Nabór na stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Komunikaty | Ochrona środowiska | Praca | Urząd |
Data publikacji: 30 października 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Ofertę na stanowisko podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) nieposzlakowana opinia,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) wykształcenie wyższe o kierunku: melioracje, inżynieria wodna, inżynieria środowiska, gospodarka komunalna, rolnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne,
7) znajomość ustaw tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeks postępowania administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
2) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
3) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
4) umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się,
5) sumienność,
6) obowiązkowość,
7) kreatywność,
8) prawo jazdy kategorii B,
9) umiejętność czytania map,
10) doświadczenie w pracy minimum 3 lata w administracji publicznej lub w przedsiębiorstwie zajmującym się inżynierią wodną,
11) nastawienie na rozwój osobisty i samokształcenie,
12) dyspozycyjność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Do obowiązków ogólnych należy:
1) przygotowywanie projektów aktów prawnych Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni i jej komisji,
2) opracowywanie projektów procedur postępowania realizowanych zadań,
3) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia komisji, interpelacje, zapytania, wnioski radnych,
4) przygotowywanie informacji i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań,
5) przygotowywanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Bogatyni,
6) opracowywanie materiałów do założeń programowych, strategii działań, analiz,
7) opracowywanie udostępnianych informacji publicznych i informacji o środowisku dotyczących realizowanych zadań,
8) przygotowywanie stosownych informacji w zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków dotyczących realizowanych zadań,
9) udział w realizacji procesów kontroli zarządczej w Wydziale w zakresie realizowanych zadań,
10) dokonywanie wydatków budżetowych, w granicach kwot określonych w budżecie,
11) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
12) wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących statystyki publicznej w zakresie wykonywanych zadań,
13) przygotowywanie wytworzonej dokumentacji do archiwizowania oraz przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
2. Do zadań przypisanych do stanowiska należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:
1) nadzoru i oceny jakości usług komunalnych dotyczących dostawy wody i odprowadzania ścieków,
2) utrzymywania gminnej sieci kanalizacji deszczowej,
3) utrzymywania cieków wodnych, stawów, zbiorników wodnych, urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych oraz fontann,
4) prowadzenie spraw związanych z przeglądami oraz odbiorami robót wykonywanych na gminnej sieci kanalizacji deszczowej,
5) tworzenie planów i zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie prowadzonej działalności,
6) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentacji projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej,
7) wydawanie warunków zagospodarowanie wód opadowych,
8) prowadzenie spraw dotyczących opłat wprowadzonych ustawą Prawo Wodne:
a) za usługi wodne (tj. opłat stałych i zmiennych naliczanych Gminie Bogatynia przez Wody Polskie),
b) za zmniejszenie retencji terenowej (naliczanie opłat wraz z rozpatrywaniem ewentualnej reklamacji podmiotu obowiązanego do ich wniesienia, wydawanie decyzji),
9) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rozstrzygania spraw związanych ze zmianami stanu wody na gruncie,
10) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, współpraca z administratorami rzek i cieków wodnych,
11) monitoring zadań wynikających z planów i programów z zakresu gospodarki wodnej i retencji oraz udział w aktualizacjach i konsultacjach planów/programów,
12) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
13) prowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków,
14) realizowanie zadań wynikających z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
15) planowanie i rozliczanie budżetu gminy przydzielonego do realizacji powierzonych zadań,
16) przygotowywanie oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na realizację powierzonych zadań.

IV. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

1) praca wykonywana w Urzędzie oraz na terenie gminy,
2) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz przemieszczaniem się w terenie, praca wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu, interesantami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku biurowym, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku).

V. Wymagane dokumenty:

1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) kserokopie świadectw pacy,
6) opinie, referencje (jeżeli są posiadane),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
12) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

VI. Informacje dodatkowe:

1) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był wyższy niż 6%,
2) pełny wymiar czasu pracy,
3) zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu naboru,
4) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10.11.2023r. do godz. 12:00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni”,
5) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
6) dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 25 178 lub 75 77 25 166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),
7) wykaz kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, ponadto osoby te zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego,
8) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,
9) osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze.
Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Data ogłoszenia: 25.10.2023 r.


Plik z informacją do pobrania <tutaj>

Najnowsze aktualności

Zmiana ostrzeżenia hydrologi...

Data i godzina wydania: 23.02.2024 - godz. 03...

Kategoria: Ostrzeżenia,

23 lutego 2024
Czytaj więcej

Festiwal trzech krajów z nagr...

Teatr Gerharta Hauptmanna zaprasza w dniach o...

Kategoria: Kultura, Zagranica,

22 lutego 2024
Czytaj więcej

Tydzień Pomocy Ofiarom Przest...

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu uprzeJm1e in...

Kategoria: Komunikaty,

21 lutego 2024
Czytaj więcej

Program „AKTYWNY SAMORZĄD...

Od 1 marca rusza nabór wniosków do pilotaż...

Kategoria: Integracja, Pomoc społeczna,

21 lutego 2024
Czytaj więcej

Rozpoczęcie prac nad projekte...

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyn...

Kategoria: Komunikaty,

21 lutego 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności