Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki / Unieważnieniu - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN
Unieważnieniu - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN

Data publikacji:

7 Listopad 2017

Autor publikacji:

Teresa Morawska

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania     

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.tekt. Dz. U. z 2017 r., poz. Poz. 1579  ze zm.)  Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach trybu - przetarg nieograniczony na usługę pn „ Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie  4.000.000,00  PLN z przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu  dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym  do dnia 31.12.2017r.” -  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W terminie wyznaczonym do składanie ofert  tj. do dnia 07.11.2017r. do godz. 12.00 - nie złożono żadnej oferty.

 
Zgodnie z art.92 ust.1 pkt 1 ww ustawy  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie wyznaczonym do składania ofert nie złożono żadnej oferty. 

W imieniu Zamawiającego
BURMISTRZMiasta i Gminy Bogatynia

mgr Andrzej Grzmielewicz