Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

Komunikaty | Polecane | Praca |
Data publikacji: 4 czerwca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Ofertę na stanowisko Referenta w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i co najmniej 1 rok stażu pracy.

II. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej,
2) wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
3) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane,
4) znajomość zadań i kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
5) znajomość procesu budowlanego,
6) prawo jazdy kategorii B,
7) systematyczność, terminowość, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego (zadań inwestycyjnych i remontowych), a w szczególności:
a) obliczanie szacunkowych kosztów przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
b) obliczanie szacunkowych kosztów zadań inwestycyjnych i remontowych,
c) sporządzanie wniosków do burmistrza o rozpoczęcie zadania inwestycyjnego bądź remontowego zgodnie z zasadami udzielania Zamówień Publicznych w jednostce,
d) współpraca i koordynacja prac z projektantami, rzeczoznawcami i instytucjami w trakcie procesu przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie,
e) odbiór i sprawdzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zgodnie z zawartymi umowami,
f) rozliczenie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji,
g) realizowanie wymaganych przez właściwe przepisy, prac związanych z prawidłowym rozpoczęciem, realizacją oraz zakończeniem zadań inwestycyjnych,
h) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizowanych inwestycji,
i) prowadzenie dokumentacji technicznej i finansowej prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
j) przekazywanie Wydziałowi Finansowemu dokumentów utworzenia środka trwałego OT w momencie zakończenia inwestycji zgodnie z terminem określonym w instrukcji obiegu dokumentów,
2) nadzór nad zapewnieniem i aktualizowaniem (w przypadku podpisania aneksu terminowego bądź zwiększającego wartość robót) przez wykonawców zadań inwestycyjnych:
a) gwarancji należytego wykonania umowy,
b) gwarancji wykonania wad i usterek,
c) innych (np. ubezpieczenie działalności gospodarczej, placu budowy) wymaganych umowami oraz ich zwracaniem po terminie określonym stosownymi przepisami,
3) pomoc placówkom oświatowym w przygotowaniu remontów bieżących obiektów w ramach planu budżetowego na dany rok,
4) sporządzanie sprawozdań opisowych i innych (GUS, WUS),
5) wytwarzanie informacji na potrzeby BIP,
6) uczestniczenie w szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
7) udział w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu Gminy,
8) wytwarzanie projektów uchwał na potrzeby związane z prowadzonymi sprawami,
9) współpraca z innymi wydziałami w zakresie opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i innych planów inwestycyjnych,
10) współpraca z innymi wydziałami w zakresie koordynacji dotyczącej procesu planowania inwestycji miejskich.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz na terenie Miasta i Gminy Bogatynia,
2) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań oraz przemieszczaniem się w terenie. Praca wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu, interesantami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku biurowym, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
10) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiąca załącznik do ogłoszenia,
11) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe średnie lub wyższe,
12) kserokopie świadectw pracy dokumentujące co najmniej 1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego,
13) opinie, referencje (jeżeli są posiadane).

VI. Informacje dodatkowe:
1) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%,
2) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
3) zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu naboru,
4) wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17.06.2024 r. do godz. 1200 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni”,
5) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
6) dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 75-77-25-178 lub 75-77- 25-166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),
7) wykaz kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, ponadto osoby te zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego,
8) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,
9) osoby, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Data ogłoszenia: 03.06.2024 r.


Ogłoszenie, klauzula informacyjna oraz oświadczenia do pobrania <tutaj>

 

Najnowsze aktualności

Wakacje z energią – kon...

Specjalnie dla fanów muzyki disco polo Bo...

Kategoria: Polecane,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej – 2...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 m...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 44 – Bur...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Gekon Williamsa w niebezpiecze...

Niesamowicie ubarwione gekony błękitno-kar...

Kategoria: Ciekawostki, Ekologia, Zagranica,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Zorganizuj staż w swojej firm...

· Bez obciążenia finansowego · Możliw...

Kategoria: Praca,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności