Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Realizacji Inwestycji
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
realizuje zadania z zakresu:

1. Uczestniczenia w opracowywaniu projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych we współdziałaniu z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Wydziałem Przygotowania Inwestycji.

2. Planowania i analizy inwestycyjnej.

3. Wykonywania wymaganych przez właściwe przepisy prac związanych z prawidłowym przebiegiem realizacji inwestycji a w szczególności:

  • przekazanie wykonawcy terenu budowy,
  • zapewnienie sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją inwestycji,
  • nadzorowanie dostaw maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie inwestycji w zakresie i terminach uzgodnionych i dostosowanych do terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji,
  • prowadzenie kontroli zgodności zakresu jakości wykonania i kosztu realizowanych inwestycji z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i finansową,
  • uczestniczenia w odbiorach obiektów realizowanych z budżetu miasta i gminy,
  • odbiór inwestycji,
  • powiadamianie Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu inwestycji,
  • rozliczenia inwestycji,
  • prowadzenia (sporządzania) okresowych sprawozdań z realizowanych inwestycji oraz analiz działalności inwestycji.

4. Podejmowania starań usuwających przeszkody w realizacji inwestycji.

5. W ramach realizacji zadań wchodzących w zakres działania wydziału bezwzględne przestrzeganie postępowania określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zm.)

6. Nadzoru nad prawidłowym oświetleniem miasta i wsi.

7. Przekazywania Wydziałowi Budżetowemu dokumentów utworzenia środka trwałego OT w momencie zakończenia inwestycji zgodnie z terminem określonym w instrukcji obiegu dokumentów.

8. Systematycznego przekazywania aportów rzeczowych do spółek gminnych.

9. Pomocy placówkom oświatowym w przygotowaniu i realizacji remontów bieżących.

10. Wykonywania wymaganych przez właściwe przepisy prac związanych z realizacją remontów bieżących obiektów gminnych.

11. Sprawowania nadzoru merytorycznego nad budową i przebudową sieci i urządzeń komunalnych.

12. Sprawowania nadzoru merytorycznego nad eksploatacją sieci i urządzeń komunalnych do czasu przekazania w formie aportu rzeczowego spółkom gminnym.

13. Współpracy w zakresie remontów urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych z Bogatyńskimi Wodociągami i Oczyszczalnią S.A .

14. Wykonywania wymaganych przez właściwe przepisy pracy związanych z prawidłową realizacją inwestycji drogowych w mieście i gminie.

15. Koordynowania prac w zakresie robót drogowych z innymi jednostkami realizującymi na terenie miasta i gminy obiekty drogowe.

16. Zapewniania właściwego utrzymania gminnych dróg, ulic, placów i drogowych obiektów inżynierskich.

17. Współdziałania w pracach z instytucjami (Zarządami Dróg, Starostwem Powiatowym, Strażą Miejską i Policją) w sprawowaniu nadzoru nad organizacją ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Bogatynia.

18. Przygotowanie i rejestr decyzji na lokalizację zjazdu z dróg gminnych.

19. Nadzorowania w zakresie prawidłowego ustawiania i uzupełniania zniszczonego oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy.

20. Przygotowania decyzji na zajęcie pasa drogowego.

21. Prowadzenia rejestru wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego.