Sesja Rady Miejskiej – 28 lutego

Gmina | Miasto | Samorząd |
Data publikacji: 21 lutego 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Bogatyni za 2022 rok.

6. Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej oraz Komisji doraźnej Rady Miejskiej w Bogatyni i planu pracy/kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok /projekt nr 675.2023/

6.2. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /projekt nr 670.2023/

6.3. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Bogatynia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 36/1 AM-16 obręb 022503_4.0002 Bogatynia II projekt nr 672.2023/

6.4. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe /projekt nr 673.2023/

6.5. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 r. poz.1287) /projekt nr 674.2023/

6.6. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 676.2023/

6.7. w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej /projekt nr 677.2023/

6.8. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji za zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /projekt nr 678.2023/

6.9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/2004 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni” /projekt nr 681.2023/

6.10. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2023 /projekt nr 682.2023/

7. Protokół nr 17/2023 z Kontroli Komisji Rewizyjnej.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Ostrzeżenia,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Apel Regionalnego Centrum Krwi...

Niepokojąco niskie stany w trzech grupach: O...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Zdrowie,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projekt...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza w...

Kategoria: Inwestycje,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Zabawy cyrkowe – między...

Dnia 16.05.2024 r. w ramach polsko–czeskieg...

Kategoria: Oświata, Współpraca transgraniczna,

21 maja 2024
Czytaj więcej

Druga edycja „Pumptracku...

W minioną sobotę (18.05) odbyła się druga...

Kategoria: Kultura, Sport i rekreacja,

21 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności