Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Komunikaty | Ochrona środowiska |
Data publikacji: 8 października 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, iż każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub w indywidualny system oczyszczania ścieków (tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Druki zgłoszenia zbiornika bezodpływowego – szamba, lub przydomowej oczyszczalni ścieków dostępne na stronie bip.bogatynia.pl  (pozycja 4).

Wypełnione zgłoszenia należy:

• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia;

• wysłać pocztą elektroniczną na adres umig@bogatynia.pl;

• dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. I. Daszyńskiego 1 i złożyć w kancelarii parter pok. nr 5.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ wykonawczy gminy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i zagospodarowania osadów ściekowych.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje kwestie związane m.in. z odprowadzaniem ścieków. Zgodnie z nią właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Przypominamy również, że jeśli przy danej posesji wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do kanalizacji. Jedynym wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Ponadto właściciele którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jak również każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Bogatynia. W trakcie kontroli prowadzonych przez pracowników urzędu, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie w/w obowiązku przez okazanie umowy oraz dowodów wpłaty za usługi. Usługę wywozu ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. Jednocześnie informujemy, iż w zgodnie z zapisami ww. ustawy kto pozbywa się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami w/w ustawy – podlega karze grzywny.

Przypominamy – ZGŁOSZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!

Zgłoszenia prosimy wnosić niezwłocznie od momentu rozpoczęcia użytkowania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku urządzeń niezgłoszonych do tej pory do gminnej ewidencji – obowiązek należy spełnić niezwłocznie.

Najnowsze aktualności

Rozkład jazdy autobusów miej...

Informujemy, iż dnia 1 listopada (Wszystkich...

Kategoria: Komunikaty,

25 października 2021
Czytaj więcej

Prawie 10,5 mln złotych dla B...

Ponad 62 mln zł na inwestycje w powiecie zgo...

Kategoria: Gmina, Inwestycje, Najważniejsze wiadomości, Polecane,

25 października 2021
Czytaj więcej

Powiat zgorzelecki objęty obs...

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem n...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Rolnictwo,

25 października 2021
Czytaj więcej

Konsultacje projektu „Pr...

Konsultacje projektu "Programu współpracy G...

Kategoria: Gmina, Komunikaty, NGO, Polecane,

25 października 2021
Czytaj więcej

II Ogólnopolski Konkurs na pr...

Każde społeczeństwo i każda jednostka pow...

Kategoria: Historia, Kultura, Oświata,

22 października 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności