Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenia publiczne | Praca |
Data publikacji: 8 marca 2024

Na stanowisko Referenta w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Referenta w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Ofertę na stanowisko Referenta w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie i co najmniej rok stażu pracy.

II Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
 • znajomość ogólnych zagadnień ustawy o samorządzie gminnym, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym,
 • systematyczność, terminowość, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie i weryfikacja informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych od osób fizycznych,
 • przyjmowanie informacji o gruntach od osób fizycznych w celu ustalenia podatku rolnego – dot. gruntów o powierzchni do 1ha sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub zakrzewione na użytkach rolnych,
 • przyjmowanie informacji o lasach od osób fizycznych w celu ustalenia podatku leśnego,
 • kontrola poprawności składanych informacji stanowiących podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
 • sporządzanie wezwań do złożenia informacji podatkowych w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmian mających wpływ na wysokość podatku,
 • prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów,
 • sporządzanie postanowień w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego,
 • sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia górnych granic stawek podatkowych,
 • przygotowanie decyzji w sprawie odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz decyzji odmownych w/w sprawach,
 • dokonywanie wymiaru i korekt podatków w ciągu roku podatkowego zgodnie z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego,
 • weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków,
 • aktualizowanie bazy danych podatników,
 • gromadzenie dokumentów niezbędnych do stosowania z urzędu ulg w spłacie podatków, sporządzanie wniosków w sprawach ulg, prowadzenie postępowania podatkowego oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
 • terminowe załatwianie korespondencji.

IV Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz na terenie Miasta i Gminy Bogatynia,
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań oraz przemieszczaniem się w terenie. Praca wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu, interesantami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku biurowym, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku. Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

V Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiąca załącznik do ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe średnie lub wyższe,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujące co najmniej rok stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego,
 • opinie, referencje (jeżeli są posiadane).

VI Informacje dodatkowe:

 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%,
 • wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu naboru,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą w terminie do dnia 03.2024 r. do godz. 1200na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920  Bogatynia w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni”,
 • aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
 • dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 25 178 lub 75 77 25 166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),
 • wykaz kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, ponadto osoby te zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,
 • osoby, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Data ogłoszenia: 06.03.2024 r.

Najnowsze aktualności

Zjazd byłych mieszkańców Wi...

W sobotę (25.05) odbył się XIV Zjazd Miesz...

Kategoria: Gmina, Historia, Społeczeństwo,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Program grantowy dla Kół Gos...

Program wspiera działania w zakresie edukacj...

Kategoria: Ekologia, Granty, Stowarzyszenia,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Rowerem do domów przysłupowy...

Stowarzyszenie „Bog-Tur”, postanowiło w...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień Otwartych Domów Przys...

26 maja otworzyły się dla zwiedzających za...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

27 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień matki i ojca w Górnicz...

W środę (22.05) Górniczy Klub Seniora w Bo...

Kategoria: Okolicznościowe, Stowarzyszenia,

24 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności