Wydziały

KONTAKT:
Kancelaria Urzędu: tel. 75 77 25 110/111/112/114, fax. 75 77 25 109, mail: umig@bogatynia.pl

Biuro Rady Miejskiej: tel. 75 77 25 134/135, e-mail: biuro.rady@bogatynia.pl
Sekretariat Burmistrza: tel. 75 77 25 116/117, e-mail: biuro.burmistrza@bogatynia.pl
Kadry: tel. 75 77 25 166, 75 77 25 178, e-mail: kadry@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Administracyjnego należy:

1. W zakresie zapewnienia właściwych warunków do należytego wykonania zadań przez urząd:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu,

2) obsługa posiedzeń burmistrza,

3) prowadzenie sekretariatów urzędu,

4) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez burmistrza w spółkach z udziałem gminy,

5) prowadzenia spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek podległych z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych,

6) prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia zawodowego i szkoleń pracowników urzędu,

7) organizacja praktyk studenckich i uczniowskich w urzędzie,

8) dokonywanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele administracyjne,

9) zabezpieczenie obiektów i mienia urzędu oraz utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na posesjach urzędu,

10) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów,

11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznych oraz administrowanie systemami komputerowymi urzędu,

12) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i innymi oświadczeniami i informacjami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

13) obsługa i doręczanie przesyłek pocztowych urzędu,

14) prowadzenie kancelarii urzędu,

15) obsługa interesantów w zakresie udzielania kompleksowej informacji o załatwianych sprawach w poszczególnych komórkach organizacyjnych,

16) koordynowanie działań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,

17) realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych wynikających z zawartych porozumień,

18) prowadzenie rejestru: centralnego umów, centralnego skarg, kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, upoważnień i pełnomocnictw burmistrza, interpelacji, zapytań i wniosków radnych,

2. W zakresie zapewnienia właściwej obsługi Rady Miejskiej:

1) Biuro Rady znajduje się w strukturze Wydziału Administracyjnego,

2) do zadań biura rady, które w zakresie działalności merytorycznej podlega przewodniczącemu rady miejskiej, należy:

a) przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

b) obsługa kancelaryjno – biurowa rady i jej wewnętrznych organów w tym:

– organizacyjne przygotowywanie posiedzeń i obrad,

– przesyłanie materiałów będących przedmiotem posiedzeń i obrad radnym,

– opracowywanie protokołów, wniosków, materiałów, uchwał, postanowień i opinii z posiedzeń i obrad,

– prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez radę,

3) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego,

4) sporządzanie wniosków i opinii komisji i przedkładanie ich burmistrzowi,

5) prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych, przygotowywanie, redagowanie odpowiedzi oraz czuwanie nad terminowym przekazywaniem odpowiedzi radnym,

6) ewidencjonowanie, koordynowanie prowadzenie dokumentacji petycji, skarg i wniosków,

7) przesyłanie tekstów uchwał podjętych przez radę właściwym organom,

8) umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, porządku obrad sesji, uchwał podjętych przez radnych oraz protokołów z przebiegu sesji,

9) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy rady i jej komisji,

10) prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia praw radnych, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy,

11) prowadzenie ewidencji radnych i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,

12) obsługa dyżurów przewodniczącego rady miejskiej, jego zastępców,

13) sporządzanie listy wypłat diet radnych,

14) czuwanie nad terminowym składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych, antykorupcyjnych i lustracyjnych,

15) organizowanie szkoleń radnych,

16) prowadzenie spraw związanych z wyborami na ławników do sądów powszechnych,

17) przeprowadzanie wyborów na sołtysów oraz do rad sołeckich, na przewodniczących i do rad osiedlowych.

KONTAKT:
75 77 25 342 – zmiana stawki z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, aktualizacja opłaty, dzierżawa gruntu pod kontenery komunalne, sprzedaż lokali i budynków na rzecz najemcy, edyta.byczek@bogatynia.pl
75 77 25 343 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, sprzedaż lokali i budynków na rzecz najemcy, ela.pawlowicz@bogatynia.pl
75 77 25 347 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dorota.szramska@bogatynia.pl
75 77 25 344 – dzierżawa i najem nieruchomości (cele rekreacyjne, ogrody przydomowe, grunty pod garaże i działalność gospodarczą), użyczanie nieruchomości, magda.plywacz@bogatynia.pl
75 77 25 345 – podziały nieruchomości, dzierżawa nieruchomości na cele rolne, paulina.michalska@bogatynia.pl
75 77 25 350/351 – nadanie i stwierdzanie numeru porządkowego, wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z mpzp, katarzyna.szczesniak@bogatynia.pl, magdalena.wolkiewicz@bogatynia.pl
75 77 25 341 – sprzedaż gruntów zabudowanych oraz niezabudowanych, monika.dankowska@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami: sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako wkładów niepieniężnych (aporty) do spółek,

2) nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości poprzez wykup, komunalizację, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu,

3) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, naliczaniem, zmianą, aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oraz udzielaniem bonifikat od opłaty rocznej, 4) prowadzenie i aktualizacja ewidencji wieczystego użytkowania gruntu (moduł EMKA), 5) prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości,

6) wnioskowanie o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

7) prowadzenie spraw związanych z występowaniem o zwrot bonifikat udzielanych przy zbywaniu ruchomości,

8) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,

9) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem wysokości odszkodowań za grunty, które z mocy prawa w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły pod drogi publiczne,

10) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem wysokości odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością gminy,

11) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu mienia komunalnego,

12) wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału

13) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

14) opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

15) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości,

16) ustalanie i naliczanie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,

17) kształtowanie polityki przestrzennej gminy,

18) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, zatwierdzaniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

19) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, zatwierdzaniem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

20) przeprowadzanie analizy skutków uchwalenia i zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

21) realizacja zadań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

22) prowadzenie wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

23) wydawanie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

24) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i skwerów,

25) prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,

26) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

27) opracowywanie projektu Gminnego Programu Opieki nad zabytkami i realizacja Programu,

28) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

KONTAKT:
75 77 25 142, 75 77 25 155 – obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów budżetowych,

75 77 25 146, 75 77 25 147- obsługa finansowo-księgowa w zakresie wydatków budżetowych bieżących oraz inwestycyjnych,
75 77 25 146, 75 77 25 143 – obsługa finansowo-księgowa w zakresie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz rachunku depozytowego,
75 77 25 144 – obsługa w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Gminy w tym kontrola sprawozdań jednostek podległych i nadzorowanych
75 77 25 145 – obsługa w zakresie planowania budżetu Gminy i jego zmian
75 77 25 157 – obsługa w zakresie rozliczania podatku VAT
75 77 25 151 – przyjmowanie, rejestracja i dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych
75 77 25 154 – obsługa operacji bankowych
75 77 25 149 – obsługa finansowo-księgowa w zakresie ewidencji majątku Gminy
75 77 25 153, 75 77 25 156 – obsługa płacowa pracowników i zleceniobiorców, rozliczenie diet radnych i przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych, rozliczenia składek ZUS, podatków i PFRON, sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
———————————–
75 77 25 159 – kasa UMiG

.

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy:

1) przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu miasta i gminy oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej,

2) przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych przez jednostki organizacyjne gminy,

3) dokonywanie zmian w budżecie gminy na podstawie zatwierdzonych wniosków od kierowników komórek organizacyjnych urzędu, kierowników jednostek podległych i nadzorowanych,

4) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

5) bieżące przekazywanie informacji o dokonanych zmianach w budżecie gminy: jednostkom podległym i nadzorowanym, komórkom organizacyjnym urzędu,

6) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej urzędu, gminy i sprawozdań skonsolidowanych,

7) obsługa finansowo – księgowa miasta i gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym i sporządzanie przelewów z przestrzeganiem terminów płatności,

9) prowadzenie ewidencji majątku gminy (środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych),

10) rozliczanie inwentaryzacji,

11) prowadzenie obsługi kasowej urzędu, ewidencja druków ścisłego zarachowania,

12) naliczanie wynagrodzeń, diet radnych i sołtysów, świadczeń ZUS, wypłat z tytułu umów zleceń i o dzieło, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,

13) prowadzenie dokumentacji płacowej, rozliczeń ZUS i US,

14) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego,

15) rozliczanie podatku VAT, prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT dla gminy Bogatynia w obowiązujących terminach,

16) obsługa finansowo-księgowa projektów współfinansowanych ze środków pomocowych oraz Unii Europejskiej,

17) opracowywanie analiz zdolności kredytowej,

18) udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na usługi bankowe budżetu gminy i jednostek organizacyjnych,

19) sporządzanie umów przyznanych przez Radę Miejską dotacji (podmiotowych, przedmiotowych i celowych) dla jednostek podległych i nadzorowanych,

20) kontrola sprawozdań podległych jednostek, instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne,,

21) ewidencja i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i kasy zapomogowo-pożyczkowej.

KONTAKT:
75 77 25 360 – naczelnik
75 77 25 362 – przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego, czeslaw.brozyna@bogatynia.pl
75 77 25 364 – przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych – joanna.zajac@bogatynia.pl
75 77 25 371 – zamówienia publiczne, michal.andrzejewski@bogatynia.pl
75 77 25 372 – zamówienia publiczne, dotacje do zabytków, piotr.wysocki@bogatynia.pl
75 77 25 365 – zajęcie pasa drogowego, bieżące utrzymanie dróg, szymon.zaremba@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji należy:

1) współuczestnictwo w procesie opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych,

2) współpraca w zakresie opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i innych planów inwestycyjnych,

3) koordynacja dotycząca procesu planowania inwestycji miejskich,

4) przygotowywanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej planowanych zadań inwestycyjnych,

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,

6) realizowanie zadań związanych z utrzymaniem i bieżącymi remontami dróg gminnych, tym:

– remonty dróg i chodników,

– utrzymanie i remonty oświetlenia drogowego, drogowej sygnalizacji świetlnej i wiat przystankowych,

– oznakowanie dróg,

– organizacja ruchu drogowego,

– koordynacja robót w pasie drogowym,

– wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz zjazdów z dróg,

7) pozyskiwanie zewnętrznych funduszy krajowych i zagranicznych na realizacje projektów inwestycyjnych wraz z ich rozliczaniem i prowadzeniem sprawozdawczości,

8) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z zasadami i trybem określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości, ewidencji zamówień publicznych i planu zamówień publicznych.

KONTAKT:
75 77 25 211 – dokonywanie wpisów w CEIDG, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
75 77 25 212 – transport
75 77 25 293 – sprawy z zakresu działalności Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

.

Do zadań Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej należy:

1) zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie informacji nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy,

2) przygotowanie propozycji w zakresie organizacji gminnej służby zdrowia,

3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz z ich skutkami,

4) obsługa organizacyjno-techniczna Rady Społecznej Szpitala Gminnego,

5) przygotowywanie postępowania konkursowego na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego i pomocy społecznej i wsparcia rodziny dla którego organem tworzącym jest gmina,

6) przygotowywanie projektów opinii w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy,

7) realizacja polityki prozdrowotnej miasta, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kierowanie działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zbieranie informacji i dokonywanie analiz dla określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta,

8) koordynacja spraw z zakresu pomocy społecznej,

9) opracowywanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia w tym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadzór nad jego realizacją,

10) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uzupełnianie jej składu,

11) wspieranie działań wychowawczych i zapobiegawczych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

12) koordynacja zadań zleconych przez gminę dot. lecznictwa odwykowego, przeciwdziałania narkomanii, pomocy uzależnionym i profilaktyki,

13) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań dotyczących terapii i profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków,

14) inicjowanie akcji informacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych dotyczących przyczyn i skutków występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii,

15) przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

16) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o udzielonych licencjach, zezwoleniach i koncesjach,

17) wydawanie zaświadczeń i duplikatów z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej,

18) wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

19) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,

20) kontrola przestrzegania warunków wynikających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów zawierających alkohol,

21) nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Gminy,

22) prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym,

23) wydawanie licencji i zezwoleń na:

a) wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,

b) wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym,

c) wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,

24) prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie z przystanków autobusowych zarządzanych przez gminę,

25) prowadzenie ewidencji pól biwakowych znajdujących się na terenie miasta,

26) prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (poza obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę o zastrzeżonych nazwach: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wczasowy, schronisko, schronisko młodzieżowe),

27) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy Bogatynia do związków i stowarzyszeń,

28) prowadzenie spraw i nadzór nad świetlicami wiejskimi, siedzibami rad osiedlowych i Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku w zakresie prowadzonej działalności,

29) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami,

30) współpraca z Bogatyńskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny oraz Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej.

KONTAKT:
75 77 25 231 – edyta.kierman@bogatynia.pl
75 77 25 232 – obowiązek szkolny i nauki, dofinansowanie pracowników młodocianych, dowozy dzieci do szkół, izabela.merezynska@bogatynia.pl
75 77 25 234 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, agnieszka.jakiel@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należy:

1) realizacja polityki gminy w zakresie oświaty,

2) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola i szkoły,

3) załatwianie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,

4) weryfikowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę,

5) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

6) dokonywanie wspólnie z Kuratorium Oświaty oceny pracy dyrektorów,

7) nadzór nad prawidłowym rozliczaniem dotacji na zakup podręczników,

8) współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników jednostek oświatowych,

9) prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych,

10) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom,

11) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania,

12) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę,

13) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej,

14) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,

15) wnioskowanie o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Burmistrza dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne wychowawcze i opiekuńcze,

16) praca w grupie projektowej „Integracyjna praca szkół” związku miast „Mały Trójkąt”,

17) bieżąca analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, na realizację zadań gminy z zakresu oświaty,

18) współpraca ze środowiskami lokalnymi i instytucjami samorządowymi w zakresie kultury,

19) prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,

20) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego,

21) koordynowanie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

22) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

23) prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół, w tym uczniów z niepełnosprawnością,

24) prowadzenie spraw związanych z realizacją spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz prowadzenie egzekucji spełniania tych obowiązków,

25) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

26) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

27) prowadzenie spraw związanych z działalnością gminnych placówek kulturalnych,

28) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

29) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,

30) planowanie i kontrola realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu finansowanych z budżetu gminy,

31) opiniowanie wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu powszechnego i szkolnego,

32) wnioskowanie o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz nagród Ministra Sportu, Burmistrza dla osób za osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

33) współpraca z Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

KONTAKT:
75 77 25 200/201/203 – zarzadzanie.kryzysowe@bogatynia.pl

.

Do zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną, bezpieczeństwem oraz monitorowaniem lokalnych zagrożeń i niebezpiecznych rejonów w mieście,

2) opracowywanie i bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Bogatynia,

3) prowadzenie magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego,

4) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

5) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

6) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

7) współpraca na rzecz bezpieczeństwa ze służbami mundurowymi,

8) współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy,

9) w sytuacjach kryzysowych:

a) pełnienie dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

b) dokonywanie wstępnej analizy sytuacji oraz powiadamianie burmistrza,

c) przygotowywanie ostrzeżeń, komunikatów oraz informowanie ludności poprzez środki masowego przekazu,

d) przekazywanie informacji o zdarzeniach do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gmin sąsiednich,

e) koordynowanie przebiegu prowadzonych akcji ratunkowych o zasięgu gminnym,

f) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

10) przekazywanie zadań i sposobów współdziałania, zgodnie z decyzją Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego do wykonawców (instytucji), przedsiębiorstw wydzielających siły i środki ratownicze lub materiałowe.

11) nadzór nad przebiegiem realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców,

12) dokumentowanie działań podejmowanych przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

13) w sprawach obronnych:

a) planowanie oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby związane z obronnością,

b) opracowanie i aktualizowanie dokumentów planistycznych:

– „Planu Obrony Cywilnej”,

– „Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej”,

– „Planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa”.

14) realizowanie zadań obronnych w tym: sporządzanie i aktualizacja planu operacyjnego gminy w stanach zewnętrznego zagrożenia państwa lub wojny, opracowanie planu i prowadzenie szkolenia obronnego, przygotowywanie dokumentacji głównego stanowiska kierowania dla Burmistrza Miasta i Gminy, ustalenie i utrzymywanie w gotowości stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy,prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską,

15) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zorganizowania zgromadzeń (zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach),

16) realizacja zadań związanych z technicznym utrzymaniem monitoringu miejskiego,

17) realizacja zadań z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Strona internetowa GCZK: http://gczk.bogatynia.pl

KONTAKT:
75 77 25 250/251/252/253 – urodzenia, małżeństwa, zgony, usc@bogatynia.pl

.

Do zadań Urząd Stanu Cywilnego należy:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, w Rejestrze Stanu Cywilnego prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w systemie teleinformatycznym,

2) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego,

3) odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego,

4) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla dzieci urodzonych w Polsce,

5) zmiana administracyjna imion i nazwisk,

6) zameldowanie noworodka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,

7) aktualizacja danych w rejestrze PESEL, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL,

8) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie danych wynikających z akt stanu cywilnego,

9) wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z akt stanu cywilnego,

10) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

11) wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim za granicą,

12) wydawanie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego,

13) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

14) prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

15) wydawanie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem z akt zbiorowych,

16) wydawanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księgach stanu cywilnego,

17) przyjmowanie zgłoszeń o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

KONTAKT:
75 77 25 122/124 – sprawy z zakresu księgowości i windykacji opłat z tytułu: dzierżawy gruntu, wieczystego użytkowania gruntu, najmu, przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, podatki@bogatynia.pl
75 77 25 123/133 – wystawienie do kasy dowodów wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub potwierdzające stan zaległości, udzielanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych (nadpłaty, zaległości, windykacja), rozliczanie sołtysów z poboru podatków lokalnych, dagmara.wydrzynska@bogatynia.pl, malgorzata.luckman@bogatynia.pl
75 77 25 125/126/127 – przyjmowanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny i środki transportowe – os. fizyczne/os. prawne, prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego podatków lokalnych, wydawanie zaświadczeń w o wielkości gospodarstwa rolnego, pracy w gospodarstwie rolnym, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, marcin.pedrak@bogatynia.pl
75 77 25 128/152 – wystawienie do kasy dowodów wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potwierdzanie sald osób fizycznych i prawnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozliczanie opłaty targowej (weryfikacja), wioleta.michalczyk@bogatynia.pl
75-77-25-131/132 – złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozpatrywanie podań w sprawie umorzenia zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozpatrywanie podań w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monika.morawska@bogatynia.pl, malgorzata.wichlinska@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy:

1) wymiar podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,

2) określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,

3) opracowywanie wniesionych podań i wniosków w celu rozpatrzenia przez organ podatkowy oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji w sprawie:

a) umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych,

b) odroczenia lub rozłożenia na raty należności podatkowych,

c) stwierdzenia nadpłaty – osoby prawne,

d) o przyznaniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,

e) o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego nie przekraczającego 100 ha,

4) udzielanie pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach podatników w zakresie przepisów prawa podatkowego, regulowanych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ustawą o podatku rolnym, leśnym dla których organem podatkowym jest burmistrz,

5) rozpatrywanie odwołań od decyzji organu podatkowego I instancji oraz kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

6) udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacji niezbędnych do ustalania okoliczności, mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia rolników oraz mających wpływ na wysokość emerytury rolnika,

7) przeprowadzanie kontroli doraźnych wynikających z bieżących potrzeb wydziału (osoby prawne, fizyczne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w zakresie powszechności opodatkowania oraz rzetelności, zgodnie z przepisami Ordynacja podatkowa oraz dokonywanie oględzin nieruchomości celem zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika informacji lub deklaracji oraz z innych dokumentów,

8) współpraca z innymi organami kontroli i organami podatkowymi w zakresie wykonywanych zadań,

9) sporządzanie do dnia 31 maja roku następnego po roku budżetowym, wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków umorzono, rozłożono na raty lub odroczono termin zapłaty podatku bądź zaległości w kwocie przewyższającej 500,00zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot oraz przyczyn umorzenia oraz którym udzielono pomocy publicznej,

10) sporządzanie i przedkładanie w dniu wydania decyzji organowi nadzorującemu sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis,

11) sporządzanie sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień, sporządzanie sprawozdań SP-1A i SP-1B w zakresie stawek i podstaw opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości,

12) przekazywania dla Izby Rolniczej kwartalnych informacji o stanie i realizacji dochodów izby,

13) przygotowywanie projektów uchwał rady dot. wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych,

14) rozliczanie zarządców targowisk z zebranych opłat targowych,

15) ewidencja i księgowanie wpływów z czynszu dzierżawnego od gruntów, czynszu najmu, wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (osoby fizyczne i prawne),

16) prowadzenie ewidencji księgowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i prawnych,

17) zwrot nadpłaty na wniosek podatnika, wystawianie postanowienia o rozksięgowaniu wpłaty, kompensata wzajemnych zobowiązań w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku od środków transportowych,

18) ewidencja, windykacja i zwrot opłaty skarbowej,

19) rozliczanie inkasentów z tytułu poboru podatków lokalnych, naliczanie kwartalnej prowizji dla sołtysów oraz dokonywanie rozliczeń i kontroli kwitariuszy K-103 pobranych przez inkasentów,

20) prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej w zakresie zaległości podatkowych i nie podatkowych,

21) prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu miasta,

22) prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy Bogatynia i Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe,

23) windykacja należności podatkowych oraz niepodatkowych należności pieniężnych,

24) prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności pieniężnych,

25) prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie powszechności opodatkowania,

26) analiza zaległości podatkowych,

27) uzgadnianie obrotów kasowych związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy urzędu,

28) wydawanie zaświadczeń zgodnie z ordynacją podatkową, ustawą o podatku rolnym oraz zaświadczeń w sprawach do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej na podstawie ewidencji księgowej,

29) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,

30) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

31) ewidencja, pobór i księgowanie wpłat dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,

32) sprawozdawczość w gospodarowaniu odpadami komunalnymi,

33) windykacja należności dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

KONTAKT:
75 77 25 381/386 – ewidencja zbiorników bezodpływowych, usterki na placach zabaw, awarie kanalizacji deszczowej, ochrona zwierząt
75 77 25 383/384 – wycinka drzew, dzikie wysypiska, dotacje (przydomowe oczyszczalnie oraz solary), decyzje środowiskowe

.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym:

a) ochrona przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

b) ochrony zwierząt domowych,

c) ochrona wód,

d) ochrona atmosfery,

e) gospodarka odpadami,

f) łowiectwo, w zakresie kompetencji gminy,

g) zadania z zakresu górnictwa, geologii i hydrologii oraz leśnictwa i ochrony powierzchni ziemi,

h) realizacji gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej,

i) sprawozdawczość i udzielanie informacji o środowisku,

j) popularyzacja działań służących poprawie stanu środowiska,

k) współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony środowiska,

2) prowadzenie zadań związanych z gospodarką komunalną, a w szczególności:

a) nadzór nad zaopatrzeniem w wodę,

b) nadzór nad odprowadzaniem i unieszkodliwianiem ścieków sanitarnych,

c) eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej i melioracji,

d) organizacja i nadzór nad systemem odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi,

e) zapewnienie czystości i porządku w gminie,

f) bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym,

g) bieżące utrzymanie terenów zieleni,

h) bieżące utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych,

i) nadzór nad utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci.

KONTAKT:
75 77 25 225/224 – ewidencja ludności, obywatelski@bogatynia.pl
75 77 25 221/223 – dowody osobiste, obywatelski@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1) prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy, rejestru pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

2) przyjmowanie i rejestracja danych do zameldowania lub wymeldowania,

3) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania, anulowania czynności materialno-technicznej oraz decyzji w sprawach odmowy udostępniania danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,

4) nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich i obcokrajowców przy zameldowaniu oraz na podstawie odrębnych przepisów,

5) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego i czasowego, oraz pełnego odpisu danych osobowych,

6) prowadzenie stałego rejestru wyborców, wydawanie decyzji w sprawach wpisania do rejestru wyborców, wydawanie zaświadczeń do głosowania, sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów,

7) wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, oraz decyzji nie uwzględniających reklamacji lub powodujących skreślenie z rejestru wyborców lub spisu wyborców,

8) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców,

9) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,

10) unieważnianie dowodów osobistych w przypadkach określonych ustawą o dowodach osobistych,

11) przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

12) nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości,

13) udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującymi się w posiadaniu tut. Organu uprawnionym podmiotom,

14) udostępnianie w zakresie posiadanego dostępu danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych w formie zaświadczenia zawierającego pełen odpis danych, o których mowa w ustawie o dowodach osobistych uprawnionym podmiotom,

15) prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji przedpoborowych,

16) udział w przygotowaniu kwalifikacji, współdziałanie z Powiatową Komisją Lekarską jak również pełnienie dyżuru podczas kwalifikacji oraz nanoszenie danych na listach do kwalifikacji,

17) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

18) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych,

19) przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych.

KONTAKT:
75 77 25 355/356 – przydział lokali mieszkalnych, podnajem lokali, wstąpienie w stosunek najmu, zadłużenie czynszowe najemców lokali komunalnych, anna.gorska@bogatynia.pl; joanna.mendziuk@bogatynia.pl; mieszkaniowy@bogatynia.pl
75 77 25 357 – sprawy dot. Wspólnot Mieszkaniowych, remonty budynków z udziałem gminy, sylwia.drozdz@bogatynia.pl
75 77 25 180 – naczelnik wydziału – lucyna.pedrak@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej należy:

1) gospodarka mieszkaniowa, w tym najem socjalny lokali, lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy oraz wskazanie pomieszczenia tymczasowego,

2) prowadzenie postępowań w zakresie zamiany lokali mieszkalnych,

3) prowadzenie postępowań w zakresie przekwaterowania do lokali zamiennych, między innymi ze względu na rozbiórkę budynku, zły stan techniczny, klęski żywiołowe itp.,

4) prowadzenie postępowań w zakresie podnajęcia komunalnego lokalu mieszkalnego,

5) uczestnictwo oraz organizacja prac komisji mieszkaniowej rozpatrującej złożone wnioski,

6) umarzanie lub rozkładania na raty zaległości czynszowych lokatorom lokali komunalnych,

7) współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, w szczególności finansowanie remontów części wspólnych w nieruchomościach do wysokości udziału gminy oraz rozliczanie zaliczek przekazywanych przez gminę na fundusz bieżący i remontowy,

8) współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów zarządzania nieruchomościami, w których gmina Bogatynia posiada udziały,

9) sprawozdawczość z zakresu gospodarki mieszkaniowej,

10) współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań dotyczących tworzenia zasobu mieszkań chronionych,

11) organizowanie i prowadzenie pierwszych zebrań wspólnot mieszkaniowych reprezentowanie gminy na zebraniach organizowanych przez zarządzających wspólnotami,

12) rozliczanie kosztów wynikających z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym,

13) ustalanie tytułów prawnych do lokali komunalnych,

14) koordynacja remontów lokali mieszkalnych stanowiących 100% własności Gminy, wykonanych przez MZGK w Bogatyni,

15) kontrola pod względem merytorycznym przekazywanej dla MZGK dotacji przedmiotowej.

KONTAKT:
75 77 25 271/272/273 – współpraca z zagranicą (GPWT), wspolpraca@bogatynia.pl
75 77 25 281/282/283 – promocja, redakcja@bogatynia.pl

.

Do zadań Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji należy:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją współpracy międzynarodowej, w tym współpracy transgranicznej,

2) utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji rządowej, jednostkami oświatowymi w zakresie współpracy transgranicznej,

3) prowadzenie transgranicznej umowy Związku Trzech Miast „Mały Trójkąt” Bogatynia – Hradek n/Nysą – Zittau wraz z obsługą grup projektowych,

4) realizowanie zadań z zakresu promocji gminy poprzez udział w imprezach międzynarodowych,

5) pomoc organizacjom społecznym i innym podmiotom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

6) sporządzanie wniosków dla wspierania projektów o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym ukierunkowanych na sferę transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań kulturalnych i inicjatyw społecznych oraz infrastruktury turystycznej o oddziaływaniu trans granicznym,

7) prowadzenie Gminnego Centrum Informacji,

8) koordynowanie działań związanych z redagowaniem i wydawaniem publikacji gminnych,

9) koordynowanie działań związanych z redagowaniem gminnego serwisu internetowego, w szczególności:

a) aktualizacja strony internetowej Miasta i Gminy Bogatynia (www.bogatynia.pl),

b) utworzenie płaszczyzny kontaktów z otoczeniem za pomocą innych kanałów informacyjnych (blog, wideoblog),

10) przygotowywanie materiałów do publikacji, w szczególności:

a) przygotowywania zdjęć do publikacji gminnych,

b) przygotowywanie relacji filmowych o charakterze informacyjnym i promocyjnym,

11) koordynowanie innych działań informacyjnych i promocyjnych, w szczególności:

a) opracowanie strategii promocji gminy,

b) koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, przygotowanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem gminy,

12) koordynowanie przepływu informacji oraz ich weryfikacja – z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz podmiotów zewnętrznych, przeznaczonych do umieszczania na stronach internetowych.

13) nadzór nad treścią merytoryczną informacji na stronach internetowych,

14) monitorowanie i nadzorowanie profili miasta w mediach społecznościowych,

15) nadzór nad aktualizacją stron internetowych urzędu,

16) opracowywanie rocznych planów wydarzeń promocyjnych z udziałem miasta i gminy,

17) opracowywanie i popularyzowanie informacji o gminie,

18) organizowanie i współorganizowanie świąt i rocznic miejskich i narodowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących gminę,

19) realizacja kompleksowej dokumentacji fotograficznej z działalności urzędu i jego kierownictwa,

20) prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej gminy,

21) obsługa w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych w zakresie promocji miasta i działań urzędu,

22) organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających na zaproszenie burmistrza, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów,

23) obsługa kontaktów zagranicznych gminy w zakresie tłumaczeń językowych.

KONTAKT:
75 77 25 376, alicja.kornet@bogatynia.pl
75 77 25 375, ewa.kowalczyk@bogatynia.pl

.

Do zadań Działu Kontroli należy :

1) przeprowadzanie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych gminy Bogatynia, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli w zakresie:

a) prowadzonej gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, w tym badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

b) przestrzegania zasad i procedur przyjętych w danej jednostce oraz ich zgodności ze standardami kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów,

2) przeprowadzanie kontroli z zakresu sprawdzenia sposobu wydatkowania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, udzielonych dotacji na realizację zadań gminy,

3) sporządzanie rocznych planów kontroli oraz rocznych informacji z przeprowadzonych kontroli,

4) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez Burmistrza w spółkach z udziałem Gminy Bogatynia,

5) sporządzania protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych,

6) wykonywania kontroli doraźnych na polecenie burmistrza w ramach I poziomu kontroli zarządczej.

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1) wspieranie burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,

2) przygotowywanie, na podstawie analizy ryzyka, rocznego planu audytu,

3) realizowanie zadań audytowych,

4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

KONTAKT:
75 77 25 395, iod@bogatynia.pl

.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) należy:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,

3) działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

4) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania,

5) współpraca z organem nadzorczym,

6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

KONTAKT:
75 77 25 280, monika.sawicka@bogatynia.pl

.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. współpracy z mediami należy:

1) reprezentowanie burmistrza i urzędu w kontaktach z mediami i opinią publiczną,

2) udostępnianie informacji publicznej w zakresie działalności urzędu,

3) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,

4) tworzenie wizerunku medialnego burmistrza,

5) współpraca z dziennikarzami i opinią publiczną,

6) przygotowywanie materiałów prasowych, informacyjnych oraz przemówień okazjonalnych dla kierownictwa urzędu,

7) organizowanie i prowadzenie konferencji, w tym konferencji prasowych,

8) współudział / redagowanie ulotek, materiałów informacyjnych, wydawnictw promocyjnych,

9) prowadzenie działań informacyjno-propagandowych mających na celu kształtowanie patriotycznych postaw społeczeństwa,

10) uruchomienie akcji informowania społeczeństwa o wprowadzonych ograniczeniach praw i swobód obywatelskich,

11) systematyczna aktualizacja informacji na stronach biuletynu informacji publicznej i bogatynia.pl,

12) informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o polityce, działalności, programach i zamierzeniach oraz wynikach pracy burmistrza i urzędu, a także innych podległych jednostek organizacyjnych,

13) podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy burmistrza, urzędu i innych podległych jednostek organizacyjnych: udzielanie – w granicach upoważnienia – odpowiedzi na krytykę i interwencja w mediach,

14) przygotowywanie projektów odpowiedzi udzielanych bezpośrednio przez kierownictwo urzędu,

15) udzielanie jednostkom organizacyjnym podległym burmistrzowi pomocy w działalności prasowo-informacyjnej,

16) analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych w szczególności o tematyce związanej z działaniem gminy i dotyczących życia gminy oraz opracowywanie dla burmistrza zbiorczych analiz publikacji krytycznych,

17) opracowywanie publikacji, przedstawiających stanowisko urzędu i ich prezentacja w dyskusjach prasowych, w radiu i telewizji, 18) kontrola – w granicach upoważnienia burmistrza – właściwego wykorzystania w pracy urzędu wniosków i skarg zawartych w doniesieniach mediów oraz informowanie o stanowisku urzędu wobec opinii i postulatów, przedstawionych w środkach masowego przekazu,

19) obsługa reporterska wydarzeń gminnych,

20) ścisła współpraca z Wydziałem Współpracy z Zagranicą i Promocji.

KONTAKT:
75 77 25 377, karina.gorczyca@bogatynia.pl

.

Do Działu ds. BHP i PPOŻ należy:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy,

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,

7) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

8) opracowywanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

9) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

10) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

11) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

12) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

13) udział w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

14) doradzanie w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

15) organizowanie i przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

16) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy w zakresie organizowania tych badań i pomiarów, oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

17) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

18) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy: podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

19) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

20) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach urzędu.