Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Komunikaty | Ochrona środowiska |
Data publikacji: 10 czerwca 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy oraz przewodniczących rad osiedlowych, sołeckich a także prezesów rodzinnych ogrodów działkowych o przekazanie informacji o możliwości złożenia wniosku w celu utylizacji azbestu.

Gmina Bogatynia jest na etapie pozyskania środków z WFOSiGW na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Bogatynia – edycja III”

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu.

Formularze do sporządzenia inwentaryzacji są do pobrania na stronie BIP Bogatynia w zakładce formularze, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przy ul. 1 go Maja 29 pok. nr 6 oraz w Kancelarii Urzędu przy ul. Daszyńskiego pok. nr 5.

Formularz należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest oraz sposób postępowania z wyrobami zawierającymi azbest określają przepisy prawne, w szczególności:

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) Prawo Ochrony Środowiska art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.

Najnowsze aktualności

Informacja Ministerstwa Rozwoj...

"Szanowni Państwo, z uwagi na obecne wydarz...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Komunikaty, Ochrona środowiska, Polecane,

12 sierpnia 2022
Czytaj więcej

„Senioralia”...

Fundacja „Nasza Fundacja” wraz z Zarząde...

Kategoria: Kultura, NGO, Stowarzyszenia,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Webinarium dla seniorów nt. z...

Publikujemy zaproszenie Urzędu Komisji Nadzo...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Polecane,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Wydarzenie Historyczne Roku 20...

Trwa internetowe głosowanie na Wydarzenie Hi...

Kategoria: Historia, Kultura, Oświata,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne...

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dot...

Kategoria: Gmina, Komunikaty, Miasto, Polecane,

9 sierpnia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności