Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Praca | Urząd |
Data publikacji: 4 sierpnia 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni  Ofertę na stanowisko inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) nieposzlakowana opinia,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia średniego wymagane 5 lat stażu pracy).

II. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie o kierunku melioracje, inżynieria wodna, inżynieria środowiska, gospodarka komunalna,
2) doświadczenie w pracy minimum 3 lata w administracji publicznej lub
w przedsiębiorstwie, zajmującym się inżynierią wodną,
3) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
4) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
5) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
6) umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się,
7) sumienność,
8) obowiązkowość,
9) kreatywność,
10) prawo jazdy kategorii B,
11) umiejętność czytania map,
12) nastawienie na rozwój osobisty i samokształcenie,
13) dyspozycyjność,
14) znajomość procedur postępowania administracyjnego,
15) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:
a) przeprowadzanie kontroli stanu oraz przyjmowanie uwag i zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego działania i awarii gminnej sieci kanalizacji deszczowej,
b) eksploatacja, konserwacja oraz prowadzenie prac awaryjno-naprawczych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
c) prowadzenie spraw związanych z przeglądami przedodbiorowymi oraz odbiorami robót wykonywanych na gminnej sieci kanalizacji deszczowej i innych obiektach realizowanych przez instytucje gminne i inwestorów zewnętrznych,
d) bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy rowów melioracyjnych na gruntach gminnych oraz stawów i fontann,
e) tworzenie planów i zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie prowadzonej działalności,
f) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentacji projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej, w tym warunków przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej,
g) współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (wykonującym prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa) w kwestii utrzymania cieków naturalnych (rzek, potoków),
h) prowadzenie spraw dotyczących opłat wprowadzonych ustawą Prawo Wodne:
– za usługi wodne (tj. opłat stałych i zmiennych naliczanych Gminie Bogatynia przez Wody Polskie),
– za zmniejszenie retencji terenowej (naliczanie opłat wraz z rozpatrywaniem ewentualnej reklamacji podmiotu obowiązanego do ich wniesienia, wydawanie decyzji),
i) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rozstrzygania spraw związanych ze zmianami stanu wody na gruncie,
j) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, współpraca z administratorem rzek i cieków wodnych,
k) monitoring zadań wynikających z planów i programów z zakresu gospodarki wodnej i retencji oraz udział w aktualizacjach i konsultacjach planów/programów.

IV. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1) praca wykonywana w Urzędzie oraz na terenie gminy,
2) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z pracownikami urzędu, interesantami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami,
3) bezpieczne warunki pracy na stanowisku biurowym, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku), budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) opinie, referencje (jeżeli są posiadane),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
12) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiąca załącznik do ogłoszenia,
13) wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność
z oryginałem.

VI. Informacje dodatkowe:
1) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był wyższy niż 6%,
2) pełny wymiar czasu pracy,
3) zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu naboru,
4) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 16.08.2023 r. do godz. 1200 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni”,
5) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
6) dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 25 178 lub 75 77 25 166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),
7) wykaz kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, ponadto osoby te zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego,
8) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,
9) osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

link do ogłoszenia o naborze na BIP

klauzula informacyjna dla kandydatów (15.7kB)

oświadczenia do naboru (wersja edytowalna WORD) (14.4kB)

oświadczenia do naboru (wersja PDF) (15.1kB)

 

Najnowsze aktualności

Zjazd byłych mieszkańców Wi...

W sobotę (25.05) odbył się XIV Zjazd Miesz...

Kategoria: Gmina, Historia, Społeczeństwo,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Program grantowy dla Kół Gos...

Program wspiera działania w zakresie edukacj...

Kategoria: Ekologia, Granty, Stowarzyszenia,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Rowerem do domów przysłupowy...

Stowarzyszenie „Bog-Tur”, postanowiło w...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień Otwartych Domów Przys...

26 maja otworzyły się dla zwiedzających za...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

27 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień matki i ojca w Górnicz...

W środę (22.05) Górniczy Klub Seniora w Bo...

Kategoria: Okolicznościowe, Stowarzyszenia,

24 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności