Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Audytora wewnętrznego

Komunikaty | Polecane | Praca |
Data publikacji: 4 czerwca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Ofertę na stanowisko Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub pod warunkiem znajomości języka polskiego zgodnie z zapisami art. 286 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyższe wykształcenie,
6) 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
7) posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 6 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
b) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.),
c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 623).

II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych,
2) wiedza z zakresu metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego,
3) umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów i formułowania wniosków,
4) komunikatywność, wysoka kultura osobista, obiektywizm, odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres,
5) znajomość programów biurowych wchodzących w skład MS Office.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w celu przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego,
2) wykonywanie audytu wewnętrznego w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych.
3) opracowanie, w porozumieniu z burmistrzem, do końca roku planu audytu na rok następny,
4) przeprowadzanie audytów planowanych oraz zadań audytowych nie ujętych w planie audytu na rok bieżący zleconych przez burmistrza – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,
6) przedstawianie burmistrzowi sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni,
7) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego sprawozdań z audytu wewnętrznego oraz z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
8) składanie propozycji określonych rozwiązań zaobserwowanych problemów,
9) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego oraz innej koniecznej dokumentacji i korespondencji związanej z czynnościami audytowymi,
10) prowadzenie rejestru zadań audytowych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy lub możliwość zatrudnienia na część etatu,
2) praca wykonywana głównie na terenie Urzędu oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych,
3) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku,
4) praca wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z pracownikami urzędu, interesantami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami,
5) bezpieczne warunki pracy na stanowisku biurowym, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku), budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy),
6) opinie, referencje (jeżeli są posiadane),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
11) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VI. Informacje dodatkowe:
1) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był wyższy niż 6%,
2) zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu naboru,
3) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12.06.2024 r. do godz. 1200 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni”,
4) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
5) dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 25 178 lub 75 77 25 166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),
6) wykaz kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, ponadto osoby te zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego,
7) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,
8) osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Data ogłoszenia: 31.05.2024 r.


Ogłoszenie, klauzula informacyjna oraz oświadczenia do pobrania <tutaj>

 

Najnowsze aktualności

Wakacje z energią – kon...

Specjalnie dla fanów muzyki disco polo Bo...

Kategoria: Polecane,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej – 2...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 m...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 44 – Bur...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Gekon Williamsa w niebezpiecze...

Niesamowicie ubarwione gekony błękitno-kar...

Kategoria: Ciekawostki, Ekologia, Zagranica,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej

Zorganizuj staż w swojej firm...

· Bez obciążenia finansowego · Możliw...

Kategoria: Praca,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności