Wchodzi obowiązek selektywnej zbiórki odpadów – nowa deklaracja

Najważniejsze wiadomości | Ochrona środowiska |
Data publikacji: 13 stycznia 2021

UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY BOGATYNIA!  Od 1 stycznia 2021 r . na terenie Miasta i Gminy Bogatynia zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) wchodzi OBOWIĄZEK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH. NIE MA MOŻLIWOŚCI NIESEGREGOWANIA ODPADÓW.

Konsekwencją niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie naliczenie opłaty podwyższonej stanowiącej dwukrotność stawki od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych do segregowania odpadów komunalnych na 6 frakcji tj.:

– papier (pojemnik koloru niebieskiego),

– szkło białe (pojemnik koloru białego),

– szkło kolorowe (pojemnik koloru zielonego),

– plastik i metale (pojemnik koloru żółtego),

– bio (pojemnik koloru brązowego),

– zmieszane (pojemnik koloru czarnego).

WAŻNE TERMINY:

Do 10 lutego 2021r.

– właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, mają obowiązek złożenia nowych deklaracji  ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej. W przypadku, gdy lokal zarządzany jest przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na Zarządcy nieruchomości.

– właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy zamierzają zadeklarować kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji (wiązać się będzie to z uzyskaniem zwolnienia w części z opłaty);

– właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obowiązkowo objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla lokali użytkowych, wynikającą z rządowej ustawy, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z sześciu obowiązkowych frakcji. W związku z tym należy złożyć nowe deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

– właściciele nieruchomości, którzy przed wejściem w życie nowych uchwał zadeklarowali segregację odpadów i nie mogą lub nie zamierzają korzystać z ulgi od kompostownika otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Do 14 stycznia 2021 r.:

Z dniem wejścia w życie ww. uchwał ulegną zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy płatności nie ulegają zmianie.

Deklarację śmieciową i inne wymagane dokumenty można:

– złożyć  w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, parter, pokój nr 4

– przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,

– przesłać za pomocą platformy ePUAP.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

– w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo;

– w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, dokument potwierdzający ten fakt,

– akt notarialny w przypadku zakupu bądź sprzedaży nieruchomości (do wglądu).

UWAGA!
Deklaracja dostępna jest w załączniku poniżej lub na stronie bip.bogatynia.pl w zakładce PRAWO LOKALNE/ Uchwały Rady Miejskiej / VIII KADENCJA / 2020 – UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ Nr XLIX/316/20   w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Najnowsze aktualności

Nowe działania rządu w odpow...

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kąte...

Kategoria: Covid-19, Zdrowie,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego R...

Dotyczy Regulaminu korzystania z cmentarzy ko...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Rajd pieszy „Policz się...

22 stycznia grupa 15 członków Sekcji Turyst...

Kategoria: Sport i rekreacja, Turystyka,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Prosimy o ograniczenie wizyt w...

Drodzy mieszkańcy! Ze względu na pogarszaj...

Kategoria: Covid-19, Urząd,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej

Zasady postępowania z przeter...

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Kom...

Kategoria: Ochrona środowiska,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności