Uwaga właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Komunikaty | Ochrona środowiska |
Data publikacji: 22 listopada 2022

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, mieszkańców nieruchomości niezamieszkałych o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK” na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej mają możliwość:

1. odwołania przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2. złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wpisanym do rejestru działalności regulowanej musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Wszelkie pytania, oświadczenia i deklaracje w powyższej sprawie należy kierować do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych na adres: ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia lub umig@bogatynia.pl.

Najnowsze aktualności

Zarządzenie nr 101/2024...

Zarządzenie nr 101/2024 Burmistrza Miasta i ...

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Bogatynia - Template/templates/modules/top-news-sidebar.php on line 49

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej

Ósmoklasistki z Działoszyna ...

Dnia 17 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół T...

Kategoria: Historia, Oświata,

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej

„Międzynarodowy Dzień Ziem...

19 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:30 w Bogaty...

Kategoria: Ekologia, Oświata, Współpraca transgraniczna,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej

XVII edycja programu Indeks St...

Szanowni Państwo, mamy przyjemność przypo...

Kategoria: Oświata,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące wstrzym...

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje,...

Kategoria: Biznes, Praca,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności