Sesja Rady – 30 listopada

Samorząd |
Data publikacji: 24 listopada 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bogatynia za rok szkolny 2020/2021.
6. Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Bogatynia.
7. Sprawozdanie z działalności Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wsparcia Rodziny za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zachowania Sołtysa wsi Działoszyn /projekt nr 475.2021/,
8.2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 479.2021/,
8.3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy /projekt nr 480.2021/,
8.4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany /projekt nr 481.2021/,
8.5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, który zostanie ustanowiony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia na rzecz Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni /projekt nr 482.2021/.
8.6. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 487.2021/.
8.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/200/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z zasobu mienia komunalnego /projekt nr 488.2021/.
8.8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok /projekt nr 489.2021/.
8.9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok /projekt nr 490.2021/.
8.10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie gminne nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa /projekt nr 491.2021/.
8.11. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Bogatynia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa /projekt nr 492.20212/.
8.12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Bogatynia /projekt nr 493.2021/.
8.13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości /projekt nr 494.2021/.
8.14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 495.2021/.
8.15. Projekt uchwały w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Bogatynia /projekt nr 496.2021/
8.16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok /projekt nr 497.2021/

9. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie Powiatowego Urzęd...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o prz...

Kategoria: Komunikaty, Praca,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Program „Dostępne Miesz...

To program skierowany do osób z niepełnospr...

Kategoria: Pomoc społeczna,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Ruszyła akcja „Paczuszka dl...

Z inicjatywy burmistrza Wojciecha Dobrołowic...

Kategoria: Pomoc społeczna, Rodzina,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Informacja Terenowego Punktu P...

Terenowy Punkt Paszportowy w Bogatyni uprzejm...

Kategoria: Komunikaty,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Pierwszy medal na Mistrzostwac...

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Seniorów w Tae...

Kategoria: Sport i rekreacja,

29 listopada 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności