Związek Miast „Mały Trójkąt”

 

.

„Mały Trójkąt Zittau – Bogatynia – Hradek nad Nysą”

Geneza powstania Związku Miast

1. Uchwałą nr XXXIV/268/2001 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2001 roku zaakceptowano, podpisane dnia 2 maja 2001 roku, oświadczenia trzech miast: Bogatyni, Hradka nad Nysą i Zittau w sprawie utworzenia Związku Miast „Mały Trójkąt”

Uchwała XXXIV/268/2001

2. Uchwałą nr XXXIX/288/2001 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 września 2001 roku Bogatynia przystąpiła do współtworzenia Związku Miast „Mały Trójkąt Zittau-Bogatynia-Hradek nad Nysą”.
Zgodnie z umową Związek miast zawiązuje się na czas nieokreślony, a jego główny cel określono jako reprezentowanie wspólnych interesów w sensie ponad granicznym, przy czym najważniejsze jest dążenie do rozwijania wzajemnych stosunków pomiędzy obywatelami trzech miast i uzyskania korzyści w kontaktach gospodarczych i rozwoju infrastruktury.

Uchwała nr XXXXIX/288/2001 z dnia 11 września 2001 roku

3. Dnia 9 listopada 2001 roku w Hradku nad Nysą ówcześni włodarze Bogatyni, Zittau oraz Hradka nad Nysą podpisali Umowę o partnerskiej współpracy miast, określającej podstawy prawne, cele i zadania oraz uprawnienia Związku Miast, a także organizację pracy wszelkich organów związku.

Umowa o partnerskiej współpracy miast z dnia 9.11.2001 r.

4. Dnia 8 października 2001 roku Gmina Bogatynia składa poprzez Wojewodę Dolnośląskiego wniosek do Ministra Spraw Zagranicznych RP w sprawie przystąpienia do współtworzenia Związku Miast „Mały Trójkąt Zittau-Bogatynia-Hradek nad Nysą”. Dnia 19 listopada 2001 roku właściwy minister wyraża zgodę.

Decyzja MSZ na przystąpienie do Związku Miast

.

Organizacja Związku Miast

Wspólna Rada

W skład Wspólnej Rady wchodzą burmistrzowie trzech miast oraz o pięciu radnych Rady Miejskiej poszczególnych miast.

Do zadań Wspólnej Rady należy w szczególności:

a) kontrolowanie stanu prac, celów rozwojowych, planów i zamiarów Związku Miast, precyzowanie zadań poszczególnych grup projektowych oraz pomoc przy ich realizacji,

b) współudział w ustalaniu projektów uchwał Związku Miast,

c) decydowanie o tym, które projekty uwzględnione zostaną w budżecie; przygotowanie decyzji budżetowych Związku Miast,

d) wymiana doświadczeń między członkami poszczególnych rad miejskich.

Grupa kierownicza

Grupa Kierownicza składa się z burmistrzów trzech miast, obraduje przynajmniej raz na kwartał. Przewodniczącym Grupy Kierowniczej jest burmistrz miasta, które w danym roku przejmuje prezydencję w Związku Miast.

Do zadań Grupy Kierowniczej należy między innymi:

a) określanie zadań grup projektowych i kontrola nad realizacją zadań,

b) proponowanie wspólnych przedsięwzięć,

c) ustalanie propozycji uchwał i opracowywanie stanowisk.

Wspólne zarządzanie/Biuro Związku Miast

Koordynacją i zarządzaniem Związku miast zajmuje się Wspólne Biuro Związku Miast, które zatrudnia po jednym przedstawicielu Gminy Bogatynia, Miasta Zittau oraz Miasta Hradek nad Nysą.

Do zadań Biura Związku Miast należy między innymi :

a) organizacja i koordynacja pracy Gremium,

b) organizacja i koordynacja pracy poszczególnych grup roboczych,

c) przygotowywanie i realizacja wspólnych projektów,

d) wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami,

e) doradztwo, moderacja, ewaluacja.

GRUPY PROJEKTOWE

Grupy projektowe zajmują się pracami związanymi z projektami i pozyskiwaniem środków finansowych, wyznaczaniem pól działania, opracowaniem możliwości strategii, propozycjami projektów, wymaganiami stawianymi administracji jak również z niezbędną wymianą informacji. Członkami poszczególnych grup projektowych są nie tylko pracownicy urzędów, ale również osoby publiczne odpowiednie do charakteru danego projektu.

Grupa Robocza: Informacja, prezentacja
Grupa projektowa ma za zadanie promowanie Związku Miast. W tym celu opracowywane są wspólne materiały informacyjne o Związku i jego zadaniach, regularnie umieszczane w regionalnej i ponadregionalnej prasie komunikaty o postępach w jego rozwoju oraz jego prezentacja w mediach.

Grupa Robocza: Bezpieczeństwo w Trójziemi
Praca grupy polega na wymianie informacji i strategii między lokalnymi służbami (Policją, Strażą Pożarną itd.) oraz kierownictwem urzędów każdego z trzech miast.

Grupa Robocza: Wspólny plan rozwoju / Inwestycje & Gospodarka
Zadaniem grupy jest zapewnienie długofalowego procesu rozwoju regionu. W tym celu stale pracuje się nad aktualizacją i realizacją „Wspólnego planu rozwoju“, priorytetowego, wspólnego dokumentu rozwojowego.

Grupa Robocza: Integracyjna praca szkół
Grupa projektowa ma za zadanie wspierać wspólne inicjatywy w dziedzinie kształcenia, a w szczególności w ramach szkolnej i pozaszkolnej współpracy w regionie „Małego Trójkąta”, jak również przygotowywanie nowych projektów poprzez wymianę doświadczeń. Za cel grupa postawiła sobie utworzenie podstaw do stworzenia wspólnego pola kształcenia i przestrzeni językowej.

Grupa Robocza: Międzynarodowy Parlament Dziecięco – Młodzieżowy „NYSA”
W skład trinacjonalnego Międzynarodowego Parlamentu Dziecięco -Młodzieżowego „NYSA” wchodzi po 8 osób w wieku od 12 do 18 lat z każdego z trzech miast. Parlament zajmuje się organizowaniem transgranicznych spotkań młodych ludzi oraz reprezentowaniem ich interesów w ramach samorządowych struktur i we Wspólnej Radzie Związku Miast. Odpowiedzialny jest również za planowanie i realizowanie warsztatów, spotkań i seminariów.

Grupa Robocza: Współpraca kulturalna i sportowa
Grupa projektowa prowadzi szerokie działania na terenie trzech miast. Jej główne zadanie polega na przygotowaniu corocznego Festynu Trzech Państw. Angażuje się ona także w transgraniczne imprezy kulturalne i sportowe

Grupa Robocza: Współpraca związków i stowarzyszeń
Grupa projektowa jest swego rodzaju platformą, w ramach, której odbywa się współpraca stowarzyszeń, seniorów, grup kobiet i młodzieży działających na terenie Związku Miast.

Do zadań grupy należy:

a) prezentacja wyników projektów transgranicznych,

b) wymiana doświadczeń,

c) wymiana informacji odnośnie możliwości pozyskania dotacji oraz nawiązywanie kontaktów transgranicznych,

d) współpraca seniorów i kobiet,

e) praca na rzecz niepełnosprawnych w każdym wieku,

f) współpraca ekumeniczna.