Informacja o naborze do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina | Komunikaty | Zdrowie |
Data publikacji: 15 lipca 2021

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni ogłasza nabór dla mieszkańców Bogatyni do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:
● wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
● zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
● załatwianiu spraw urzędowych,
● nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
● korzystania z dóbr kultury,
● wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
● poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
● ograniczanie skutków niepełnosprawności,
● stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
● przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie/dostarczenie*:
1) Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Programu
2) Klauzuli informacyjnej
3) Oświadczenia dotyczącego wskazania asystenta
4) Kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby: Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14, 59-920 Bogatynia

do dnia 13.08.2021 r.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 4 osoby, w tym:
● dzieci w wieku do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 2 uczestników
● osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 2 uczestników

Usługi asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej**, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną będącą uczestnikiem Programu lub jego opiekuna prawnego.

UWAGA!
Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobom niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

Realizacja Programu planowana jest w miesiącach lipiec – grudzień 2021 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany przez Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni, finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 67.100, 00 zł


* Składa uczestnik Programu lub Opiekun prawny

** Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).


Załączniki:

 

Najnowsze aktualności

Informacja o przerwach nieplan...

Informacja na dzień: 17-01-2022, godz. 14:00...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 4 – Oblo...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 3 wydan...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

Granty na działalność w dzi...

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło ot...

Kategoria: Turystyka,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej

Wieczór kolęd w Posadzie...

W piątek (14.01) w świetlicy wiejskiej w Po...

Kategoria: Gmina, Kultura,

17 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności