Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Bogatynia
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Bogatynia

21 Grudzień 2018

Z dniem 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. Poz. 1716), prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Najważniejsze informacje dla użytkowników wieczystych:

•   Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste przekształca się w opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Opłatę za 2019 r. wnosi się do 29.02.2020 r.

•   Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie, które będzie wydane przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni. Urząd ma 12 m-cy na wydanie zaświadczenia. Za wydanie zaświadczeń nie jest pobierana opłata.

•   W przypadku gdy właściciel czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zanim otrzyma je z Urzędu, wówczas za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, a Urząd zobowiązany jest wydać je w terminie do 4 miesięcy.

•   Zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy figurują w księdze wieczystej nawet jeżeli stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany i w księdze figurują osoby zmarłe.

•   Zaświadczenie zawierać będzie informację potwierdzającą fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz informację o obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Gmina zabezpieczy roszczenie z tyt. niezapłaconych opłat w dziale III właściwej księgi wieczystej.

•   Właściciel gruntu może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (stanowiącej iloczyn opłaty przekształceniowej i pozostałego okresu jej spłaty) a urząd w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ustala wysokość jednorazowej opłaty.

•   Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Urząd, w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia, wyda zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata w wysokości:

- 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej

- 75,00 zł w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat

•   Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w roku 2019 r. a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.

W związku z powyższym zaleca się aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019r., zgłosili zamiar jej uiszczenia przed dniem 31 marca 2019r.

W przypadku pytań, informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu – nr telefonu: 75 7725182, email: nieruchomosci@bogatynia.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatkowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <tutaj>