Nabór na stanowisko Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Dział Drogownictwa

Komunikaty | Praca | Urząd |
Data publikacji: 26 października 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Dział Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Ofertę na stanowisko Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Dział Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) nieposzlakowana opinia,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) wykształcenie wyższe oraz wymagane co najmniej 3 lata stażu pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy min. 2 lat w administracji publicznej,
2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o gospodarce komunalnej,
3) systematyczność, terminowość, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

3. Do zadań pracownika należą zadania wynikające z:

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym,
• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
• Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
• Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
• Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
• Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
• Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
a w szczególności:
1) obsługa klientów urzędu,
2) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
3) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w zakresie swoich obowiązków,
4) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
5) przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego,
6) przygotowywanie i przeprowadzanie zapytań ofertowych, w tym umów, oraz realizacja zadań z nich wynikających,
7) przygotowywanie sprawozdań z zakresu transportu,
8) realizacja spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Bogatynia, w tym ich planowanie,
9) realizacja spraw związanych z bieżącym utrzymaniem poboczy oraz rowów melioracyjnych w Gminie Bogatynia, w tym ich planowanie,
10) realizacja spraw związanych z bieżącym utrzymaniem wiat przystankowych w Gminie Bogatynia, w tym ich planowanie,
11) realizacja spraw związanych z komunikacją w Gminie Bogatynia,
12) realizacja spraw związanych z międzynarodowym transportem,
13) realizacja spraw związanych z wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
14) realizacja spraw związanych z wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych,
15) realizacja pozostałych zadań zleconych przez Naczelnika Działu Drogownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej.

4. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

1) praca wykonywana w urzędzie oraz na terenie gminy,
2) stanowisko pracy związane jest z pracą w terenie, pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, wymagającą bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z interesantami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku biurowym, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku), budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych).

5. Wymagane dokumenty:

1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kopie świadectw pracy,
6) opinie, referencje (jeśli są posiadane),
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
13) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiąca załącznik do ogłoszenia.
Wymagane dokumenty aplikacje winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem.

6. Informacje dodatkowe:

1) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był wyższy niż 6%,
2) pełny wymiar czasu pracy,
3) zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu naboru,
4) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10.11.2023 r. do godz. 12:00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Inwestycji, Dział Drogownictwa,
5) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
6) dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 25 178 lub 75 77 25 166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),
7) wykaz kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu. Ponadto, osoby te zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego,
8) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1,
9) osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Data ogłoszenia: 24.10.2023 r.


Plik z informacją do pobrania <tutaj>

Najnowsze aktualności

Bogatynia – 24 lipca...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Energetyka, Komunikaty,

19 lipca 2024
Czytaj więcej

Granty...

Trwa VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla ...

Kategoria: Granty,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 67 – Bur...

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 66 – Upa...

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1 Obsza...

Kategoria: Ostrzeżenia,

15 lipca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności