Powiat zgorzelecki objęty obszarem skażonym ASF

Bezpieczeństwo | Komunikaty | Rolnictwo |
Data publikacji: 25 października 2021

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 27 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego, powiat zgorzelecki objęty został obszarem skażonym afrykańskim pomorem świń u dzików.

W związku z tym, zakazuje się:

– przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

– wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;

– wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;

– wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;

– prowadzenia: targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;

– skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru wskazanego w Rozporządzeniu;

– uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego.

Nakazuje się:

– posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne;

– przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;

– skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

– używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;

– zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego upadku świń;

– stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

– zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300, str. 1, z późn. zm.);

– dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;

– wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300, str. 1, z późn. zm.);

– przeszukiwanie obszaru przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w celu znalezienia padłych dzików w terminach ustalonych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

– niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, położonego na obszarze o którym mowa w § 1;

– przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 11, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.

W strefie objętej zakażeniem, właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza badania, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, w celu stwierdzenia albo wykluczenia afrykańskiego pomoru świń:

1) świń chorych lub padłych;

2) świń zgłoszonych do uboju na własny użytek – w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru świń;

3) wszystkich dzików odstrzelonych lub padłych.


Tekst rozporządzenia <tutaj>

Najnowsze aktualności

Konkurs fotograficzny „S...

Rozpoczął się upragniony okres wakacyjny. ...

Kategoria: Ekologia, Ochrona środowiska,

6 lipca 2022
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1802022 Burmis...

Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Miasta i ...

Kategoria: Oświata, Samorząd,

6 lipca 2022
Czytaj więcej

Przedłużenie obowiązywania ...

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządz...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Ostrzeżenia,

5 lipca 2022
Czytaj więcej

Absolutorium dla burmistrza Bo...

5 lipca br. Rada Miejska w Bogatyni jednogło...

Kategoria: Samorząd,

5 lipca 2022
Czytaj więcej

Maturzysto, staraj się o styp...

Rusza nabór wniosków o rekomendacje do styp...

Kategoria: Oświata,

4 lipca 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności