Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Aktualności / Ogrody działkowe. Palenie śmieci jest karalne!
Ogrody działkowe. Palenie śmieci jest karalne!

22 Maj 2019

W związku z ujawnianymi na terenie ogrodów działkowych, częstymi podpaleniami w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny!

 

 

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie, Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na których terenie ujawniono fakt spalania odpadów w miejscach do tego niedozwolonych, muszą się liczyć z surowymi karami. Palenie śmieci jest zabronione!

Jednocześnie informujemy, że w Gminie Bogatynia prowadzona będzie kontrola dotycząca realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, która zweryfikuje czy sposób gromadzenia odpadów jest zgodny ze złożonymi przez właścicieli/zarządców nieruchomości deklaracjami.

Zobowiązano Straż Miejską w Bogatyni do częstych patroli oraz objęcia nadzorem miejsc, w których niejednokrotnie dochodziło do nielegalnego spalania odpadów komunalnych.

Regulacje prawne:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, 730) - art. 191 - kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tys. zł).

2. Kodeks Karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) - art. 225 § 1 - kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) - art. 5 ust. 1 (pkt 1) - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Dokumentacja fotograficzna jest własnością UMiG w Bogatyni i pochodzi z ubiegłorocznych i tegorocznych wizji lokalnych.