Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Kontakty
Kontakty

Data publikacji:

12 Marzec 2020

Wykaz telefonów oraz adresów e-mail do wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni:

==========================================================

Wydział Administracyjny

Kancelaria Urzędu, tel. 75-77-25-110/111/112/114, fax. 75 77 25 109, mail: umig@bogatynia.pl

Biuro Rady Miejskiej, tel. 75-77-25-134/135, e-mail: biuro.rady@bogatynia.pl

Sekretariat Burmistrza, tel. 75-77-25-116/117, e-mail: biuro.burmistrza@bogatynia.pl

Kadry, tel. 75-77-25-166, 75-77-25-178, e-mail: kadry@bogatynia.pl

==========================================================

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 75-77-25-200/201/203, e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@bogatynia.pl

==========================================================

Wydział Finansowo – Budżetowy

tel. 75-77-25-142, 75-77-25-155 - obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów budżetowych,

tel. 75-77-25-146, 75-77-25-147- obsługa finansowo-księgowa w zakresie wydatków budżetowych bieżących oraz inwestycyjnych,

tel. 75-77-25-146, 75-77-25-143 - obsługa finansowo-księgowa w zakresie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz rachunku depozytowego,

tel. 75-77-25-144 - obsługa w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Gminy w tym kontrola sprawozdań jednostek podległych i nadzorowanych

tel. 75-77-25-145 - obsługa w zakresie planowania budżetu Gminy i jego zmian

tel. 75-77-25-157 - obsługa w zakresie rozliczania podatku VAT

tel. 75-77-25-151- przyjmowanie, rejestracja i dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych

tel. 75-77-25-154 - obsługa operacji bankowych

tel. 75-77-25-149 - obsługa finansowo-księgowa w zakresie ewidencji majątku Gminy

tel. 75-77-25-153, 75-77-25-156 - obsługa płacowa pracowników i zleceniobiorców, rozliczenie diet radnych i przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych, rozliczenia składek ZUS, podatków i PFRON, sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

tel. 75-77-25-159 – kasa UMiG

Adres e-mail wydziału:  budzetowy@bogatynia.pl

 

RACHUNKI BANKOWE  - PKO BP SA Oddział w Bogatyni

1.RACHUNEK BIEŻĄCY GMINY

49 1020 2137 0000 9202 0118 1650

opłata za udostępnienie danych osobowych, opłata komunikacyjna i ewidencja, opłata eksploatacyjna, dochody i wydatki podległych jednostek,  należności z urzędów skarbowych, dotacje, subwencje (z Dolnośląskiego Urzedu Wojewódzkiego, z Ministerstwa Finasów itp.)

2.RACHUNEK POMOCNICZY DOCHODÓW UMiG BOGATYNIA

05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

opłata skarbowa, podatki i opłaty  lokalne, opłaty za  czynsze , najmy , dzierżawy, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata na  koncesje  za zezwolenie na zarobkowy  przewóz osób taksówką, opłata za zajęcie pasa jezdni.

3. RACHUNEK POMOCNICZY UMiG WŁATY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

89 1020 2137 0000 9202 0149 0457

4. RACHUNEK  POMOCNICZY UMiG ŚRODKI DEPOZYTOWE

21 1020 2137 0000 9902 0118 2005

wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów, kaucje za wynajem świetlic.  

==========================================================

Wydział podatków i opłat lokalnych

tel. 75-77-25-122  oraz  75-77-25-124 - Sprawy z zakresu księgowości i windykacji opłat z tytułu: dzierżawy gruntu, wieczystego użytkowania gruntu, najmu, przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, e-mail: podatki@bogatynia.pl

tel. 75-77-25- 123 oraz 75-77-25-133 - Wystawienie do kasy dowodów wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości ,podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub potwierdzające stan zaległości, udzielanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych (nadpłaty, zaległości, windykacja), rozliczanie sołtysów z poboru podatków lokalnych, e-mail: podatki@bogatynia.pl, dagmara.wydrzynska@bogatynia.pl, malgorzata.luckman@bogatynia.pl

tel. 75-77-25-125, 75-77-25-126, 75-77-25-127 - Przyjmowanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny i środki  transportowe – os. fizyczne  / os. Prawne, prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego podatków lokalnych, wydawanie zaświadczeń w o wielkości gospodarstwa rolnego, pracy w gospodarstwie rolnym, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, e-mail:  podatki@bogatyni.pl, marcin.pedrak@bogatynia.pl

tel. 75-77-25-128 oraz 75-77-25-152 - Wystawienie do kasy dowodów wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi , potwierdzanie sald osób fizycznych i prawnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, rozliczanie opłaty targowej (weryfikacja), e-mail: podatki@bogatynia.pl, wioleta.michalczyk@bogatynia.pl, mariola.kosinska@bogatynia.pl

tel. 75-77-25-131 oraz  75-77-25-132 - Złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożenie korekty  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozpatrywanie podań w sprawie umorzenia zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozpatrywanie podań w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, e-mail: podatki@bogatynia.pl, monika.morawska@bogatynia.pl, malgorzata.wichlinska@bogatynia.pl

==========================================================

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

tel. 75-77-25-231, e-mail: edyta.kierman@bogatynia.pl;

tel. 75-77-25-232, e-mail: izabela.merezynska@bogatynia.pl, (Obowiązek szkolny i nauki, dofinansowanie pracowników młodocianych, dowozy dzieci do szkół)

tel. 75-77-25-234, e-mail: agnieszka.jakiel@bogatynia.pl, (Pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

==========================================================

Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji

Biuro Współpracy z Zagranicą (GPWT), tel. 75-77-25-271/272/273, e-mail: wspolpraca@bogatynia.pl

Biuro promocji, tel. 075-77-25-281/ 282/283, e-mail: redakcja@bogatynia.pl

==========================================================

Samodzielne stanowisko ds. współpracy z mediami

Kontakty z prasą, tel. 75-77-25-280, e-mail: monika.sawicka@bogatynia.pl

==========================================================

Urząd Stanu Cywilnego

Urodzenia, małżeństwa, zgony - tel. 75-77-25-250 lub 251/252/253, e-mail: usc@bogatynia.pl

==========================================================

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja ludności, tel. 75-77-25-225, 75-77-25-224, e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

Dowody osobiste, tel. 75-77-25-221, 75-77-25-223, e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

==========================================================

Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej

Dokonywanie wpisów w CEIDG, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tel. 75-77-25-211

Transport, tel. tel. 75-77-25-212

Sprawy z zakresu działalności Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie, tel. 75-77-25-293

==========================================================

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel. 75-77-25-395, e-mail: iod@bogatynia.pl 

==========================================================

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Ewidencja zbiorników bezodpływowych, usterki na placach zabaw, awarie kanalizacji deszczowej , ochrona zwierząt – tel. tel.  75-77-25-381 lub 386

Wycinka drzew, dzikie wysypiska, dotacje (przydomowe oczyszczalnie oraz solary), decyzje środowiskowe - tel. 75-77-25-383 lub 384

==========================================================

Dział ds. bhp i ppoż.

tel. 75-77-25-377, e-mail:karina.gorczyca@bogatynia.pl

==========================================================

Wydział Przygotowania i Realizacji inwestycji

tel. 75-77-25-362, czeslaw.brozyna@bogatynia.pl - przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego

tel. 75-77-25-363, jan.mazurek@bogatynia.pl - przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, uzgadnianie wejścia w teren na działki gminne

tel. 75-77-25-364, joanna.zajac@bogatynia.pl - przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych

tel. 75-77-25-390, marek.wolk@bogatynia.pl - likwidacja niskiej emisji, fundusze zewnętrzne

tel. 75-77-25-371, michal.andrzejewski@bogatynia.pl - zamówienia publiczne

tel. 75-77-25-372, piotr.wysocki@bogatynia.pl - zamówienia publiczne, dotacje do zabytków

tel. 75-77-25-365, szymon.zaremba@bogatynia.pl - zajęcie pasa drogowego, bieżące utrzymanie dróg

==========================================================

Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych

75-77-25-355/356 - przydział lokali mieszkalnych, podnajem lokali, wstąpienie  w stosunek najmu, e-mail: anna.gorska@bogatynia.pl; mieszkaniowy@bogatynia.pl

75-77-25-357 - sprawy dot. Wspólnot Mieszkaniowych, zadłużenie czynszowe najemców lokali komunalnych, remonty budynków z udziałem gminy, e-mail: sylwia.drozdz@bogatynia.pl

75-77-25-342 - wieczyste użytkowanie gruntu, zmiana stawki % z tyt. użytkowania wieczystego gruntu, aktualizacja opłaty, dzierżawa, e-mail: edyta.byczek@bogatynia.pl

75-77-25-343 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, sprzedaż lokali  i budynków na rzecz najemcy, e-mail: ela.pawlowicz@bogatynia.pl

75-77-25-344 - dzierżawa , najem nieruchomości, e-mail: magda.plywacz@bogatynia.pl

75-77-25-345 - podziały nieruchomości, e-mail: paulina.michalska@bogatynia.pl

75-77-25-351 - nadanie i stwierdzenie numeru porządkowego, wypisy i wyrysy oraz  zaświadczenia z mpzp, e-mail: katarzyna.szczesniak@bogatynia.pl

75-77-25-341 – sprzedaż gruntów zabudowanych oraz niezabudowanych, e-mail: monika.dankowska@bogatynia.pl

75-77-25-352 - wypisy i wyrysy oraz  zaświadczenia z mpzp, zabytki gminne, renta planistyczna e-mail: monika.nawrot@bogatynia.pl

==========================================================