Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla ulicy Wiosennej i Leśnej

Komunikaty |
Data publikacji: 22 maja 2024

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej i Wiosennej w mieście Bogatynia.

Na podstawie art, 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1688), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr CVII/672/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 31 maja 2023 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej i Wiosennej w mieście Bogatynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. 1 Maja 29 59-920 Bogatynia, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bogatynia.pl Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej (I p.) Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać:

– w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,

– drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub na adres poczty elektronicznej: umig@bogatynia.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej na adres: ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, ustnie do protokołu z dyskusji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@bogatynia.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

Bogatynia, dnia 15 maja 2024 r.

————————————–
Załączniki:

Obwieszczenie
Projekt uchwały
Uzasadnienie uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko
Rysunek planu miejscowego (pdf)
Rysunek planu miejscowego (tif)
Dane przestrzenne

 

Najnowsze aktualności

Wakacje z energią – kon...

Specjalnie dla fanów muzyki disco polo Bo...

Kategoria: Polecane,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej – 2...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 m...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 44 – Bur...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Gekon Williamsa w niebezpiecze...

Niesamowicie ubarwione gekony błękitno-kar...

Kategoria: Ciekawostki, Ekologia, Zagranica,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Zorganizuj staż w swojej firm...

· Bez obciążenia finansowego · Możliw...

Kategoria: Praca,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności