Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Elementy strony głównej / Spis numerów telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
Spis numerów telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Data publikacji:

29 Lipiec 2011

Spis numerów telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA FAX/E-MAIL TELEFON KOMPETENCJE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

fax 75 77 25 109

 umig@bogatynia.pl

75 77 25 100

 

Przyjmowanie adresowanych do urzędu wniosków, podań, pism oraz skarg. Umawianie interesantów na spotkania z burmistrzem i zastępcami. Udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie. Udzielanie pomocy w zakresie pisania podań, pism, wypełniania formularzy kart usług, itp. Udostępnianie formularzy obowiązujących w urzędzie.
BIURO BURMISTRZA biuro.burmistrza@bogatynia.pl 75 77 25 116
75 77 25 117
75 77 25 384
75 77 25 387
75 77 25 388
 
75 77 25 115 Kierownik biura
WYDZIAŁ PODATKOWY podatki@bogatynia.pl 75 77 25 120 Naczelnik wydziału.
75 77 25 121 Podatek VAT - księgowość, czynsze dzierżawne i wykup najmu.
75 77 25 122 Podatek od nieruchomości i rolny - osoby prawne – księgowość.
75 77 25 123 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - księgowość.
75 77 25 124 Podatek rolny i łączne zobowiązanie podatkowe - osoby fizyczne – księgowość.
75 77 25 125 Podatek od środków transportu - osoby fizyczne i prawne - wymiar i księgowość, wieczyste użytkowanie gruntów - osoby prawne – księgowość.
75 77 25 126 Łączne zobowiązanie podatkowe - osoby fizyczne – wymiar.
75 77 25 127 Podatek od nieruchomości - osoby prawne – wymiar.
75 77 25 128 Podatek rolny - osoby fizyczne i prawne – wymiar.
75 77 25 129 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne – wymiar.
75 77 25 130 Wieczyste użytkowanie gruntów - wymiar, wykup nieruchomości – księgowość.
BIURO RADY GMINY I MIASTA biuro.rady@bogatynia.pl 75 77 25 135 Kierownik biura.
75 77 25 136 Biuro rady.
75 77 25 137
75 77 25 138
75 77 25 139
WYDZIAŁ BUDŻETOWY

fax 75 77 25 164

budzetowy@bogatynia.pl

75 77 25 140 Naczelnik wydziału.
75 77 25 141
75 77 25 142
Dochody budżetowe.
75 77 25 143 Inwestycje.
75 77 25 144 Sprawozdawczość budżetowa.
75 77 25 145 Planowanie budżetowe.
75 77 25 146
75 77 25 147
Wydatki budżetowe.
75 77 25 148 Gospodarka materiałowa.
75 77 25 151
75 77 25 154
75 77 25 155
Rozliczenia.
75 77 25 152
75 77 25 153
Płace.
75 77 25 159 Kasa urzędu.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO–PRAWNY organizacyjny@bogatynia.pl 75 77 25 165 Naczelnik wydziału.
75 77 25 174
75 77 25 175
75 77 25 176
Informatycy
75 77 25 173 Ubezpieczenia
75 77 25 170
75 77 25 171
Administracyjno-gospodarczy
75 77 25 166
75 77 25 168
Kadry
75 77 25 167 Prenumeraty, szkolenia
75 77 25 169 Oświadczenia majątkowe, umowy cywilno - prawne
75 77 25 177 Kierowcy
75 77 25 179 Archiwista
75 77 25 336 Rozliczenia transportowe i sprawozdawczość
75 77 25 172 Prace społecznie użyteczne
WYDZIAŁ GOSPODARKI
GRUNTAMI I HANDLU

fax 75 77 25 189

nieruchomosci@bogatynia.pl

75 77 25 180 Naczelnik wydziału.
Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomości urządzeń technicznych.
75 77 25 181 Ewidencja działalności gospodarczej, licencje na podawanie napojów alkoholowych.
75 77 25 182 Sprzedaż lokali mieszkalnych.
75 77 25 183 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż działek.
75 77 25 184 Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych i garaży, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego, najem i dzierżawa gruntów na cele nierolne.
75 77 25 185 Najem i dzierżawa gruntów na cele rolne, sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych.
75 77 25 186 Najem i dzierżawa gruntów na cele rekreacyjne, sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych.
75 77 25 187 Komunalizacja mienia, wydawanie zaświadczeń prowadzenia gospodarstw rolnych.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

fax 75 77 25 199

redakcja@bogatynia.pl

75 77 25 190 Naczelnik wydziału.
Rzecznik Prasowy Urzędu.
75 77 25 191
75 77 25 192
75 77 25 193
75 77 25 194
75 77 25 195
Koordynowanie działań związanych z redagowaniem i wydawaniem publikacji gminnych.
Koordynowanie działań związanych z redagowaniem gminnego serwisu internetowego.
Przygotowywanie materiałów do publikacji gminnych.
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY
REGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ

wspolpraca@bogatynia.pl

zwiazek.miast@bogatynia.pl

75 77 25 210 Naczelnik wydziału.
75 77 25 211
75 77 25 212
75 77 25 213
75 77 25 214
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
Pomoc organizacjom społecznym w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
Opracowywanie i realizacja programów współpracy przygranicznej i transgranicznej.
Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej organizacjom społecznym i innym podmiotom w realizacji zadań, w których uczestniczy partner zagraniczny.

fax 75 77 41 352

gci@bogatynia.pl

75 77 41 352 Gminne Centrum Informacji.
Udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy w zakresie:
- redagowania pism, listu motywacyjnego, CV,
- poszukiwania ofert pracy, kursów, szkoleń,
- udostępniania stanowisk komputerowych, sieci internetowej i telefonicznej oraz nadzór nad właściwym ich wykorzystywaniem,
- udostępniania aktualnych publikacji prasowych dotyczących rynku pracy.
Świadczenia usług biurowych – wykonywanie kserokopii dokumentów związanych z przyjęciem do pracy. Pozyskiwanie ofert pracy na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym. Doradztwo i pomoc w zakresie metod poszukiwania pracy. Prowadzenia konsultacji z pracodawcami w sprawie ofert pracy.
Kojarzenie pracodawców z osobami poszukującymi pracy. Udzielanie kompleksowej pomocy w załatwianiu formalności związanych z podjęciem pracy.
Prowadzenia baz danych: ofert pracy, pracodawców, osób poszukujących pracy, stron internetowych dotyczących ofert pracy.
URZĄD STANU CYWILNEGO usc@bogatynia.pl 75 77 25 250
75 77 25 251
75 77 25 252
Rejestrowanie małżeństw, urodzeń, zgonów oraz wszystkich zmian w aktach stanu cywilnego, wynikających z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń, które maja wpływ na stan cywilny osób.
Przyjmowanie zgłoszeń jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.
Wydawanie z ksiąg stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego.
Wydawanie z ksiąg stanu cywilnego zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku.
Wydawanie z ksiąg stanu cywilnego zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

fax 75 77 25 209

zarzadzanie.kryzysowe@bogatynia.pl

75 77 25 200
75 77 25 201
75 77 25 202
Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.
Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej.
Opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.
Planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej.
Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynowanie pomocy humanitarnej.
Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH obywatelski@bogatynia.pl 75 77 25 220 Naczelnik wydziału.
75 77 25 224
75 77 25 225
75 77 25 226
Sprawy meldunkowe.
75 77 25 221
75 77 25 222
75 77 25 223
Dowody osobiste.
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I SPOŁECZNYCH

fax 75 77 25 249

socjalny@bogatynia.pl

75 77 25 240 Naczelnik wydziału.
75 77 25 241
75 77 25 242
Dodatki mieszkaniowe.
75 77 25 243
75 77 25 244
Przydział lokali mieszkaniowych.
75 77 25 245
75 77 25 246
 
BHP bhp@bogatynia.pl 75 77 25 265  
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ iso@bogatynia.pl 75 77 25 266  
OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE grzegorz.hryszkiewicz@bogatynia.pl 75 77 32 512 Główny Specjalista ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
sylwia.puta@bogatynia.pl Specjalista ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

fax 75 77 25 379

zamówienia.publiczne@bogatynia.pl

75 77 25 370 Naczelnik wydziału.
75 77 25 371
75 77 25 372
75 77 25 373
 
WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

fax 75 77 25 395

fundusze@bogatynia.pl

75 77 25 390 Naczelnik wydziału.
75 77 25 391
75 77 25 392
 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ochrona.srodowiska@bogatynia.pl 75 77 25 380 Naczelnik wydziału.
75 77 25 381
75 77 25 382
75 77 25 383
75 77 25 384
75 77 25 385
75 77 25 386
75 77 25 387
75 77 25 388
Przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
Wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację wykonywanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń.
Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, ścieków komunalnych i przemysłowych oraz prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływania na środowisko.
WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI przygotowanie@bogatynia.pl 75 77 25 360 Naczelnik wydziału.
75 77 25 361
75 77 25 362
75 77 25 363
 
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI inwestycje@bogatynia.pl 75 77 25 350 Naczelnik wydziału.
75 77 25 351
75 77 25 352
75 77 25 353
75 77 25 354
 
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

fax 75 77 25 349

edukacja@bogatynia.pl

75 77 25 340 Naczelnik wydziału.
75 77 25 341
75 77 25 342
75 77 25 343
75 77 25 344
75 77 25 345
Przygotowywanie oraz przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.
Współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników jednostek oświatowych oraz z instytucjami kultury na terenie miasta i gminy w zakresie realizacji kierunków upowszechniania kultury oraz udział w przygotowywaniu uroczystości kulturalnych.
Prowadzenie spraw związanych z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych.
Zlecanie zadań i udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nabór wniosków o przyznanie:
- dotacji klubom sportowym mającym siedzibę na terenie gminy Bogatynia, prowadzącym działalność w zakresie sportu kwalifikowanego,
- stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
    ------------------