Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zarządzenie Nr 174/2019
Zarządzenie Nr 174/2019

21 Październik 2019

Zarządzenie Nr 174/2019 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 na rok 2020".

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz uchwały nr V/41/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na rok 2020”  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
a/ spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia 23.10.2019 r. o godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11

2. Wyrażenia pisemnej (w formie papierowej lub elektronicznej) opinii i złożenia uwag do wymienionego w § 1 projektu uchwały na adres Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia bądź na adres poczty elektronicznej: społeczny@bogatynia.pl

3. Termin na wyrażenie opinii do dnia 31.10.2019

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-----------
Załączniki:
ogłoszenie <kliknij>
formularz konsultacji <kliknij>
program współpracy <kliknij>