Programy wsparcia realizowane przez BOPSiWR

Pomoc społeczna |
Data publikacji: 21 czerwca 2022

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni realizuje dwa programy dotyczące wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, więc jeżeli jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej masz prawo do ubiegania się o tą formę wsparcia.

Program w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni będzie realizowany w następującej formie:

– usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Procedura przystąpienia do programu:
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej wydają pracownicy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II AWP 14 w godz. od 7.00 do 15.00.

Więcej informacji na stronie BOPSiWR <tutaj> lub pod nr telefonu 75 77 72 407.

Gmina Bogatynia otrzymała kwotę środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w wysokości 480 000 zł.


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

więc jeżeli jesteś pełnoletnią osobą niepełnosprawną lub opiekunem osoby niepełnosprawnej masz prawo do ubiegania się o tą formę wsparcia.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczone zarówno przez osoby zatrudnione bezpośrednio w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej jak i przez osoby bezpośrednio wskazane przez uczestników programu. W obydwu sytuacjach koszty zatrudnienia asystenta do wysokości 40 zł brutto/za godzinę pokrywane są z programu.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) 360 godzin rocznie dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Więcej informacji na stronie BOPSiWR <tutaj> lub pod nr telefonu 75 77 72 407.

Gmina Bogatynia otrzymała kwotę środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w wysokości 662 184 zł.

Najnowsze aktualności

Konkurs fotograficzny „S...

Rozpoczął się upragniony okres wakacyjny. ...

Kategoria: Ekologia, Ochrona środowiska,

6 lipca 2022
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1802022 Burmis...

Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Miasta i ...

Kategoria: Oświata, Samorząd,

6 lipca 2022
Czytaj więcej

Przedłużenie obowiązywania ...

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządz...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Ostrzeżenia,

5 lipca 2022
Czytaj więcej

Absolutorium dla burmistrza Bo...

5 lipca br. Rada Miejska w Bogatyni jednogło...

Kategoria: Samorząd,

5 lipca 2022
Czytaj więcej

Maturzysto, staraj się o styp...

Rusza nabór wniosków o rekomendacje do styp...

Kategoria: Oświata,

4 lipca 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności