Nabór kandydatów na opiekuna świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze

Gmina | Praca |
Data publikacji: 7 marca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na opiekuna świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze.

Ofertę na opiekuna świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

1) preferowane umiejętności organizacji zajęć dla dzieci,

2) dyspozycyjność, systematyczność, terminowość, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Opieka nad funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej a w szczególności:

1) nadzór nad funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej położonej w Jasnej Górze,

2) obsługę spotkań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w zakresie: przygotowania sali i nadzoru obiektu w trakcie trwania uroczystości,

3) współorganizowanie imprez i spotkań środowiskowych oraz zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych z dziećmi i młodzieżą,

4) udostępnianie pomieszczeń świetlicy okolicznym mieszkańcom,

5) dbałość o porządek i czystość w pomieszczeniach świetlicy oraz w jej otoczeniu w godzinach funkcjonowania świetlicy,

6) sprawowanie nadzoru nad osobami korzystającymi ze świetlicy, a w szczególności czuwanie nad ich bezpieczeństwem i przestrzeganiem regulaminu korzystania ze świetlicy,

7) sprawowanie nadzoru w zakresie należytego wykorzystania sprzętów, urządzeń oraz wyposażenia świetlicy,

8) współdziałanie z samorządem lokalnym, w tym z Sołtysem Sołectwa Jasna Góra w zakresie zadań realizowanych przez radę sołecką oraz szkołami, rodzicami i organizacjami społecznymi.

Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) list motywacyjny,

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Informacje dodatkowe:

1) umowa zlecenie (maksymalnie 74 godziny miesięcznie),

2) wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą w terminie do dnia 29.03.2024 r. do godz. 12:00 na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na opiekuna świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze”,

3) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,

4) dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 25 178 lub 75 77 25 166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),

5) osoby, które nie spełniły wymagań formalnych, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

 

 

Najnowsze aktualności

Zjazd byłych mieszkańców Wi...

W sobotę (25.05) odbył się XIV Zjazd Miesz...

Kategoria: Gmina, Historia, Społeczeństwo,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Program grantowy dla Kół Gos...

Program wspiera działania w zakresie edukacj...

Kategoria: Ekologia, Granty, Stowarzyszenia,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Rowerem do domów przysłupowy...

Stowarzyszenie „Bog-Tur”, postanowiło w...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

28 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień Otwartych Domów Przys...

26 maja otworzyły się dla zwiedzających za...

Kategoria: Domy przysłupowe, Kultura, Stowarzyszenia, Turystyka,

27 maja 2024
Czytaj więcej

Dzień matki i ojca w Górnicz...

W środę (22.05) Górniczy Klub Seniora w Bo...

Kategoria: Okolicznościowe, Stowarzyszenia,

24 maja 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności