miejscu miejskiej wyspy ciepła powstanie nowy obszar zieleni miejskiej.

Odbudowa Alei Żytawskiej – II Etap

Planowana inwestycja obejmuje II etap odbudowy Alei Żytawskiej w Bogatyni (140 mb). Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta wzdłuż rzeki Miedzianki, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dworcową do ulicy Partyzantów. Zakres prac obejmuje roboty drogowe wraz z sieciami, montaż nowoczesnego oświetlenia LED, przebudowę ściany oporowej na rzece Miedzianka, przebudowę szaletu miejskiego, budowę obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni.

„Rowerowo aktywni” – budowa toru pumptrack na terenie kompleksu Zalew w Bogatyni

Inwestycja obejmuje budowę toru rowerowego typu „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rekreacyjną.
W ramach inwestycji przewidziano m.in.:
1. Budowę toru rowerowego dla najmłodszych o długości 50 mb.
2. Budowę toru rowerowego dla średnio i zaawansowanych o długości 240 mb.
3. Budowę placu odpoczynku o powierzchni 100 m2
4. Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury oraz oświetlenie.
5. Budowę siłowni zewnętrznej dla seniorów.

Termomodernizacja dachu w budynku szpitala gminnego

Inwestycja polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, tj. dociepleniu dachu budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.
W ramach zadania planowane jest m.in. wykonanie docieplenia stropodachu, nowego pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, a także instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.
Prace te poprawią stan techniczny obiektu, a także pozwolą znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie szpitala na energię cieplną i elektryczną, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania obiektu, jak również pozwoli na zmniejszenie wskaźników emisji związanych ze zużyciem energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych.

Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie

Inwestycja polega na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków wraz z altaną i placem zabaw. Realizacja tej inwestycji pozwoli stworzyć w Bratkowie centrum spotkań mieszkańców – ośrodek, wokół którego będzie się skupiało życie kulturalno-rekreacyjne wsi, a którego na tę chwilę brakuje. Będzie ona również miejscem spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, a także stanowić będzie element budowania świadomości regionalnej i kulturowej – projekt zakłada bowiem budowę obiektu stylizowanego na charakterystyczną dla tutejszego rejonu tradycyjną konstrukcję przysłupową.

Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Wolanów

Planowana inwestycja obejmuje budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Wolanów. Wolanów jest jedyną wsią na terenie Gminy Bogatynia, która do chwili obecnej nie posiada rozdzielczej sieci wodociągowej. Budowa sieci pozwoli zaopatrzyć w czystą, spełniającą wszelkie standardy wodę wszystkie gospodarstwa domowe znajdujące się na terenie wsi, jak również da Gminie możliwość transgranicznej współpracy z ościenną czeską gminą w zakresie dostaw wody do miejscowości Visnova.