Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Edukacja / Aktualności / Projekt "Praktyczny TIK"
Projekt "Praktyczny TIK"

14 Wrzesień 2017

W lutym b.r. Gmina Bogatynia przystąpiła do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zespół powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy, w składzie: Grażyna Jarosz, Edyta Kierman i Artur Sawicki, przygotował projekt w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny i OSI. Projekt nosi tytuł „Praktyczny TIK”. 

Projektem objęte zostaną następujące szkoły:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni,
- Szkoła Podstawowa SP nr 5 w Bogatyni,
- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju,
- Szkoła Podstawowa w Porajowie,
- Szkoła Podstawowa w Działoszynie.

Wsparciem w ramach projektu nie zostanie objęta jedynie nowo powstała Szkoła Podstawowa nr 4 w Bogatyni ze względu na fakt, że w ranach konkursu o wsparcie mogły starać się jedynie szkoły już istniejące na dzień składania wniosku.

Do konkursu zgłoszono 74 wnioski, projekt „Praktyczny TIK”, uzyskując 109 punktów zajął 4 miejsce wśród projektów Zachodniego Obszaru Interwencji i uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości  632.164,08 zł.  Ogólna wartość projektu wynosi 665.435,88 zł – Gmina Bogatynia w ramach wkładu własnego do projektu dołoży kwotę 33 271,80 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji matematycznychi podstawowych kompetencji naukowo- technicznych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i kompetencji informatycznych uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy  Bogatynia  z wykorzystaniem TIK  ( czyli technologii informacyjno-komunikacyjnej) i metody projektu oraz podniesienie kompetencji informatycznych nauczycieli tych szkół.

W ramach projektu w poszczególnych szkołach uczniowie będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach:
- „Praktyczna matematyka” – koło matematyczne dla kl. I-III,
- „Równaj w górę” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. II-III, IV-V, VI-VII,
- Koło informatyczne z elementami robotyki dla kl. I-III, IV-V, VI-VII,
- koło przyrodnicze dla kl. I-III, IV-V, VI-VII,
- „O klasę wyżej” koło matematyczne dla uzdolnionych – klasy IV-V, VI-VII.

Ogólna liczba uczniów, którzy będą mogli skorzystać z zajęć w ramach projektu: 808;  Ogólna liczba zajęć w ramach projektu: 4080 godz.;

Na poszczególne zajęcia w ramach projektu uczniowie zakwalifikowani zostaną  w drodze rekrutacji, która już ruszyła w poszczególnych szkołach . Uczeń może wybrać więcej niż jedne zajęcia. Deklaracje uczestnictwa można pobierać
 w sekretariatach poszczególnych szkół. 

Na zakończenie projektu odbędzie się 7 Międzyszkolnych Festiwali Projektów, w których wezmą udział wszyscy uczestnicy zajęć: Praktyczna matematyka 1-3, przyrodniczych 1-3, przyrodniczych 4-5, przyrodniczych 6-7, informatycznych z elementami robotyki 1-3, informatycznych z elementami robotyki 4-5, informatycznych z elementami robotyki 6-7.

Festiwale odbędą się w SP nr 3 w Bogatyni. W czasie festiwali uczniowie przedstawią wybrane przez siebie najciekawsze projekty.

W ciągu trwania projektu uczniowie uczestniczący w kołach zainteresowań wezmą udział  w jednym wyjeździe edukacyjnym do IQlandii w Libercu.

W ramach projektu nauczyciele prowadzący koła informatyczne z elementami robotyki ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie wezmą udział w 40 godzinnym szkoleniu (2 zjazdy po 3 dni).  Czternastu nauczycieli zostanie przeszkolonych z podstaw robotyki, z możliwości wykorzystania na zajęciach zestawów edukacyjnych LEGO WEDO  i LEGO MINDSTORMS zakupionych w ramach projektu.

Projekt zakłada doposażenie szkół w narzędzia TIK: każda ze szkół otrzyma z projektu przenośne komputery dla uczniów wraz z oprogramowanie oraz szafkę mobilną z ładowaniem;

Projekt zakłada również zakup pakietów edukacyjnych (Lego WeDo 2.0 i Lego Mindstorms EV3) do prowadzenia kół informatycznych z elementami robotyki, oraz zakupy pomocy dydaktycznych do prowadzenia kół przyrodniczych.

Wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów zapraszamy do udziału w projekcie. Deklaracje można składać do 26 września 2017 roku. Wyniki rekrutacji na poszczególne zajęcia zostaną ogłoszone 29 września 2017 roku.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.