Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 30 maja
Sesja Rady Miejskiej - 30 maja

23 Maj 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4.Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i gminy Bogatynia.

5.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2017 rok.

6.Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał za II półrocze 2017 roku Rady Miejskiej w Bogatyni.

7.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2017.

8.Podjęcie uchwał:

8.1 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2018 /projekt nr 47.2018/

8.2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017” /projekt nr 58.2018/

8.3 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego /projekt nr 57.2018/

8.4 w sprawie zmiany nazwy ulicy Kurzańskiej w Bogatyni na ulicę Najświętszej Maryi Panny w Bogatyni /projekt nr 56.2018/

8.5 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann miejskich w Bogatyni /projekt nr 50.2018/

8.6 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 55.2018/

8.7 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLI/523/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 51.2018/

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Informacje i komunikaty przewodniczącego.

12. Zamknięcie obrad.