Wydziały

KONTAKT:
Kancelaria Urzędu: tel. 75 77 25 110/111/112/114, fax. 75 77 25 109, mail: umig@bogatynia.pl

Biuro Rady Miejskiej: tel. 75 77 25 134/135, e-mail: biuro.rady@bogatynia.pl
Sekretariat Burmistrza: tel. 75 77 25 116/117, e-mail: biuro.burmistrza@bogatynia.pl
Kadry: tel. 75 77 25 166, 75 77 25 178, e-mail: kadry@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy:

1) W zakresie zapewnienia właściwych warunków do należytego wykonania zadań przez urząd:
a) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu,
b) obsługa posiedzeń burmistrza,
c) prowadzenie sekretariatu urzędu,
d) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez burmistrza w spółkach z udziałem gminy,
e) prowadzenia spraw kadrowych pracowników urzędu,
f) prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia zawodowego i szkoleń pracowników urzędu,
g) organizacja praktyk studenckich i uczniowskich w urzędzie,
h) dokonywanie zaopatrzenia materiałowo – technicznego na cele administracyjne,
i) zabezpieczenie obiektów i mienia urzędu oraz utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na posesjach urzędu,
j) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów,
k) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i innymi oświadczeniami i informacjami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
l) obsługa i doręczanie przesyłek pocztowych urzędu,
m) prowadzenie kancelarii urzędu,
n) obsługa interesantów w zakresie udzielania kompleksowej informacji o załatwianych sprawach w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
o) realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych wynikających z zawartych porozumień,
p) prowadzenie rejestru: centralnego umów, centralnego skarg, kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, upoważnień i pełnomocnictw burmistrza, interpelacji, zapytań i wniosków radnych, informacji publicznej.
2) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez Burmistrza w spółkach z udziałem Gminy Bogatynia,
3) udostępnianie informacji publicznej w zakresie działalności urzędu,
4) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
5) nadzór nad Biurem Rady Miejskiej oraz Działem Informatycznym.

W zakresie zapewnienia właściwej obsługi Rady Miejskiej:
a) przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
b) sporządzanie czasowego spisu zdarzeń oraz opracowywanie wniosków, materiałów, uchwał, postanowień i opinii z posiedzeń i obrad,
c) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego,
d) sporządzanie wniosków i opinii komisji i przedkładanie ich burmistrzowi,
e) prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych, przygotowywanie, redagowanie odpowiedzi oraz czuwanie nad terminowym przekazywaniem odpowiedzi radnym,
f) ewidencjonowanie, koordynowanie prowadzenie dokumentacji petycji, skarg i wniosków,
g) przesyłanie tekstów uchwał podjętych przez radę właściwym organom,
h) umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, porządku obrad sesji, uchwał podjętych przez radnych oraz protokołów z przebiegu sesji,
i) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy rady i jej komisji,
j) prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia praw radnych, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy,
k) prowadzenie ewidencji radnych i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,
l) obsługa dyżurów przewodniczącego rady miejskiej, jego zastępców,
m) sporządzanie listy wypłat diet radnych,
n) czuwanie nad terminowym składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych, antykorupcyjnych i lustracyjnych,
o) organizowanie szkoleń radnych,
p) prowadzenie spraw związanych z wyborami na ławników do sądów powszechnych,
q) przeprowadzanie wyborów na sołtysów oraz do rad sołeckich, na przewodniczących i do rad osiedlowych.

W zakresie Działu Informatycznego:
a) prowadzenie spraw związanych z Informatyzacją Urzędu,
b) bieżące administrowanie posiadanymi zasobami teleinformatycznymi Urzędu, w tym:
– bieżący monitoring i utrzymanie sieci,
– administracja i aktualizacja oprogramowania na serwerach,
– kontrola poprawności działania stacji roboczych,
– tworzenie i sprawdzanie poprawności kopii zapasowych,
– prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
– administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
c) planowanie rozwoju systemów teleinformatycznych i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb Urzędu,
d) zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych Urzędu,
e) nadzorowanie i koordynowanie projektów teleinformatycznych,
f) zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
a w szczególności:
– nadzór nad legalnością oprogramowania,
– kontrola i testowanie zabezpieczeń Urzędu Miasta,
– monitoring poprawności działania oprogramowania antywirusowego,
– nadawanie i odbieranie uprawnień do oprogramowania posiadanego przez Urząd,
– raportowanie incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne,
g) prowadzenie spraw związanych z elektronicznym obiegiem,
h) zapewnienie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych,
i) prowadzenie spraw z zakresu ochrony systemów informatycznych przez Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w współpracy z Inspektorem Ochrony Danych (IDO),
j) prowadzenie rejestru umów na obsługę systemów informatycznych oraz umów na świadczenie usług na telefonię stacjonarną i komórkową,
k) pomoc w przygotowywaniu specyfikacji i przeprowadzaniu postępowań na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych,
l) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.
6) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

KONTAKT:
75 77 25 225/224 – ewidencja ludności, obywatelski@bogatynia.pl
75 77 25 221/223 – dowody osobiste, obywatelski@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:
1) prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy, rejestru pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
2) przyjmowanie i rejestracja danych do zameldowania lub wymeldowania,
3) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania, anulowania czynności materialno-technicznej oraz decyzji w sprawach odmowy udostępniania danych z rejestru mieszkańców,
4) nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich i obcokrajowców przy zameldowaniu oraz na podstawie odrębnych przepisów,
5) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego i czasowego, oraz pełnego odpisu danych osobowych,
6) prowadzenie stałego rejestru wyborców, wydawanie decyzji w sprawach wpisania do rejestru wyborców, wydawanie zaświadczeń do głosowania, sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów,
7) wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, oraz decyzji nie uwzględniających reklamacji lub powodujących skreślenie z rejestru wyborców lub spisu wyborców,
8) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
9) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
10) unieważnianie dowodów osobistych w przypadkach określonych ustawą o dowodach osobistych,
11) przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
12) nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości,
13) udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującymi się w posiadaniu tut. Organu uprawnionym podmiotom,
14) udostępnianie w zakresie posiadanego dostępu danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych w formie zaświadczenia zawierającego pełen odpis danych, o których mowa w ustawie o dowodach osobistych uprawnionym podmiotom,
15) prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji przedpoborowych,
16) udział w przygotowaniu kwalifikacji, współdziałanie z Powiatową Komisją Lekarską jak również pełnienie dyżuru podczas kwalifikacji oraz nanoszenie danych na listach do kwalifikacji,
17) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
18) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych,
19) przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych w trybie zwykłym,
20) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

KONTAKT:
75 77 25 250/251/252/253 – urodzenia, małżeństwa, zgony, usc@bogatynia.pl

.

Do zadań Urząd Stanu Cywilnego należy:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, w Rejestrze Stanu Cywilnego prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w systemie teleinformatycznym,
2) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego,
3) odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego,
4) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla dzieci urodzonych w Polsce,
5) zmiana administracyjna imion i nazwisk,
6) zameldowanie noworodka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
7) aktualizacja danych w rejestrze PESEL, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL,
8) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie danych wynikających z akt stanu cywilnego,
9) wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z akt stanu cywilnego,
10) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
11) wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim za granicą,
12) wydawanie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego,
13) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
14) prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
15) wydawanie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem z akt zbiorowych,
16) wydawanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księgach stanu cywilnego,
17) przyjmowanie zgłoszeń o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

KONTAKT:
75 77 25 377, karina.gorczyca@bogatynia.pl

.

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. BHP i PPOŻ należy:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy,
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
7) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
8) opracowywanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
10) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
11) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
12) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
13) udział w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
14) doradzanie w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
15) organizowanie i przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
16) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy w zakresie organizowania tych badań i pomiarów, oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
17) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
18) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy: podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
19) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
20) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach urzędu.

 

KONTAKT:
75 77 25 142, 75 77 25 155 – obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów budżetowych
75 77 25 146, 75 77 25 157- obsługa finansowo-księgowa w zakresie wydatków budżetowych bieżących
75 77 25 148 – obsługa finansowo-księgowa w zakresie rachunku wydatków inwestycyjnych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunku depozytowego
75 77 25 146 – obsługa finansowo-księgowa w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
75 77 25 144 – obsługa w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Gminy w tym kontrola sprawozdań jednostek podległych i nadzorowanych
75 77 25 145 – obsługa w zakresie planowania budżetu Gminy i jego zmian
75 77 25 157 – obsługa w zakresie rozliczania podatku VAT
75 77 25 151 – przyjmowanie, rejestracja i dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych
75 77 25 154 – obsługa operacji bankowych
75 77 25 149 – obsługa finansowo-księgowa w zakresie ewidencji majątku Gminy
75 77 25 153, 75 77 25 156 – obsługa płacowa pracowników i zleceniobiorców, rozliczenie diet radnych i przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych, rozliczenia składek ZUS, podatków i PFRON, sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
———————————–
75 77 25 159 – kasa UMiG

.

Do zadań Wydziału Finansowego należy:
1) przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu miasta i gminy oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej,
2) przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych przez jednostki organizacyjne gminy,
3) dokonywanie zmian w budżecie gminy na podstawie zatwierdzonych wniosków od kierowników komórek organizacyjnych urzędu, kierowników jednostek podległych i nadzorowanych,
4) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
5) bieżące przekazywanie informacji o dokonanych zmianach w budżecie gminy: jednostkom podległym i nadzorowanym, komórkom organizacyjnym urzędu,
6) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej urzędu, gminy i sprawozdań skonsolidowanych,
7) obsługa finansowo-księgowa organu i jednostki urzędu Miasta i Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym i sporządzanie przelewów z przestrzeganiem terminów płatności,
9) prowadzenie ewidencji majątku gminy (środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych),
10) rozliczanie inwentaryzacji,
11) prowadzenie obsługi kasowej urzędu, ewidencja druków ścisłego zarachowania,
12) naliczanie wynagrodzeń, diet radnych i sołtysów, świadczeń ZUS, wypłat z tytułu umów zleceń i o dzieło, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
13) prowadzenie dokumentacji płacowej, rozliczeń publicznoprawnych,
14) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego,
15) rozliczanie podatku VAT, prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie JPK Urzędu Miasta i Gminy oraz zbiorczego JPK, deklaracji podatku od towarów i usług VAT dla gminy Bogatynia w obowiązujących terminach,
16) obsługa finansowo-księgowa projektów współfinansowanych ze środków pomocowych oraz Unii Europejskiej,
17) opracowywanie analiz zdolności kredytowej,
18) udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na usługi bankowe budżetu gminy i jednostek organizacyjnych,
19) kontrola sprawozdań podległych jednostek, instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
20) ewidencja i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i kasy zapomogowo-pożyczkowej,
21) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

KONTAKT:
75 77 25 122/124 – sprawy z zakresu księgowości i windykacji opłat z tytułu: dzierżawy gruntu, wieczystego użytkowania gruntu, najmu, przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, podatki@bogatynia.pl
75 77 25 123/133 – wystawienie do kasy dowodów wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub potwierdzające stan zaległości, udzielanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych (nadpłaty, zaległości, windykacja), rozliczanie sołtysów z poboru podatków lokalnych, dagmara.wydrzynska@bogatynia.pl, malgorzata.luckman@bogatynia.pl
75 77 25 125/126/127 – przyjmowanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny i środki transportowe – os. fizyczne/os. prawne, prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego podatków lokalnych, wydawanie zaświadczeń w o wielkości gospodarstwa rolnego, pracy w gospodarstwie rolnym, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, marcin.pedrak@bogatynia.pl
75 77 25 128/152 – wystawienie do kasy dowodów wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potwierdzanie sald osób fizycznych i prawnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozliczanie opłaty targowej (weryfikacja), wioleta.michalczyk@bogatynia.pl
75-77-25-131/132 – złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozpatrywanie podań w sprawie umorzenia zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozpatrywanie podań w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monika.morawska@bogatynia.pl, malgorzata.wichlinska@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy:
1) wymiar podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
2) określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
3) opracowywanie wniesionych podań i wniosków w celu rozpatrzenia przez organ podatkowy oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji w sprawie:
a) umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych,
b) odroczenia lub rozłożenia na raty należności podatkowych,
c) stwierdzenia nadpłaty – osoby prawne,
d) o przyznaniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
e) o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego nie przekraczającego 100 ha,
4) udzielanie pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach podatników w zakresie przepisów prawa podatkowego, regulowanych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ustawą o podatku rolnym, leśnym dla których organem podatkowym jest burmistrz,
5) rozpatrywanie odwołań od decyzji organu podatkowego I instancji oraz kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
6) udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacji niezbędnych do ustalania okoliczności, mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia rolników oraz mających wpływ na wysokość emerytury rolnika,
7) przeprowadzanie kontroli doraźnych wynikających z bieżących potrzeb wydziału (osoby prawne, fizyczne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w zakresie powszechności opodatkowania oraz rzetelności, zgodnie z przepisami Ordynacja podatkowa oraz dokonywanie oględzin nieruchomości celem zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika informacji lub deklaracji oraz z innych dokumentów,
8) współpraca z innymi organami kontroli i organami podatkowymi w zakresie wykonywanych zadań,
9) sporządzanie do dnia 31 maja roku następnego po roku budżetowym, wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków umorzono, rozłożono na raty lub odroczono termin zapłaty podatku bądź zaległości w kwocie przewyższającej 500,00zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot oraz przyczyn umorzenia oraz którym udzielono pomocy publicznej,
10) sporządzanie i przedkładanie w dniu wydania decyzji organowi nadzorującemu sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis,
11) sporządzanie sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień, sporządzanie sprawozdań SP-1A i SP-1B w zakresie stawek i podstaw opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości,
12) przekazywania dla Izby Rolniczej kwartalnych informacji o stanie i realizacji dochodów izby,
13) przygotowywanie projektów uchwał rady dot. wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych,
14) rozliczanie zarządców targowisk z zebranych opłat targowych,
15) księgowanie wpływów z czynszu dzierżawnego od gruntów, czynszu najmu, wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (osoby fizyczne i prawne),
16) prowadzenie ewidencji księgowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i prawnych,
17) zwrot nadpłaty na wniosek podatnika, wystawianie postanowienia o rozksięgowaniu wpłaty, kompensata wzajemnych zobowiązań w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku od środków transportowych,
18) ewidencja, windykacja i zwrot opłaty skarbowej,
19) rozliczanie inkasentów z tytułu poboru podatków lokalnych, naliczanie kwartalnej prowizji dla sołtysów oraz dokonywanie rozliczeń i kontroli kwitariuszy K-103 pobranych przez inkasentów,
20) prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej w zakresie zaległości podatkowych i nie podatkowych,
21) prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu miasta,
22) prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy Bogatynia i Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe,
23) windykacja należności podatkowych oraz niepodatkowych należności pieniężnych,
24) prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności pieniężnych,
25) prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie powszechności opodatkowania,
26) analiza zaległości podatkowych,
27) uzgadnianie obrotów kasowych związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy urzędu,
28) wydawanie zaświadczeń zgodnie z ordynacją podatkową, ustawą o podatku rolnym oraz zaświadczeń w sprawach do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej na podstawie ewidencji księgowej,
29) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,
30) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
31) ewidencja, pobór i księgowanie wpłat dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
32) sprawozdawczość w gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
33) windykacja należności dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

KONTAKT:
75 77 25 231 – edyta.kierman@bogatynia.pl
75 77 25 232 – obowiązek szkolny i nauki, dofinansowanie pracowników młodocianych, dowozy dzieci do szkół,
75 77 25 234 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, agnieszka.jakiel@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Edukacji należy:
1) realizacja polityki gminy w zakresie oświaty,
2) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola i szkoły,
3) załatwianie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,
4) weryfikowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę,
5) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
6) dokonywanie wspólnie z Kuratorem Oświaty oceny pracy dyrektorów,
7) rozliczanie dotacji na zakup podręczników,
8) współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników jednostek oświatowych,
9) prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych,
10) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom,
11) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę,
12) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej, w tym SIO,
13) weryfikacja i podział subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej,
14) opracowywanie i realizacja porozumień oraz prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji związanych z refundacją kosztów kształcenia uczniów realizujących obowiązek nauki poza Gminą,
15) występowanie z wnioskami do odpowiednich instytucji o przyznanie środków finansowych na działania związane z edukacją oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ich realizacją i rozliczeniem,
16) realizacja programów rządowych dotyczących dzieci i młodzieży,
17) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
18) wnioskowanie o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz nagród Ministra Edukacji i Nauki, Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne wychowawcze i opiekuńcze,
19) praca w grupie projektowej „Integracyjna praca szkół” związku miast „Mały Trójkąt”,
20) bieżąca analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, na realizację zadań gminy z zakresu oświaty,
21) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uzdolnionych uczniów,
22) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Burmistrza ze specjalnego funduszu nagród,
23) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
24) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego,
25) koordynowanie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
26) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
27) prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół, w tym uczniów z niepełnosprawnością,
28) prowadzenie spraw związanych z realizacją spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz prowadzenie egzekucji spełniania tych obowiązków,
29) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
30) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
31) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

KONTAKT:
ul. Daszyńskiego 13
e-mail: wspolpraca@bogatynia.pl
Monika Sawicka – naczelnik wydziału, pok. nr 12, tel. 75 77 25 270, e-mail: monika.sawicka@bogatynia.pl
Olimpia Bryła – inspektor, pok. nr 11, tel. 75 77 25 272, e-mail: olimpia.bryla@bogatynia.pl
Izabela Mereżyńska – inspektor, pok. nr 11, tel. 75 77 25 273, e-mail: izabela.merezynska@bogatynia.pl
Adam Żebrowski – podinspektor, pok. nr 11, tel. 75 77 25 271, e-mail: adam.zebrowski@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej należy:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją współpracy międzynarodowej,
2) utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji rządowej, jednostkami oświatowymi w zakresie współpracy transgranicznej,
3) prowadzenie transgranicznej umowy Związku Trzech Miast ,,Mały Trójkąt” Bogatynia – Hradek nad Nysą – Zittau wraz z obsługą grup projektowych,
4) organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających na zaproszenie burmistrza, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji,
5) obsługa kontaktów zagranicznych gminy w zakresie tłumaczeń językowych,
6) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy Bogatynia do Euroregionu Nysa,
7) pomoc organizacjom społecznym i innym podmiotom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
8) sporządzanie wniosków dla wspierania projektów o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym w zakresie działań kulturalnych, sportowych i inicjatyw społecznych, ukierunkowanych na sferę transgranicznych stosunków międzyludzkich,
9) współpraca z Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bogatyni,
10) prowadzenie spraw związanych z działalnością gminnych placówek kulturalnych,
11) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
12) współdziałanie z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz innymi jednostkami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
13) współdziałanie z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz innymi jednostkami w zakresie opracowania rocznego kalendarza imprez kulturalnych odbywających się w Mieście i Gminie Bogatynia,
14) współorganizowanie i udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Bogatynia,
15) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,
16) opiniowanie wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu powszechnego i szkolnego,
17) wnioskowanie o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz nagród Ministra Sportu, Burmistrza dla osób za osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
18) współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej,
19) współdziałanie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie opracowania rocznego kalendarza imprez sportowych odbywających się w Mieście i Gminie Bogatynia,
20) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami,
21) planowanie i realizacja Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
22) planowanie i kontrola realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu, kultury oraz współpracy transgranicznej, finansowanych z budżetu gminy,
23) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy Bogatynia do związków i stowarzyszeń,
24) prowadzenie spraw i nadzór nad świetlicami wiejskimi, siedzibami rad osiedlowych i Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku w zakresie prowadzonej działalności,
25) współpraca i nadzór nad radami osiedli,
26) nadzór nad wypłatami diet – rady osiedli,
27) współpraca i nadzór nad świetlicami działającymi na terenie miasta i gminy Bogatynia,
28) nadzór nad targowiskami działającymi na terenie miasta i gminy Bogatynia,
29) nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka Kuratorskiego,
30) wsparcie przy tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Gminy,
31) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

KONTAKT:
75 77 25 172 – naczelnik

75 77 25 281/282/283 – promocja, redakcja@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Rozwoju, Turystyki i Promocji należy:
1) koordynowanie działań związanych z redagowaniem i wydawaniem publikacji gminnych,
2) koordynowanie działań związanych z redagowaniem gminnego serwisu internetowego, w szczególności:
a) aktualizacja strony internetowej Miasta i Gminy Bogatynia (www.bogatynia.pl), oraz na platformie Facebook,
b) utworzenie płaszczyzny kontaktów z otoczeniem za pomocą innych kanałów informacyjnych (blog, wideoblog),
3) przygotowywanie materiałów do publikacji, w szczególności:
a) przygotowywania zdjęć do publikacji gminnych,
b) przygotowywanie relacji filmowych o charakterze informacyjnym i promocyjnym,
4) koordynowanie innych działań informacyjnych i promocyjnych, w szczególności:
a) opracowanie strategii promocji gminy,
b) koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, przygotowanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem gminy,
c) koordynowanie przepływu informacji oraz ich weryfikacja – z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz podmiotów zewnętrznych, przeznaczonych do umieszczania na stronach WWW,
5) nadzór nad treścią merytoryczną informacji na stronach www,
6) monitorowanie i nadzorowanie profili miasta w mediach społecznościowych,
7) opracowywanie rocznych planów wydarzeń promocyjnych z udziałem miasta i gminy,
8) opracowywanie i popularyzowanie informacji o gminie,
9) organizowanie i współorganizowanie świąt i rocznic miejskich i narodowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących gminę,
10) realizacja kompleksowej dokumentacji fotograficznej z działalności urzędu i jego kierownictwa,
11) prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej gminy,
12) obsługa w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych w zakresie promocji miasta i działań urzędu,
13) prowadzenie ewidencji pól biwakowych znajdujących się na terenie miasta,
14) prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (poza obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę o zastrzeżonych nazwach: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wczasowy, schronisko, schronisko młodzieżowe),
15) przygotowanie i realizacja projektów w ramach programów pomocowych w dziedzinie turystyki,
16) inicjowanie i koordynacja projektów w zakresie rozwoju turystyki w ramach współpracy międzyregionalnej w kraju i za granicą,
17) bieżąca współpraca z organizacjami turystycznymi,
18) współdziałanie z gminami, organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi,
19) kreowanie i rozwoju produktów turystycznych,
20) koordynacja promocji regionalnej oferty turystycznej,
21) współdziałanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w różnych środowiskach,
22) prowadzenie działań zmierzających do rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej,
23) współpraca z Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów,
24) opracowywanie strategii i programów rozwoju turystyki, w tym rocznych planów promocji turystycznej,
25) podejmowanie współpracy z branżą turystyczną mającą na celu:
a) tworzenie nowych atrakcji i produktów turystycznych w mieście,
b) poprawę jakości istniejących produktów i usług turystycznych,
26) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
27) opracowywanie projektu Gminnego Programu Opieki nad zabytkami i realizacja Programu,
28) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
29) Strategia Rozwoju Gminy – współpraca w zakresie opracowywania i realizacji,
30) organizowanie, udział w spotkaniach organizacyjnych i obchodach świąt państwowych, wojskowych, religijnych itp. oraz rocznic historycznych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Bogatynia,
31) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
—-

 

KONTAKT:
75 77 25 381/386 – ewidencja zbiorników bezodpływowych, usterki na placach zabaw, awarie kanalizacji deszczowej, ochrona zwierząt
75 77 25 383/384 – wycinka drzew, dzikie wysypiska, dotacje (przydomowe oczyszczalnie oraz solary), decyzje środowiskowe

.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym:
a) ochrona przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ochrony zwierząt domowych,
c) ochrona wód,
d) ochrona atmosfery,
e) gospodarka odpadami,
f) łowiectwo, w zakresie kompetencji gminy,
g) zadania z zakresu górnictwa, geologii i hydrologii oraz leśnictwa i ochrony powierzchni ziemi,
h) realizacji gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej,
i) sprawozdawczość i udzielanie informacji o środowisku,
j) popularyzacja działań służących poprawie stanu środowiska,
k) współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony środowiska,
l) odnawialnych źródeł energii (Klastrów Energii),
2) prowadzenie zadań związanych z gospodarką komunalną, a w szczególności:
a) nadzór nad zaopatrzeniem w wodę,
b) nadzór nad odprowadzaniem i unieszkodliwianiem ścieków sanitarnych,
c) eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej i melioracji,
d) organizacja i nadzór nad systemem odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi,
e) zapewnienie czystości i porządku w gminie,
f) bieżące utrzymanie terenów zieleni,
g) bieżące utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych,
h) nadzór nad utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci.
3) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa,
4) nadzór nad punktem informacyjno – konsultacyjnym oraz realizacja porozumienia w ramach programu „czyste powietrze”,
5) sprawy z zakresu odnawialnych źródeł energii,
6) sprawy z zakresu sprawiedliwej transformacji,
7) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

KONTAKT:
75 77 25 360 – naczelnik
75 77 25 362 – przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego, czeslaw.brozyna@bogatynia.pl
75 77 25 364 – przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych – joanna.zajac@bogatynia.pl
75 77 25 371 – zamówienia publiczne, michal.andrzejewski@bogatynia.pl
75 77 25 372 – zamówienia publiczne, dotacje do zabytków, piotr.wysocki@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Inwestycji należy:
1) współuczestnictwo w procesie opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych,
2) współpraca w zakresie opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i innych planów inwestycyjnych,
3) koordynacja dotycząca procesu planowania inwestycji miejskich,
4) przygotowywanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej planowanych zadań inwestycyjnych,
5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
6) pozyskiwanie zewnętrznych funduszy krajowych i zagranicznych na realizacje projektów inwestycyjnych wraz z ich rozliczaniem i prowadzeniem sprawozdawczości,
7) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z zasadami i trybem określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości, ewidencji zamówień publicznych i planu zamówień publicznych.
8) kształtowanie polityki energetycznej gminy,
9) planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
10) zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
11) opracowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Gminy,
12) sporządzanie wniosków dla wspierania projektów z zakresu infrastruktury turystycznej,
13) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

KONTAKT:
75 77 25 342 – zmiana stawki z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, aktualizacja opłaty, dzierżawa gruntu pod kontenery komunalne, sprzedaż lokali i budynków na rzecz najemcy, edyta.byczek@bogatynia.pl
75 77 25 343 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, sprzedaż lokali i budynków na rzecz najemcy, ela.pawlowicz@bogatynia.pl
75 77 25 347 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dorota.szramska@bogatynia.pl
75 77 25 344 – dzierżawa i najem nieruchomości (cele rekreacyjne, ogrody przydomowe, grunty pod garaże i działalność gospodarczą), użyczanie nieruchomości, magda.plywacz@bogatynia.pl
75 77 25 345 – podziały nieruchomości, dzierżawa nieruchomości na cele rolne, paulina.michalska@bogatynia.pl
75 77 25 350/345– nadanie i stwierdzanie numeru porządkowego, wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z mpzp, magdalena.wolkiewicz@bogatynia.pl, paulina.michalska@bogatynia.pl,
75 77 25  347/342/343/352 – sprzedaż gruntów zabudowanych oraz niezabudowanych

.

Do zadań Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami: sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako wkładów niepieniężnych (aporty) do spółek,
2) nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości poprzez wykup, komunalizację, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu,
3) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, naliczaniem, zmianą, aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oraz udzielaniem bonifikat od opłaty rocznej,
4) prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,
5) prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości,
6) wnioskowanie o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
7) prowadzenie spraw związanych z występowaniem o zwrot bonifikat udzielanych przy zbywaniu nieruchomości,
8) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,
9) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem wysokości odszkodowań za grunty, które z mocy prawa w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły pod drogi publiczne,
10) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem wysokości odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością gminy,
11) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu mienia komunalnego,
12) wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału
13) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
14) opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
15) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości,
16) ustalanie i naliczanie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,
17) kształtowanie polityki przestrzennej gminy,
18) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, zatwierdzaniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
19) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, zatwierdzaniem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
20) przeprowadzanie analizy skutków uchwalenia i zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
21) realizacja zadań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
22) prowadzenie wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
23) wydawanie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
24) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i skwerów,
25) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

KONTAKT:
75 77 25 355/356 – przydział lokali mieszkalnych, podnajem lokali, wstąpienie w stosunek najmu, zadłużenie czynszowe najemców lokali komunalnych, anna.gorska@bogatynia.pl; joanna.mendziuk@bogatynia.pl; mieszkaniowy@bogatynia.pl
75 77 25 357 – sprawy dot. Wspólnot Mieszkaniowych, remonty budynków z udziałem gminy, sylwia.drozdz@bogatynia.pl
75 77 25 180 – naczelnik wydziału

.

Do zadań Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej należy:
1) realizowanie zadań związanych z utrzymaniem i bieżącymi remontami dróg gminnych, tym:
a) remonty dróg i chodników,
b) utrzymanie i remonty oświetlenia drogowego, drogowej sygnalizacji świetlnej i wiat przystankowych,
c) oznakowanie dróg,
d) organizacja ruchu drogowego,
e) koordynacja robót w pasie drogowym,
f) wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz zjazdów z dróg,
g) bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym,
2) gospodarka mieszkaniowa, w tym najem socjalny lokali, lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy oraz wskazanie pomieszczenia tymczasowego,
3) prowadzenie postępowań w zakresie zamiany lokali mieszkalnych,
4) prowadzenie postępowań w zakresie przekwaterowania do lokali zamiennych, między innymi ze względu na rozbiórkę budynku, zły stan techniczny, klęski żywiołowe itp.,
5) prowadzenie postępowań w zakresie podnajęcia komunalnego lokalu mieszkalnego,
6) uczestnictwo oraz organizacja prac komisji mieszkaniowej rozpatrującej złożone wnioski,
7) umarzanie lub rozkładania na raty zaległości czynszowych lokatorom lokali komunalnych,
8) współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, w szczególności finansowanie remontów części wspólnych w nieruchomościach do wysokości udziału gminy oraz rozliczanie zaliczek przekazywanych przez gminę na fundusz bieżący i remontowy,
9) współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów zarządzania nieruchomościami, w których gmina Bogatynia posiada udziały,
10) sprawozdawczość z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
11) współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań dotyczących tworzenia zasobu mieszkań chronionych,
12) organizowanie i prowadzenie pierwszych zebrań wspólnot mieszkaniowych reprezentowanie gminy na zebraniach organizowanych przez zarządzających wspólnotami,
13) rozliczanie kosztów wynikających z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym,
14) ustalanie tytułów prawnych do lokali komunalnych,
15) koordynacja remontów lokali mieszkalnych stanowiących 100% własności Gminy, wykonanych przez MZGK w Bogatyni,
16) kontrola pod względem merytorycznym przekazywanej dla MZGK dotacji przedmiotowej,
17) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

KONTAKT:
75 77 25 200/201/203 – zarzadzanie.kryzysowe@bogatynia.pl

.
Do zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
2) alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
3) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
4) przygotowanie i zapewnienie działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania,
5) współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
6) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
7) współpraca ze służbami mundurowymi na rzecz bezpieczeństwa,
8) gromadzenie informacji w bazie danych sił i środków województwa dolnośląskiego: Platforma Operacyjna Zarządzania Kryzysowego „KLEOPATRA”,
9) sporządzanie planów szkoleń, ćwiczeń i treningów,
10) sporządzanie programów, projektów zarządzeń, wytycznych burmistrza, a także sprawozdań z wykonanych przedsięwzięć,
11) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu i na wniosek,
12) sporządzanie trzyletniego programu szkolenia obronnego,
13) sporządzanie rocznego planu szkolenia obronnego i realizacja przedsięwzięć w nim zawartych,
14) sporządzanie rocznego planu zamierzeń obronnych Gminy Bogatynia,
15) opracowanie i aktualizacja:
a) Gminnego planu zarządzania kryzysowego,
b) Planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
c) Planu obrony cywilnej,
d) Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
e) Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
f) Planu funkcjonowania Miasta i Gminy Bogatynia na głównym stanowisku kierowania w stałej siedzibie urzędu oraz zapasowym miejscu pracy,
g) Planu akcji kurierskiej Miasta i Gminy Bogatynia,
h) Planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Bogatynia;
i) Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
j) Planu organizacji i rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych,
k) Planu dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu,
l) Instrukcji Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
16) prowadzenie dokumentacji i gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego, będącego na wyposażeniu gminy,
17) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej za miniony rok,
18) aktualizacja wykazu formacji OC na terenie gminy,
19) organizacja i przeprowadzenie akcji kurierskiej,
20) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zorganizowania zgromadzeń (postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń),
21) prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta i gminy Bogatynia,
22) realizacja zadań związanych z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
23) w stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
24) realizacja innych zadań powierzonych przez burmistrza.

KONTAKT:
75 77 25 201, kamil.czerniakowski@bogatynia.pl

.

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) imię ojca,
d) datę i miejsce urodzenia,
e) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
f) określenie dokumentu kończącego procedurę, datę jego wydania oraz numer,
9) stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz czasu wojny realizacja przypisanych zadań operacyjnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Bogatynia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

KONTAKT:
75 77 25 375, ewa.kowalczyk@bogatynia.pl

.

Do zadań Biura Kontroli i Audytu należy:
1) wspieranie burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,
2) przygotowywanie, na podstawie analizy ryzyka, rocznego planu audytu,
3) realizowanie zadań audytowych,
4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
5) przeprowadzanie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych gminy Bogatynia, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli w zakresie:
a) prowadzonej gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, w tym badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
b) przestrzegania zasad i procedur przyjętych w danej jednostce oraz ich zgodności ze standardami kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów,
6) przeprowadzanie kontroli z zakresu sprawdzenia sposobu wydatkowania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, udzielonych dotacji na realizację zadań gminy,
7) sporządzanie rocznych planów kontroli oraz rocznych informacji z przeprowadzonych kontroli,
8) sporządzania protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych,
9) wykonywania kontroli doraźnych na polecenie burmistrza w ramach I poziomu kontroli zarządczej.