Cyfrowa gmina

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 września 2022 roku pomiędzy Gminą Bogatynia a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 1634/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Gminie Bogatynia przyznane zostały środki na realizację projektu w wysokości 268.000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu Gmina Bogatynia dokona zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Celem projektu jest wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, dzięki czemu dzieci będą mogły realizować swoje obowiązki szkolne.
Okres realizacji projektu: 10 miesięcy od podpisania umowy.

Ważne:
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Grantowego kwota przeznaczona na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa nie może przekroczyć kwoty 2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł na zakup tabletu. Wysokość przyznanego wsparcia uzależniona została od liczby osób, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji.
Gmina Bogatynia przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego objętego wnioskiem. Po przeprowadzeniu postępowania zakupowego i otrzymaniu sprzętu komputerowego skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi do projektu w celu podpisania umowy oraz przekazania zakupionego sprzętu.

Link do strony w serwisie rządowym <tutaj>