W związku z częstymi zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt domowych i dzikich informujemy o procedurach postępowania w przypadku takich zdarzeń
na terenie gminy Bogatynia

1. Zdarzenia z udziałem zwierząt dzikich takich jak: sarny, jelenie, lisy, borsuki, szopy, wilk, ptactwo:

1.1. Za zabranie padłych zwierząt zarówno dzikich jak i domowych w pasie drogi odpowiada zarządca drogi:

– drogi gminne – Straż Miejska w Bogatyni tel. 75 7732 408 lub 608 048 927, Urząd Miasta i Gminy Bogatynia Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tel. 75 77 25 385 (w godzinach pracy urzędu);

– drogi powiatowe – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu Wydział Drogownictwa tel. 75 77 50 182;

– drogi wojewódzkie – Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu tel. 75 77 16 603 lub dyspozytornia całodobowa tel. 609 990 969 .

1.2 W przypadku poszkodowanych rannych zwierząt dzikich należy niezwłocznie powiadomić:

– Straż Miejską w Bogatyni tel. 75 7732 408 lub 608 048 927;

– Pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni tel. 75 77 25 385 (w godzinach pracy urzędu);

– w przypadku rannego zwierzęcia objętego ochroną gatunkową tj. wilka, rysia, żbika, łosia, powiadomić także Karkonoski Park Narodowy tel. 75 7553348 i 75 7553726 oraz Stowarzyszanie dla Natury „Wilk” tel. 604 625 228 i 604 690 757;

Cierpiące zwierzę może zostać poddane eutanazji przez lekarza weterynarii lub dobite z broni palnej przez osobę do tego uprawnioną do jej użycia, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt – „potrzebę bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia, w celu zakończenia jego cierpień, stwierdza lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.
Zgodnie z art. 4 pkt 3 u.o.z. przez konieczność bezzwłocznego uśmiercenia rozumie się obiektywny stan rzeczy stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii, polegający na tym, że zwierzę może dalej, żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia.”

Jeżeli kontakt z lekarzem weterynarii jest niemożliwy lub jego dojazd na miejsce zdarzenia potrwa zbyt długo, a zwierzę wyraźnie cierpi decyzję podejmuje osoba uprawniona zgodnie z ww. treścią ustawy o ochronie zwierząt. Jednocześnie z art. 33 ust. 4 wynika, że osoba uprawniona do stwierdzenia konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia, niebędąca lekarzem weterynarii, wymieniona w art. 33 ust. 3 u.o.z. będzie jednocześnie uprawniona do dokonania tego uśmiercenia, o ile będzie posiadała właściwe zezwolenie na posiadanie broni (art. 33 ust. 4 u.o.z. nie wymaga, by była to broń myśliwska).
Po uśmierceniu zwierzęcia należy powiadomić zarządcę drogi, w celu usunięcia zwłok zwierzęcia z pasa drogi i przekazania do utylizacji.

2. Postępowanie w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych.

Poszkodowane zwierzę domowe powinno mieć udzieloną pierwszą pomoc weterynaryjną poprzez dowiezienie go do jednego z dwóch lekarzy weterynarii, z którym Gmina Bogatynia ma zawartą umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.

Dowóz zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego zapewnia Straż Miejska w Bogatyni nr tel. 75 773 24 08 lub 608 048 927.

Lekarz weterynarii nie ma obowiązku przyjmowania zgłoszeń od osób fizycznych. Straż Miejska ma w obowiązku ustalenie właściciela poszkodowanego zwierzęcia, a w przypadku zwierzęcia wolno żyjącego, bądź bezdomnego uruchomić procedurę przyjęcia zwierzęcia do schroniska.

Pomoc weterynaryjna polega na podstawowym zabezpieczeniu zwierzęcia, podaniu środków przeciwbólowych, utrzymaniu parametrów życiowych, po czym zwierzę w przypadku kiedy nie zostaje ustalony właściciel zostaje przekazane do schroniska w Dłużynie Górnej, gdzie otrzymuje specjalistyczną pomoc weterynaryjną. Pokrycie kosztów leczenia w przypadku zwierzęcia, którego ustalono właściciela, należy do obowiązku właściciela.

W przypadku zwierząt gospodarskich, jeśli niemożliwe jest ich przetransportowanie do gabinetu weterynaryjnego, należy obligatoryjne wezwać Straż Miejską w Bogatyni. Uśmiercanie na miejscu z broni palnej zwierząt domowych i gospodarskich jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zwierzę stwarza swoim zachowaniem bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt i jeśli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia (art. 6.1 pkt. 5 ustawy o ochronie zwierząt).

Dobrą praktyką będzie rozeznanie w miejscu zdarzenia i próba odnalezienia właściciela zwierzęcia, którego obowiązkiem jest zapewnienie zwierzęciu pomocy weterynaryjnej i odpowiednie zabezpieczenie przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości.