JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Jak segregować odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami? Jak pozbyć się starych mebli czy lodówki? Kto odpowiada za utrzymanie czystości wokół wiat śmietnikowych? Co to jest PSZOK i jakie odpady przyjmuje? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi w poniższym tekście.

Na terenie miasta i gminy Bogatynia obowiązuje Uchwała Nr LXVII/551/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Rada Miejska w Bogatyni podjęła uchwałę dotyczącą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia, oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zgodnie z przyjętymi zasadami, selektywne zbieranie odpadów komunalnych odbywa się „u źródła” (sprzed posesji oraz wiat śmietnikowych) i dotyczy następujących frakcji odpadów:

Segregacja odpadów papierowych <wideo>
.

WRZUCAMY:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
NIE WRZUCAMY:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

Segregacja odpadów bio <wideo>
.

WRZUCAMY:
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
NIE WRZUCAMY:
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

Segregacja odpadów surowcowych <wideo>
.

WRZUCAMY:
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
NIE WRZUCAMY:
 • butelek i pojemników z ich zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD


.

WRZUCAMY:
 • odpady kuchenne: resztki jedzenia, warzywne i owocowe w tym obierki itp.
 • odpady zielone: gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew
NIE WRZUCAMY:
 • kości zwierząt
 • odchodów zwierząt
 • popiołu węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Segregacja odpadów zmieszanych <wideo>
.

WRZUCAMY:
 • wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
NIE WRZUCAMY:
 • przeterminowanych leków i chemikaliów
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • opon

Odpady wielkogabarytowe są odbierane „u źródła”, spod posesji, raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na stronie Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania <tutaj> .

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia odbywa się również w miejscach ogólnodostępnych. Lokalizacja pojemników  tzw. dzwonów dostępna jest <tutaj> .

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni (czynne od poniedziałku do czwartku, od 7.00 do 15.00, w piątek od 9.00 do 15.00, w każdą ostatnią sobotę miesiąca od 7.00 do 15.00).

 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym),
 • odpady wielkogabarytowe (np. meble)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia,
 • zużyte opony,
 • odzież,
 • tekstylia,
 • wielkogabarytowe z metalu (grzejniki, felgi, wanny żeliwne).

Właściciele oraz zarządcy nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bogatynia, mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zgodnie z § 10 pkt. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia, właściciele nieruchomości oraz ich zarządcy są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku wokół pojemników oraz wiat śmietnikowych, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika lub wiaty śmietnikowej odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika (obowiązki o których mowa powyżej może wykonywać na rzecz właściciela nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy). Ponadto, zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę, co skutkuje naliczeniem wyższej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.