Cyfrowa gmina

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z § 3 umowy darowizny sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przekazany sprzęt podlega monitorowaniu przez okres 2 lat.

Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego przyjęto Zarządzeniem Nr 306/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zgodnie z załącznikiem do ww. zarządzenia zobowiązano obdarowanego do poświadczania, w oparciu o wskazany harmonogram, o utrzymywaniu sprzętu komputerowego w należytym stanie technicznym i użytkowaniu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oświadczenia należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni lub za pomocą Platformy EPUAP.

Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 maja 2024 r.

Wszelkich informacji, niezbędnych do załatwienia powyższych formalności, udzieli Państwu pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego pod numerem tel. 75 77 25 168.

Wzór oświadczenia dostępny <tutaj>

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z § 3 umowy darowizny sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przekazany sprzęt podlega monitorowaniu przez okres 2 lat.
Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego przyjęto Zarządzeniem Nr 306/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Zgodnie z załącznikiem do ww. zarządzenia zobowiązano obdarowanego do poświadczania, w oparciu o wskazany harmonogram, o utrzymywaniu sprzętu komputerowego w należytym stanie technicznym i użytkowaniu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oświadczenia należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni lub za pomocą Platformy EPUAP.

Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 października 2023 r.

Wszelkich informacji, niezbędnych do załatwienia powyższych formalności, udzieli Państwu pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego pod numerem tel. 75 77 25 168.

Wzór oświadczenia dostępny <tutaj>

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z § 3 umowy darowizny sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przekazany sprzęt podlega monitorowaniu przez okres 2 lat.

Procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego przyjęto Zarządzeniem Nr 306/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Zgodnie z załącznikiem do ww. zarządzenia zobowiązano obdarowanego do poświadczania, w oparciu o wskazany harmonogram, o utrzymywaniu sprzętu komputerowego w należytym stanie technicznym i użytkowaniu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oświadczenia należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni lub za pomocą Platformy EPUAP.

Pierwsze oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 marca 2023 r.

Wszelkich informacji, niezbędnych do załatwienia powyższych formalności, udzieli Państwu pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego pod numerem tel. 75 77 25 168.

Wzór oświadczenia dostępny <tutaj>

Pragniemy poinformować, że Gmina Bogatynia zakończyła postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, w którym wyłoniono Wykonawcę:

Perceptus sp. z o.o.
Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10
66-002 Zielona Góra

Przekazanie sprzętu poprzedzone zostanie podpisaniem umowy darowizny z osobą zakwalifikowaną do udziału w projekcie grantowym pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem.

Z uwagi na konieczność dopełnienia formalności, po wcześniejszym ustaleniu z Państwem dogodnego terminu, prosimy o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

1. odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka (niepełnoletniego),

2. dowód osobisty Wnioskodawcy,

3. w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora dla dziecka odpis postanowienia Sądu.

Prosimy również o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a w szczególności z umową darowizny i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymają Państwo na własność, jednakże zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego, przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do składania oświadczeń, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne.

Wszelkich informacji dotyczących przekazania sprzętu udzieli pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego pod numerem tel. 75 77 25 168.


Linki:
Zarządzenie nr 306/2022
Procedura monitorowania
Umowa darowizny (laptop)
Umowa darowizny (tablet)
Harmonogram składania oświadczeń

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 września 2022 roku pomiędzy Gminą Bogatynia a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 1634/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Gminie Bogatynia przyznane zostały środki na realizację projektu w wysokości 268.000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu Gmina Bogatynia dokona zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Celem projektu jest wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, dzięki czemu dzieci będą mogły realizować swoje obowiązki szkolne.
Okres realizacji projektu: 10 miesięcy od podpisania umowy.

Ważne:
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Grantowego kwota przeznaczona na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa nie może przekroczyć kwoty 2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł na zakup tabletu. Wysokość przyznanego wsparcia uzależniona została od liczby osób, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji.
Gmina Bogatynia przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego objętego wnioskiem. Po przeprowadzeniu postępowania zakupowego i otrzymaniu sprzętu komputerowego skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi do projektu w celu podpisania umowy oraz przekazania zakupionego sprzętu.

Link do strony w serwisie rządowym <tutaj>