Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Praca | Urząd |
Data publikacji: 7 września 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Ofertę na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) nieposzlakowana opinia,
4) wykształcenie wyższe,
5) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6) znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o samorządzie gminnym, a także ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe:

1) minimum trzy lata stażu pracy w tym minimum dwa lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
2) minimum rok doświadczenia w realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego,
3) mile widziana znajomość oprogramowania QGIS i Proton,
4) znajomość oprogramowania Microsoft Office,
5) sprawna organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sumienność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zlecanie i koordynacja prac w zakresie opracowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) zlecanie i koordynacja prac w zakresie opracowania analizy skutków uchwalenia i zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną,
4) realizacja zadań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
5) prowadzenie wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) prowadzenie rejestru wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
7) wydawanie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8) wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
9) wydawanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
10) ustalanie i naliczanie renty planistycznej,
11) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i skwerów,
12) wydawanie zaświadczeń o stwierdzeniu numeru porządkowego nieruchomości,
13) przygotowywanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.

IV. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

1) praca wykonywana w urzędzie oraz na terenie gminy,
2) stanowisko pracy związane jest z pracą w terenie, pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, a także wymagającą bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z interesantami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku biurowym, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku), budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) kserokopie świadectw pacy,
6) opinie, referencje (jeżeli są posiadane),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
12) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacje winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem kandydata za zgodność z oryginałem.

VI. Informacje dodatkowe:

1) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był wyższy niż 6%,
2) pełny wymiar czasu pracy,
3) zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu naboru,
4) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godz. 1200 na adres Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni”,
5) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
6) dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 25 178 lub 75 77 25 166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),
7) wykaz kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, ponadto osoby te zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego,
8) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,
9) osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Data ogłoszenia: 06.09.2023 r.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. planowania przestrzennego


 

Najnowsze aktualności

Bogatynia – 24 lipca...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Energetyka, Komunikaty,

19 lipca 2024
Czytaj więcej

Granty...

Trwa VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla ...

Kategoria: Granty,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 67 – Bur...

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 66 – Upa...

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1 Obsza...

Kategoria: Ostrzeżenia,

15 lipca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności