Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji

1 Kwiecień 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Ofertę na stanowisko Inspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. ukończone studia techniczne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria elektryczna, elektroenergetyka,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

II. Wymagania dodatkowe:

1. uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
3. posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w samorządzie,
4. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
5. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
6. samodzielność, dokładność, systematyczność,
7. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
8. komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
9. umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. nadzór nad eksploatacją i remontami oświetlenia drogowego oraz drogowej sygnalizacji świetlnej w gminie,
2. rozliczanie zużycia energii elektrycznej oświetlenia drogowego w gminie,
3. wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego: 

a) w szczególności:obliczanie szacunkowych kosztów przygotowania dokumentacji projektowych oraz zadań inwestycyjnych i remontowych,
b) sporządzanie wniosków do burmistrza o rozpoczęcie zadania inwestycyjnego bądź remontowego zgodnie z zasadami udzielania Zamówień Publicznych w jednostce,
c) współpraca i koordynacja prac z projektantami,
d) odbiór i sprawdzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zgodnie z zawartymi umowami,
e) rozliczenie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji,
f) realizowanie, wymaganych przez właściwe przepisy, prac związanych z prawidłowym rozpoczęciem, realizacją oraz zakończeniem zadań inwestycyjnych,
g) prowadzenie (sporządzanie) okresowych sprawozdań z realizowanych inwestycji oraz analiz finansowych,
h) prowadzenie dokumentacji technicznej i finansowej prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
i) przekazywanie Wydziałowi Budżetowemu dokumentów utworzenia środka trwałego OT w momencie zakończenia inwestycji,

4. sporządzanie sprawozdań opisowych i innych,
5. wytwarzanie informacji na potrzeby BIP.

IV. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

1. praca wykonywana w urzędzie oraz na terenie gminy,
2. stanowisko pracy związane jest z pracą w terenie, przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, bezpieczne warunki pracy na stanowisku, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku), budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
10. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
11. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
12. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r. poz.1000.).

VI. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był niższy niż 6%.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: po przeprowadzeniu naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12.04.2019 r. do godz.14:00

pod adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920  Bogatynia w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni – Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji ”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1.