Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Komunikaty | Pomoc społeczna |
Data publikacji: 7 lipca 2021

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.

Okres zasiłkowy 2021/2022
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowanymi z budżetu Państwa.

Terminy składania wniosków na w/w okres świadczeniowy

Od 1.07.2021 r. można składać wnioski elektronicznie za pośrednictwem platformy internetowej, banków od dnia 1.08.2021 r w formie papierowej

Wzory wniosków na stronie internetowej gov.pl

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną należy wypełnić załączniki do wniosku:

– załącznik ZFA-03 – oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
– załącznik ZFA-05 w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
– załącznik ZFA-06 oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

Uwaga.
Na dzieci, które toczą się odrębne postępowania egzekucyjne należy składać osobne wnioski.

Komu przysługuje?

Przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Komu nie przysługuje?

Nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
2. zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 złotych.

Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę”

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Jaka wysokość?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Ponadto informujemy, iż osoby ubiegające się o fundusz alimentacyjny oraz członkowie rodzin którzy ukończyli 18 lat winni posiadać rozliczenie w urzędzie skarbowym za 2020 rok.

Dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny należy dostarczyć przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za rok 2020 oraz ww wyrok sądowy/ ugodę.
 • zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej- dotyczy pełnoletnich osób
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy- w przypadku zarejestrowania
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osbę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanych w 2020r. alimentach
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
 • zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie – zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie o wysokości ponoszonych opłat przez rodzica dziecka – w przypadku umieszczenia dziecka w takiej instytucji
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej przed rokiem 2020
  a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2020
 • podjęcie pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2020, która trwa do nadal
  a) PIT-11 z 2020 / PIT-36 z 2020
  b) umowa o pracę / zlecenie / o dzieło – pierwsza oraz wskazująca pracę do nadal
  c) oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej (numer NIP)
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej w roku 2020
  a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2020
 • utrata pracy / zakończenie działalności gospodarczej, która trwała w roku 2020 i później
  a) PIT-11 z 2020 / PIT-36 z 2020
  b) świadectwo pracy / umowa zlecenie / o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy o wykonywaniu umowy zlecenia / o dzieło
 • podjęcie pracy / rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2020
  a) zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany – wypełnia pracodawca
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej w roku 2020
  a) wypełniony załącznik dotyczący działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/karta podatkowa o wysokości osiągniętego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Najnowsze aktualności

Bogatynia – 3 sierpnia...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Komunikaty,

28 lipca 2021
Czytaj więcej

Czekają stypendia po 7000 zł...

Jeszcze tylko do 2 sierpnia potrwa nabór w...

Kategoria: Gmina, Komunikaty,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

MZGK – oferta pracy...

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komun...

Kategoria: Praca,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

#SzczepimySię z KGW...

Zaszczepienie jak największej części społ...

Kategoria: Samorząd, Urząd,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

Bezpłatny Kreator Zdjęć do ...

Do 2 sierpnia 2021 roku można korzystać z...

Kategoria: Urząd,

26 lipca 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności