Dofinansowanie w programie „Moje Ciepło”

Ekologia | Gmina | Ochrona środowiska |
Data publikacji: 10 maja 2022

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Moje Ciepło”, który będzie odbywać się w trybie ciągłym od 29.04.2022 roku do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania puli środków. Głównym celem rządowego programu „Moje Ciepło” jest wsparcie w naszym kraju rozwoju ekologicznych źródeł ogrzewania jakimi są pompy ciepła.

1. Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
o nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
albo
o złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

4. Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
2. zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy
3. charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
4. protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
5. faktura lub równorzędny dokument księgowy;
6. potwierdzenie dokonania płatności;
7. karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
8. oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy
9. skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;
10. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;
11. oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;
12. inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

ETAPY ROZPATRYWANIA WNIOSKU:

1. rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę w GWD;
2. ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku;
3. w przypadku wniosku niezgodnego z programem priorytetowym odrzucenie go z dalszego postępowania;
4. jeżeli to konieczne, wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu lub jakościowych – czas na dokonanie uzupełnienia do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę.
5. ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów;
6. kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych;
7. poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;
8. umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;
9. podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji;
10. zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji;
11. zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

Informacji o programie „Moje Ciepło” udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo dolnośląskie i przejdź do zakładki kontakt.

Można skontaktować się również poprzez adres e-mail: mojecieplo@nfosigw.gov.pl

Logowanie się do systemu celem wypełnienia wniosku https://gwd.nfosigw.gov.pl/

foto: swiatoze.pl

Najnowsze aktualności

VII Dolnośląski Kongres Obyw...

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarząd...

Kategoria: NGO, Społeczeństwo, Stowarzyszenia,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pasowanie pierwszoklasistów w...

7 października br. osiemdziesięcioro ośmio...

Kategoria: Oświata,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pożegnanie lata w „Insu...

(6.10) Tradycyjnie, jak co roku, członkowie ...

Kategoria: NGO, Stowarzyszenia,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pomoc UE dla hodowców zwierz...

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w rama...

Kategoria: Granty, Rolnictwo,

6 października 2022
Czytaj więcej

Program grantowy „Sąsie...

Firma Netto Polska uruchomiła program granto...

Kategoria: Granty, NGO, Stowarzyszenia,

6 października 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności