Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 marca 2020 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 marca 2020 r.

25 Marzec 2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)  z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 434, 439 i 468) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a)po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się na okres od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 13 kwietnia 2020 r.”,

b)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1 i 1a, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19.”;

2) w załączniku do rozporządzenia w części dotyczącej odcinka granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec lp. 1i 7 otrzymują brzmienie:

1 Jędrzychowice D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi  całodobowo Autostrada A-4 (droga międzynarodowa E-40) na odcinku od miejsca przecięcia z li-nią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 142 do węzła autostradowego Zgorzelec na 2,0 km autostrady A-4.
7 Świecko– Frankfurt D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi  całodobowo Droga krajowa nr 2, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 2,5 km w kierunku miasta Poznań, wraz z działką nr 3/7. Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 800 m w kierunku miasta Poznań wraz z działką nr 3/6.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie§1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Dziennik Ustaw - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 marca 2020 r.