Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  z tym związanych:

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z siedzibą 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1; umig@bogatynia.pl, tel. 75 77 25 116 lub 117.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@bogatynia.pl; tel. 75 77 25 395.

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe (w tym szczególne kategorie danych) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w tym zadań zleconych.
Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustaw właściwych dla prowadzenia określonej sprawy, a w szczególności na podstawie  jednej lub kilku z poniższych podstaw prawnych RODO:

a. 6 ust.1 lit. b RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

b. 6 ust.1 lit. c RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

c. 6 ust.1 lit. d RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej),

d. 6 ust.1 lit. e RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),

e. 9 ust.2 lit. b RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą),

f. 9 ust.2 lit. c RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody),

g. 9 ust.2 lit. g RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym),

W pozostałych przypadkach na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO (po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, na przykład: w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, obsługi lub świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Gdy stanowią tak przepisy ustawowe Pani/Pana dane mogą być podane do publicznej wiadomości na przykład  w formie informacji o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w związku ze zbyciem nieruchomości gminy,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (o konieczności upublicznienia danych będzie Pani/Pan poinformowany w ramach konkretnego postępowania).

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa), prawo do sprzeciwu. Przy czym przepisy ustawowe mogą w niektórych przypadkach ograniczać przysługujące Pani/Panu w/w prawa.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustaw regulujących rozpatrywanie spraw przez organy administracji publicznej (np. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych ustaw)  jest obligatoryjne. Niepodanie danych wymaganych ustawowo uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, wydanie decyzji lub inny sposób załatwienia sprawy.

Podanie danych może być wymagane w celu zawarcia umowy. W takim przypadku ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.