Zarządzenie Burmistrza nr 114/2021

Komunikaty | Profilaktyka | Urząd |
Data publikacji: 2 lipca 2021

Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w 2021 roku, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu Miasta i Gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

Na podstawie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm ), oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 108/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku dokonuję rozstrzygnięcia i ogłaszam wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu Miasta i Gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania.

2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia www.bip.bogatynia.pl.
2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia www.bogatynia.pl,
3) Na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia

Najnowsze aktualności

Informacja o przerwach nieplan...

Informacja na dzień: 17-01-2022, godz. 14:00...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 4 – Oblo...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 3 wydan...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

Granty na działalność w dzi...

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło ot...

Kategoria: Turystyka,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

Wieczór kolęd w Posadzie...

W piątek (14.01) w świetlicy wiejskiej w Po...

Kategoria: Gmina, Kultura,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności