Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zarządzenie nr 37/2018
Zarządzenie nr 37/2018

3 Kwiecień 2018

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 03 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w 2018 roku, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 ze zm.), oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.)  zarządzam co następuje : 

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia  lub wsparcia wykonania zadania.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wiąże się z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie.
  3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik  do Zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 07 maja 2018 roku, o godzinie 15.00.

§ 3  

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bip.bogatynia.pl .
  2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl .
  3. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1. 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

======================================

Sprawozdanie (710,60 kB)

======================================