Rozpoczęcie prac nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bogatynia na lata 2024-2030

Komunikaty | Polecane |
Data publikacji: 21 lutego 2024

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Bogatyni uchwały nr CXXV/788/24 z dnia 12 lutego 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bogatynia na lata 2024-2033.

W dniu 12 lutego 2024 roku radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bogatynia na lata 2024-2033. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr XCIV/589/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bogatynia, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Bogatyni mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bogatynia na lata 2024-2033.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2024 roku w formie elektronicznej na adres mailowy: umig@bogatynia.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 15 kwietnia 2024 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bogatynia na lata 2024-2033


Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
3. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
4. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Najnowsze aktualności

Zarządzenie nr 101/2024...

Zarządzenie nr 101/2024 Burmistrza Miasta i ...

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Bogatynia - Template/templates/modules/top-news-sidebar.php on line 49

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej

Ósmoklasistki z Działoszyna ...

Dnia 17 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół T...

Kategoria: Historia, Oświata,

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej

„Międzynarodowy Dzień Ziem...

19 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:30 w Bogaty...

Kategoria: Ekologia, Oświata, Współpraca transgraniczna,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej

XVII edycja programu Indeks St...

Szanowni Państwo, mamy przyjemność przypo...

Kategoria: Oświata,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące wstrzym...

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje,...

Kategoria: Biznes, Praca,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności