Nabór na stanowisko Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Komunikaty | Praca | Urząd |
Data publikacji: 31 października 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Ofertę na stanowisko inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) nieposzlakowana opinia,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) wykształcenie wyższe o kierunku: melioracje, inżynieria wodna, inżynieria środowiska, gospodarka komunalna, rolnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne,
7) znajomość ustaw tj. ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
2) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
3) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
4) umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się,
5) sumienność,
6) obowiązkowość,
7) kreatywność,
8) prawo jazdy kategorii B,
9) umiejętność czytania map,
10) doświadczenie w pracy minimum 3 lata w administracji publicznej,
11) nastawienie na rozwój osobisty i samokształcenie,
12) dyspozycyjność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań ogólnych należy:
1) przygotowywanie projektów aktów prawnych Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni,
2) opracowywanie projektów procedur postępowania realizowanych zadań,
3) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski radnych,
4) przygotowywanie informacji i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Bogatyni,
5) opracowywanie materiałów do założeń programowych, strategii działań, analiz,
6) opracowywanie udostępnianych informacji publicznych i informacji o środowisku dotyczących realizowanych zadań,
7) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
8) przeprowadzanie zamówień publicznych na potrzeby prowadzonych zadań,
9) wykonywanie prac nad sprawozdawczością oraz budżetem Gminy.

Do zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska należy:
1) opracowywanie i aktualizowanie oraz realizowanie programu ochrony środowiska,
2) popularyzowanie zasad i celów ochrony środowiska,
3) prowadzenie postępowań w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania,
4) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zmiany stanu wody na gruncie,
5) przygotowywanie stosownych informacji w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących zanieczyszczania powietrza, wód i uciążliwości hałasowej,
6) współpraca i współdziałanie z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska oraz innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z ochroną powietrza, wód i ochroną przed hałasem oraz gospodarką odpadami,
7) prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji gruntów oraz geologii, w tym opiniowanie projektów i dokumentacji,
8) realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej oraz promocji ochrony środowiska i ochrony przyrody.

Do zadań z zakresu uwarunkowań środowiskowych należy:
1) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć,
2) współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie go w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie realizowanych zadań,
3) prowadzenie baz danych o ocenach oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,
4) koordynacja przygotowania informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania na środowisko oraz ich przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Do zadań z zakresu gospodarki odpadami należy:
1) opracowanie, aktualizowanie oraz realizowanie planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest, a także aktualizowanie bazy azbestowej danych o wyrobach zawierających azbest posiadanych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami,
2) określanie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Bogatynia,
3) określanie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
4) prowadzenie postępowań włącznie z przygotowywaniem projektów zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
5) przyjmowanie i weryfikowanie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców odbierających i zbierających odpady komunalne z terenu gminy Bogatynia,
6) prowadzenie postępowań wraz z przygotowywaniem projektów decyzji związanych z nakładaniem kar pieniężnych podmiotom, które nie przestrzegają przepisów prawa, świadczącym usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bogatynia,
7) prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odpadów komunalnych,
8) sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wymaganych przepisami prawa i przekazywanie ich właściwym organom,
9) analizy, planowanie, organizacja systemu odbierania odpadów komunalnych, w tym analizy składu morfologicznego odpadów komunalnych,
10) nadzór nad strumieniem odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Bogatyni oraz do PSZOK-u,
11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bogatynia,
12) kontrola przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wykreśleniem z rejestru działalności regulowanej,
13) przygotowanie dokumentacji dotyczącej organizacji zamówień publicznych na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych oraz innych związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
14) opisywanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur za świadczenie usług dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych.

IV. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

1) praca wykonywana w Urzędzie oraz na terenie gminy,
2) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz przemieszczaniem się w terenie, praca wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu, interesantami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku biurowym, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku).

V. Wymagane dokumenty:

1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) kserokopie świadectw pacy,
6) opinie, referencje (jeżeli są posiadane),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
12) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

VI. Informacje dodatkowe:

1) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był wyższy niż 6%,
2) pełny wymiar czasu pracy,
3) zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu naboru,
4) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14.11.2023r. do godz. 12:00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni”,
5) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
6) dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 25 178 lub 75 77 25 166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),
7) wykaz kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, ponadto osoby te zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego,
8) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,
9) osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze.
Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Data ogłoszenia: 31.10.2023 r.


Plik z informacją do pobrania <tutaj>

Najnowsze aktualności

Zmiana ostrzeżenia hydrologi...

Data i godzina wydania: 23.02.2024 - godz. 03...

Kategoria: Ostrzeżenia,

23 lutego 2024
Czytaj więcej

Festiwal trzech krajów z nagr...

Teatr Gerharta Hauptmanna zaprasza w dniach o...

Kategoria: Kultura, Zagranica,

22 lutego 2024
Czytaj więcej

Tydzień Pomocy Ofiarom Przest...

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu uprzeJm1e in...

Kategoria: Komunikaty,

21 lutego 2024
Czytaj więcej

Program „AKTYWNY SAMORZĄD...

Od 1 marca rusza nabór wniosków do pilotaż...

Kategoria: Integracja, Pomoc społeczna,

21 lutego 2024
Czytaj więcej

Rozpoczęcie prac nad projekte...

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyn...

Kategoria: Komunikaty,

21 lutego 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności