Sesja Rady Miejskiej – 22 marca

Gmina | Komunikaty | Miasto | Samorząd |
Data publikacji: 15 marca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 22 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2022 roku.

6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 671.2023/

7.2. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. /projekt nr 685.2023/

7.3. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 686.2023/

7.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 687.2023/

7.5. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty /projekt nr 688.2023/

7.6. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 689.2023/

7.7. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/316/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej /projekt nr 690.2023/

7.8. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania /projekt nr 691.2023/

7.9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2023 – 2026 /projekt nr 692.2023/

7.10. w sprawie zmiany uchwały Nr CIII/634/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /projekt nr 693.2023/

7.11. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/397/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 694.2023/

7.12. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Bogatynia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych /projekt nr 695.2023/

7.13. w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 696.2023/

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Najnowsze aktualności

Szukasz kreatywnego i zrównow...

Podaruj namiastkę Zoo Görlitz, wręczając ...

Kategoria: Okolicznościowe, Zagranica,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Mikołajki Na Sportowo Dla Os...

W sobotę 2 grudnia, w Szkole Podstawowej nr ...

Kategoria: Integracja, Sport i rekreacja,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Programy grantowe...

"Kreatywna Europa" Program "Kreatywna Euro...

Kategoria: Granty, Kultura, NGO, Społeczeństwo, Współpraca transgraniczna,

6 grudnia 2023
Czytaj więcej

PFRON – Program wyrówny...

Ruszyła kolejna edycja "Programu wyrównywan...

Kategoria: Granty, NGO, Pomoc społeczna,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej

„Mini Playback Show̶...

W środę, 29 listopada 2023 r. o godzinie 16...

Kategoria: Kultura,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności