Nabór na wolne stanowisko Informatyk

Praca | Urząd |
Data publikacji: 14 czerwca 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Ofertę na stanowisko informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) nieposzlakowana opinia,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku posiadania wykształcenia średniego – wymagane co najmniej 3 lata stażu pracy).

II. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, wysoka kultura osobista,
2) bardzo dobra organizacja pracy własnej,
3) doświadczenie zawodowe: 3 letni staż pracy na stanowisku informatyka lub pokrewnym,
4) doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej,
5) doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie lub na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,
6) znajomość procedur postępowania administracyjnego,
7) wysokie umiejętności praktyczne w zakresie administracji sieciami komputerowymi,
8) praktyczna znajomość VLAN i routingu, praktyczna znajomość VPN,
9) bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących administrowania sieciami komputerowymi,
10) wysokie umiejętności praktyczne w instalacji i konfiguracji stacji roboczych dla systemów operacyjnych z rodziny Windows,
11) umiejętności praktyczne w konfigurowaniu stacji roboczych do pracy w sieciach komputerowych,
12) umiejętności praktyczne w diagnozowaniu i serwisowaniu stacji roboczych pracujących w systemach operacyjnych z rodziny Windows,
13) umiejętności praktyczne w instalacji, konfiguracji i monitorowania serwerów z systemami operacyjnymi Windows, Linux,
14) znajomość systemów do wirtualizacji (VMware),
15) znajomość pracy i konfiguracji baz danych SQL: Oracle, MySQL, PostgreSQL, MSSQL,
16) znajomość języków (programowania): HTML,
17) znajomość zagadnień związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów,
18) znajomość systemów klasy CMS,
19) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę oprogramowania i sprzętu anglojęzycznego,
20) znajomość przepisów prawa: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych aktów odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych,
21) udokumentowane szkolenia lub kursy związane z zakresem zadań przewidzianych do realizacji na ww. stanowisku będą dodatkowym atutem.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) administrowanie siecią komputerową,
2) administrowanie serwerami,
3) administrowanie sprzętem komputerowym,
4) administrowanie oprogramowaniem,
5) administrowanie siecią telefoniczną,
6) serwis sieci komputerowej,
7) serwis sprzętu komputerowego,
8) regularne i bieżące tworzenie kopii zapasowych danych przetwarzanych w urzędzie,
9) publikacja treści na stronie BIP,
10) opracowywanie analiz, pism, sprawozdań z zakresu spraw prowadzonych przez Dział Informatyczny,
11) przydzielanie użytkownikom identyfikatorów, haseł oraz uprawnień do systemów informatycznych,
12) udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych,
13) współpraca z producentami oprogramowania i dostawcami sprzętu komputerowego użytkowanego w Urzędzie,
14) realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej,
15) przygotowywanie dokumentacji: technicznej, przetargowej,
16) badanie i analiza rynku informatycznego,
17) przeprowadzanie doraźnych szkoleń,
18) ocena nadesłanych przez firmy ofert na sprzęt i oprogramowanie,
19) udział w pracach komisji przetargowych,
20) pełnienie funkcji Administratora Sieci Informatycznych (ASI).

IV. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1) praca wykonywana w Urzędzie oraz na terenie gminy,
2) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz przemieszczaniem się w terenie, praca wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu, interesantami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku biurowym, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku).

V. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) kserokopie świadectw pacy,
6) opinie, referencje (jeżeli są posiadane),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
12) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiąca załącznik do ogłoszenia,
13) wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VI. Informacje dodatkowe:
1) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był wyższy niż 6%,
2) pełny wymiar czasu pracy,
3) zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu naboru,
4) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28.06.2023r. do godz. 12:00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni”,
5) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
6) dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 25 178 lub 75 77 25 166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),
7) wykaz kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, ponadto osoby te zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego,
8) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,
9) osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze.
Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Najnowsze aktualności

Bogatynia – 24 lipca...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Energetyka, Komunikaty,

19 lipca 2024
Czytaj więcej

Granty...

Trwa VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla ...

Kategoria: Granty,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 67 – Bur...

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 66 – Upa...

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1 Obsza...

Kategoria: Ostrzeżenia,

15 lipca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności