Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

12 Kwiecień 2019

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w 2019 roku, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź.zm) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wiąże się z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 10 maja 2019 roku, o godzinie 15.00.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bip.bogatynia.pl.

2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl.

3. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

---------------------
Załącznik do zarządzenia <tutaj>