Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Nabór do służby do Straży Granicznej
Nabór do służby do Straży Granicznej

6 Luty 2019

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia pod nr tel. 68 358 22 04, 68 358 23 26 lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem: nabor.noosg@strazgraniczna.pl.

W celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty oraz godziny złożenia dokumentów aplikacyjnych, kandydaci proszeni są o korzystanie przede wszystkim z telefonicznej możliwości kontaktu.

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W:

Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Poprzeczna 1
66-600 Krosno Odrzańskie
poniedziałek - piątek

Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach
ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław
Pierwszy wtorek każdego miesiąca, w przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Placówce Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań
Drugi wtorek każdego miesiąca, w przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii
Wojska Polskiego 14
59-900 Zgorzelec
Trzeci wtorek każdego miesiąca, w przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG:
- w 2019 r. w lutym do 10 osób, w czerwcu do 35 osób i w październiku do 35 osób.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA:
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
Sekcja Organizacji i Naboru
Wydziału Kadr i Szkolenia
ul. Poprzeczna 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 358 22 04, 68 358 23 26,
poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30
e-mail: nabor.noosg@strazgraniczna.pl

KANDYDATÓW PROSIMY O POBRANIE KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO WYŁĄCZNIE ZE STRONY NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU SG, Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ POBRANIA NIEAKTUALNYCH WZORÓW Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH.
Kwestionariusz należy wypełnić własnoręcznie, drukowanym, starannym, czytelnym pismem (bez skreśleń i poprawek), używając jednego koloru długopisu, uzupełniając wszystkie strony z wyjątkiem strony 10 (oświadczenie) udzielając pełnych, wyczerpujących odpowiedzi (wzór wypełnionego kwestionariusza w załączniku).

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
- posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
- która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
- nieposzlakowanej opinii,
- niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystająca w pełni z praw publicznych,
- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
- gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
- która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:
- otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
- osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
- uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
- ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I WYMAGANE DOKUMENTY

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby realizowane jest w sposób ciągły i jest procesem długotrwałym. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 175 z późn. zm.)
Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP obejmuje:

1. Osobiste złożenie w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr Szkolenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:
- pisemnego podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej adresowanego do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, wraz z uzasadnieniem,
- wypełnionego kwestionariusza osobowego,
- dwóch aktualnych, kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
- kserokopii dowodu osobistego,
- kserokopii książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
- kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
- w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych - kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
- kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
- kserokopii odpisów skróconego aktu urodzenia kandydatki/ta oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/tki),
- kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona ze zdjęciem oraz strony zawierające pieczątki, wizy oraz inne adnotacje).

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:
- oryginały wyżej wymienionych dokumentów,
- posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),

Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.

2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej, motywacji do podjęcia służby, umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata.

3. Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

5. Przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

II ETAP obejmuje:

Egzamin w jednym z ośrodków szkolenia SG (Koszalin, Kętrzyn albo Lubań) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego SG.

Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień.

Drugi etap postępowania składa się z:
· testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej,
· testu pisemnego ze znajomości wybranego języka,
· testu sprawności fizycznej, (warunkiem przystąpienia do testu sprawności fizycznej jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.),
· rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby po przyjęciu do służby w Straży Granicznej, kierowane są na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę oraz 3 miesięczne szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn, Lubań).
Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonu:
68 358 2204,
68 358 2326.

Pytania można kierować również drogą elektroniczną pod adresem:
nabor.noosg@strazgraniczna.pl