Targowisko miejskie „Berlinek” zaprasza od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 17.00.

 

Miejsce znajduje się przy ul. Daszyńskiego za parkingiem Urzędu Miasta i Gminy <link>


Regulamin targowiska
§ 1

1. Regulamin określa zasady korzystania z targowisk gminnych Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Targowiska gminne stanowią własność Miasta i Gminy Bogatynia.
3. Regulamin ma zastosowanie do osób korzystających i przebywających na terenie targowisk gminnych.
§ 2
1. Terminy i czas otwarcia targowisk gminnych:
1) targowiska gminne są obiektami całorocznymi i ogólnodostępnymi,
2) targowiska gminne czynne są od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 17.00.
2. Targowiska gminne przeznaczone są do prowadzenia handlu straganowego, obnośnego i obwoźnego.
3. Targowiska gminne posiadają tablice informacyjne, na których zamieszczone są:
1) regulamin targowisk gminnych Miasta i Gminy Bogatynia;
2) uchwała w sprawie określenia zasad poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Bogatynia;
3) cennik opłat za korzystanie z miejsc handlowych na targowiskach gminnych;
4) inne informacje.
§ 3
1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowiskach gminnych są:
1) osoby fizyczne, w tym w szczególności rolnicy oraz działkowcy;
2) osoby prawne;
3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Uprawnieni do prowadzenia handlu na targowiskach gminnych zobowiązani są do:
1) przestrzegania Regulaminu targowisk gminnych;
2) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;
3) zachowania czystości w obrębie zajmowanego miejsca handlowego, zarówno w trakcie sprzedaży, jak i po jej zakończeniu;
4) uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu;
5) wniesienia opłaty targowej, opłaty za użytkowanie powierzchni pawilonu handlowego, opłaty rezerwacyjnej;
6) posiadania aktualnego dowodu dokonanych opłat i okazywania ich na każde żądanie Administratora targowiska gminnego;
7) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży;
8) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;
9) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawiania ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów.
3. Na terenie targowisk gminnych prowadzona będzie sprzedaż towarów rolno – spożywczych, towarów przemysłowych z wyłączeniem artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.
5. Na targowiskach gminnych zabrania się:
1) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
2) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;
3) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów;
4) pozostawiania po zakończeniu handlu wózków, skrzynek , innych opakowań i urządzeń handlowych;
5) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu targowisk gminnych;
6) prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym bez zgody Administratora targowisk gminnych;
7) wywieszania reklam bez zgody Administratora targowisk gminnych;
8) powiększania przydzielonego miejsca bez uiszczenia dodatkowej opłaty;
9) prowadzenia handlu poza terenem wyznaczonym na powierzchnię handlową targowiska gminnego.
§ 4
1. Administrator targowisk gminnych będzie pobierał następujące opłaty:
1) opłatę targową;
2) opłatę za użytkowanie powierzchni pawilonu handlowego;
3) opłatę rezerwacyjną.
2. Wysokość opłaty targowej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Bogatyni a wysokość za użytkowanie powierzchni pawilonu handlowego oraz opłatę rezerwacyjną reguluje zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
3. Inkasent wskazany uchwałą Rady Miejskiej w Bogatyni dokonuje poboru opłaty targowej, opłaty za użytkowanie powierzchni pawilonu handlowego oraz opłaty rezerwacyjnej. Inkasent potwierdza pobranie opłat o których mowa w zdaniu poprzednim odpowiednim pokwitowaniem stanowiącym druk ścisłego zarachowania – kwitariusz, fakturą lub innym dokumentem wynikającym z ustawy o podatku od towarów i usług. Osoba handlująca winna zachować potwierdzenia wpłat do momentu opuszczenia targowiska gminnego. Brak w/w potwierdzeń będzie skutkowało obowiązkiem ponownego wniesienia opłat.
4. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej, opłaty za użytkowanie powierzchni pawilonu handlowego, opłaty rezerwacyjnej powstaje z chwilą zajęcia miejsca przeznaczonego do handlu.
§ 5
1. Miejsce sprzedaży wyznacza Administrator targowisk gminnych i czuwa nad jego prawidłowym wykorzystaniem.
2. Zabronione jest odstępowanie wyznaczonego miejsca handlowego osobom trzecim.
3. Dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych miejsc handlowych pod warunkiem uiszczenia opłat za każde miejsce oddzielnie.
4. Zabrania się ustawiania towarów przez sprzedających w ciągu komunikacyjnym, na przejściu dla pieszych i jezdni oraz w miejscach przeznaczonych dla ruchu, w sposób tamujący ruch i stwarzających zagrożenie dla pieszych.
§ 6
Upoważnieni do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu są pracownicy Administratora targowisk gminnych.
§ 7
1. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem handlowym na targowisku gminnym.
2. Wykorzystywanie na targowiskach gminnych urządzeń nagłaśniających w celach reklamowych i informacyjnych wymaga uzyskania zgody Administratora targowisk gminnych.
3. Za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie targowisk gminnych nie odpowiada Administrator targowisk gminnych.
§ 8
Skargi i wnioski związane z działaniem targowisk gminnych rozstrzygane będą przez Administratora targowisk gminnych.