Gminny Program Współpracy Transgranicznej

Gminny Program Współpracy Transgranicznej ma na celu wspieranie i utrzymywanie wzajemnych stosunków pomiędzy mieszkańcami sąsiadujących terenów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec. Gmina Bogatynia zapoczątkowała tę współpracę 3 września 1992 roku, przyjmując członkostwo w Euroregionie Nysa. W roku 2001 Gmina podjęła działania w celu zacieśnienia współpracy i zakreślenia jej najważniejszych kierunków, przystępując 9 listopada tego roku do Związku Miast „Mały Trójkąt Zittau-Bogatynia-Hradek nad Nysą”, w ramach którego działają tematyczne grupy robocze, powołane do realizacji wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć różnych grup społecznych w regionie Trójstyku.

Program ten ma na celu wspieranie działań o charakterze międzynarodowym, między innymi:

a) wymianę i współpracę dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami,

b) upowszechnianie tolerancji rasowej, kulturowej i narodowościowej,

c) budowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego,

d) pielęgnowanie i upowszechnianie lokalnych tradycji, kultury i sztuki,

e) wspieranie aktywności kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej,

f) upowszechnianie zdrowego trybu życia,

g) umożliwianie podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka sąsiada.

Gminny Program Współpracy Transgranicznej

F O R M U L A R Z E   D O  P O B R A N I A :

Wniosek o wsparcie Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji

Wniosek o ujęcie zadań w Gminnym Programie Współpracy Transgranicznej (GPWT) oraz zaplanowanie środków na ich realizację w budżecie gminy

Projekt planu wydatków finansowo rzeczowych w ramach Gminnego Programu Współpracy Transgranicznej

Plan wydatków finansowo rzeczowych w ramach Gminnego Programu Współpracy Transgranicznej